Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση (2021-2022)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 28 Ιανουαρίου 2022.

Ο Τομέας Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλέι τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ «Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση / MSc in Current Applications in Medical Imaging».

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.

Γενικά

  • Το Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση» απευθύνεται σε αποφοίτους: Βιοϊατρικών Επιστημών - Τομέας Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας, Τεχνολόγους ΑκτινολογίαςΑκτινοθεραπείας, Μηχανικούς Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Φυσικούς, Ιατρούς, Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων και αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων με συναφές ακαδημαϊκό αντικείμενο. Προβλέπεται να γίνονται δεκτοί αλλοδαποί φοιτητές εφόσον γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου) βάσει της υπουργικής απόφασης Φ152/Β61504/30- 5-2001 (659 Β΄).
  • Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Το ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) χρονικής διάρκειας κατ΄ ελάχιστον τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
  • Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα σπουδών, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο, αντιστοιχεί στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος σπουδών ορίζεται στα (5) εξάμηνα.
  • Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του μέχρι το τέλος του 3ου εξαμήνου (Σύνολο: 90 πιστωτικές μονάδες ECTS).
  • Τα μαθήματα διεξάγονται κυρίως στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η διεξαγωγή των μαθημάτων στο νέο κύκλο του ΠΜΣ θα γίνει βάσει των υγειονομικών οδηγιών και των υπουργικών αποφάσεων για τον τρόπο λειτουργίας των ΑΕΙ λόγω της πανδημίας του Covid-19. Τα μαθήματα δύνανται να διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχόληση.
  • Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 3.000 € ανά φοιτητή και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 1η δόση: 1000 € με την εγγραφή στην αρχή του 1ου εξαμήνου, 2η δόση: 1000 € στην αρχή του 2ου εξαμήνου και 3η δόση: 1000 € στην αρχή του 3ου εξαμήνου.
  • Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσεται το 30% των εισαγομένων φοιτητών, οι οποίοι δύναται κατόπιν αιτήματός τους να υπαχθούν βάσει οικονομικών κριτηρίων στις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 2 του ν. 4485/2017, όπως καθορίζονται με την Απόφαση Αρ. 131757/Ζ1 (Τ. Β΄ Αρ. 3387/ΦΕΚ 10.08.2018).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται επικοινωνώντας με τη γραμματεία α) ηλεκτρονικά, στο e-mail: radiology_msc@uniwa.gr και β) στο τηλ. 2105385117 (Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη). Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ θα ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, από την 10η /11/2021 ημέρα Τετάρτη και καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 21η/1/2022 ημέρα Παρασκευή, με μορφή Αίτησης Υποψηφιότητας που παρέχεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Τομέας Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας | Ανακοινώσεις (uniwa.gr) την οποία θα υποβάλουν συμπληρωμένη:

(α) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση radiology_msc@uniwa.gr,

Επισημαίνεται ότι, η αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα – δικαιολογητικά, θα πρέπει να σαρωθούν και να επισυναφθούν μόνο ως αρχεία μορφής pdf. Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας κλπ.) δεν γίνονται αποδεκτά

και

(β) σε φυσική μορφή εντός φακέλου (Φάκελος 1) στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΚΤΗΡΙΟ ΟΑΕΔ, ΠΛΑΠΟΥΤΑ 11, ΑΙΓΑΛΕΩ 12243
Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Υπόψιν κας Ματθαίου Ζωής

(σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (βλ. κατωτέρω) και να αναγράφει ευκρινώς στο εξωτερικό του: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΠΜΣ «Σύγχρονες Εφαρμογές στην Ιατρική Απεικόνιση»

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας

2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια με κριτές, (εάν υπάρχουν)

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, (εάν υπάρχουν)

6. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών

7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο θα αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος

8. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εάν έχει εκπονηθεί)

9. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.

10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 11. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν)

12. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (εφόσον υπάρχει).

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2, θα εξετάζονται γραπτώς στην αγγλική γλώσσα. Οι επιτυχόντες στην γραπτή εξέταση της αγγλικής γλώσσας και όσοι έχουν καταθέσει πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, θα καλούνται σε προφορική συνέντευξη που είναι και το τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης των υποψηφίων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Αίτηση υποψηφιότητας


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο