Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης (2022-2023)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης» έως και τις 15 Ιουλίου 2022.

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσκαλούν υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη και β) Τουρισμός -Υγεία και Ευεξία» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (Φ.Ε.Κ. 4808/19-10-2021 τ. Β’).

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση Πτυχιούχων ΑΕΙ, κυρίως Οικονομικών, Κοινωνικών, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Τμημάτων και Σχολών, των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ομοταγών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, σε επιστημονικές μεθόδους προηγμένων συστημάτων διοίκησης και, ειδικότερα, εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και αυτών που ειδικεύονται στον Ιατρικό Τουρισμό και τον Τουρισμό Ευεξίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών είναι δεκαπέντε (15) μήνες (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και επιπλέον τρεις μήνες).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι πτυχιούχοι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων με εκείνα των τμημάτων που οργανώνουν και λειτουργούν το παρόν Δ.Π.Μ.Σ., κατά προτεραιότητα, αλλά και απόφοιτοι άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που συνδέονται με τον τουρισμό και, ειδικότερα, με τον εναλλακτικό τουρισμό. Επιπλέον προϋπόθεση για την επιλογή των φοιτητών αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2). Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) σύμφωνα με τον ν.3328/2005 (ΦΕΚ80/τ.Α ́) και τον ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/τ.Α ́). Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτησή τους την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Εάν επιλέξουν και τις δύο κατευθύνσεις η τελική τοποθέτηση στη μία εκ των δύο κατευθύνσεων γίνεται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στον έλεγχο του φακέλου υποψηφιότητας και σε προσωπική συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την επεξεργασία των φακέλων υποψηφιότητας είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα (Skype ή MS Teams), ανάλογα με την εξέλιξη των συνθηκών της πανδημίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και 15 Ιουλίου 2022, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση amsaitisi2@uniwa.gr, επισυνάπτοντας τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά σε μορφή “PDF” ή “JPEG” ή “JPG” είτε στην γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά), γραφείο Κ6.103 (βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτηρίου 6 της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω) μετά από προγραμματισμένο ραντεβού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου -Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020, τ. Α΄-: «Κατεπείγοντα Μέτρα Αντιμετώπισης των Αρνητικών Συνεπειών της Εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της Ανάγκης Περιορισμού της Διάδοσής του» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) ή να τις αποστείλουν με συστημένο φάκελο ταχυδρομικά με την ένδειξη:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού,
Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνας
Αιγάλεω ΤΚ 12244
για το Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης

με ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά (με αντίστοιχη αρίθμηση, για διευκόλυνση του ελέγχου των δικαιολογητικών):

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. σε μορφή word “doc” και περιλαμβάνει και την «Τεκμηρίωση εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος» που συμπληρώνεται υποχρεωτικά).

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3α. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ΑΕΙ (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον η αναγνώριση και η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Επισημαίνεται ότι Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης -Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.-, σύμφωνα με το ν. 3328/2005).

3β. Αναλυτική βαθμολογία πτυχιούχου.

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων).

5. Δύο συστατικές επιστολές (από καθηγητή, εργοδότη κ.λπ. – μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έντυπο που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. σε μορφή word “doc”). Οι συστατικές μπορούν να παραδοθούν από τον υποψήφιο μαζί με την αίτηση, ξεχωριστά η κάθε μία, σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον συστήνοντα αποκλειστικά στη γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή κατευθείαν από τον συστήνοντα στη διεύθυνση: «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνας, Αιγάλεω Τ.Κ 12244, για το Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης», με την ένδειξη “για τον υποψήφιο ………………..” με ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για υποβολή αίτησης ή να σταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία απευθείας από τον συστήνοντα (την επίσημη ηλεκτρονική του διεύθυνση) στο e-mail (amsaitisi2@uniwa.gr) του προγράμματος.

6. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θεωρείται πλήρης, όταν περιέχονται σε αυτόν όλα τα «Υποχρεωτικά δικαιολογητικά». Μη πλήρεις φάκελοι δεν αξιολογούνται και η αίτηση απορρίπτεται.

Επιπλέον δικαιολογητικά (κατατίθενται εφόσον υπάρχουν):

7. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών (πέραν της Αγγλικής) επιπέδου τουλάχιστον Β2.

8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές.

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία).

10. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας.

Η μη κατάθεση «Επιπλέον δικαιολογητικών» δε συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης, αλλά για να προσμετρηθούν στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας η ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις και η γνώση ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής, θα πρέπει να αποδεικνύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Κω και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 5220/11-11-2021 τ. Β’).

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 14.00 στα τηλέφωνα 210-5387325-326 ή να στείλετε email στο ams@uniwa.gr

Website: mscams.uniwa.gr ή www.mscams.gr

Προκήρυξη / Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο