Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων (2024-2025)

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 01/07/2024 έως 15/09/2024

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠA.Δ.Α.) οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Κατεύθυνσης Αισθητικής και Κοσμητολογίας με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων» (ΦΕΚ 2205/Β΄/06-06-2020, ΦΕΚ 2935/Β΄/17-07-2020, ΦΕΚ 1388/Β΄/08-04-2021 & ΦΕΚ 5681/Β΄/07-12-2021) το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Τη διοίκηση του Π.Μ.Σ. ασκεί το τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του ΠA.Δ.Α.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων στα πεδία: α) της Αισθητικής και της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Αισθητική Επιστήμη, β) της ανάπτυξης καλλυντικών προϊόντων και επίλυσης προβλημάτων κατά την ανάπτυξη, γ) του ποιοτικού ελέγχου και δ) μελετών ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των καλλυντικών προϊόντων.

Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η προσφορά στους φοιτητές προηγμένων γνώσεων για α) την αντιμετώπιση των αισθητικών προβλημάτων με καινοτόμα καλλυντικά προϊόντα και τη χρήση σύγχρονων συσκευών της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, β) τη διαχείριση αισθητικών προβλημάτων από τον Αισθητικό επί εδάφους δερματοπαθειών στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και στην ανάπτυξη από τον Κοσμητολόγο καλλυντικών προϊόντων που συστήνονται επικουρικά στις δερματικές παθήσεις, γ) την εμπεριστατωμένη κατανόηση των μηχανισμών δράσης των βιοδραστικών συστατικών που ενσωματώνονται σε καλλυντικά προϊόντα, δ) την ανάπτυξη (formulation) διαφόρων καλλυντικοτεχνικών μορφών και την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη και την παραγωγή, ε) τον ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση ποιότητας και τις κλινικές μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας καλλυντικών προϊόντων.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε αμφιθέατρα, θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και αίθουσες διδασκαλίας του ΠA.Δ.Α, διά ζώσης ή/και με ταυτόχρονη δυνατότητα διαδικτυακής σύγχρονης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως μέσω πιστοποιημένων πλατφορμών.

Υπάρχουν δυνατότητες α) μερικής φοίτησης και β) εξ αποστάσεως φοίτησης, καθ’ όλη την περίοδο της φοιτήσεως, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που θα αποφασιστούν από τα αρμόδια όργανα.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων
Στο Π.Μ.Σ. «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Σχολών Θετικών Επιστημών και συναφών τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) πλέον όσων ισοβαθμήσουν στην αξιολόγηση με τον τελευταίο εισακτέο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος του δέκα (10) αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά
 σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

Δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι/ες υπό την προϋπόθεση ότι με την έναρξη του πρώτου εξαμήνου των μαθημάτων θα έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

Δίδακτρα
Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2900 ευρώ.

Καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις (πρώτη δόση: αμέσως μετά την οριστικοποίηση των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών και εντός ενός μήνα από την εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (# 1000,00 # €), δεύτερη δόση: εντός των δύο πρώτων εβδομάδων από την έναρξη του β’ εξαμήνου (# 1000,00 # €) και τρίτη δόση: εντός των δύο πρώτων εβδομάδων από την έναρξη του γ’ εξαμήνου (# 900,00 # €). Τα σχετικά ποσά κατατίθενται σε τράπεζα, σε λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΠΑ.Δ.Α.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του παρόντος ΠΜΣ (ΦΕΚ 1388/Β΄/08-04-2021).

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας 
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Ευκρινές πτυχίο ή πτυχία Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.( Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017, δεν μπορεί να απονεμηθεί Δ.Μ.Σ. σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών α΄ κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ.)
 4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου και της διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις σε συνέδρια, εάν υπάρχουν.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Συστατικές επιστολές εάν υπάρχουν.
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2, εφόσον υπάρχει.

Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του Υποψηφίου στο Π.Μ.Σ. είναι:

 • Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες και αντίστοιχου επιπέδου με αυτά από Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας (ESOL, TOIEC, TOEFL, κ.α.).
 • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας.
 • Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και ειδικότερα της Ε.Ε.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Οι επιστολές μπορούν

1. Να ταχυδρομηθούν σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση:

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω
Υπ’ όψιν κ. Γαρδίκη

2. Να αποσταλούν από τους συντάκτες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aesthcosm@uniwa.gr

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 01/07/024 έως 15/09/2024

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε ένα αρχείο pdf με την ένδειξη Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. 2024 – 2025 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): aesthcosm@uniwa.gr υπόψη κ. Βασιλικής Γαρδίκη.

Συνέντευξη
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης από τη Γραμματεία του ΠΜΣ με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail. Η ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί σε όσους καταθέσουν αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aesthcosm@uniwa.gr υπόψη κ. Βασιλικής Γαρδίκη.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο