Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Κλινική Οπτομετρία και Όραση (2024-2025)

Ο Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας, του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Οπτομετρία και Όραση».

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.

Γενικά

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα, είναι των ειδικοτήτων της Οπτικής και της Οπτομετρίας αλλά και του Οφθαλμιάτρου.

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι.

Συγκεκριμένα στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή:

α) Κάτοχοι πτυχίου Οπτικού-Οπτομέτρη, του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Κατεύθυνσης Οπτικής και Οπτομετρίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

β) Κάτοχοι πτυχίου Οπτικού-Οπτομέτρη του πρώην Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, του ΤΕΙ Αθήνας ή ισοτίμων Τμημάτων και Σχολών του εξωτερικού.

γ) Κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής ή Βιολογίας ή Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Ομοταγών και Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες αναφέρονται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων, αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν.4957/22 όπως ισχύει με την τροποποίηση του από το άρθρο 36 του ν.5029/2023.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών είναι ενάμιση έτος , διαρθρωμένη σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, που αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες/ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης). Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Το Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα.

Στο πρόγραμμα σπουδών, τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο, ο/η φοιτητής/τρια καλείται να παρακολουθήσει Κλινική Άσκηση, με παρακολούθηση και συμμετοχή στις δραστηριότητες Οφθαλμολογικών κλινικών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες συνεργάζονται με το ΠΜΣ του Τομέα Οπτικής και Οπτομετρίας. Την ίδια περίοδο ο/η φοιτητής/τρια μπορεί εναλλακτικά, να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ Τεύχος B’ 890/07.02.2024).

Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πα.Δ.Α, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώνεται στην αρχή του εκπαιδευτικού εξαμήνου από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. Το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κλινική Οπτομετρία και Όραση» θα διεξάγονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση το 80% των πιστωτικών μονάδων του Π.Μ.Σ. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος σπουδών ορίζεται στα (5) εξάμηνα.

Αναλυτικότερα: 

Η διεξαγωγή των μαθημάτων στο νέο κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ., θα γίνεται εξ αποστάσεως και δια ζώσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία και ο κανονισμός σπουδών Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ Τεύχος B’ 890/07.02.2024). Τα μαθήματα διεξάγονται κάθε Δευτερά και Τετάρτη, απογευματινές ώρες.

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 3.000,00 € ανά φοιτητή/τρια και καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, (1.500,00€ Χ2). Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο σπουδών και η δεύτερη δόση μετά την έναρξη του Β΄ εξαμήνου σπουδών.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 και της με αριθ. 108990/Ζ1/8-09- 2022 (Β’ 4899/2022) Υπουργικής Απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται επικοινωνώντας με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ., είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: covopt@uniwa.gr, είτε τηλεφωνικά στο 2105387516. Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://covopt.uniwa.gr/).

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο e-mail: covopt@uniwa.gr, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε δύο κύκλους:

 • 1ος κύκλος: από 11/05/2024 έως και 20/06/2024 
 • 2ος κύκλος: από 02/09/2024 έως και 13/09/2024

Επισημαίνεται ότι, η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους/τις υποψηφίους/ες. Όλα τα έγγραφα – δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω) θα πρέπει να σαρωθούν και να επισυναφθούν μόνο ως αρχεία μορφής pdf. Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, εικόνας, κλπ.) δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Απαραίτητα έγγραφα - δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο, το οποίο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
 • Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. Οι πτυχιούχοι από ιδρύματα τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων, πρέπει να έχουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν.4957/22 όπως ισχύει με την τροποποίηση του από το άρθρο 36 του ν.5029/2023.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές γραπτές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 • Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 • Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι διενεργούν πρακτική άσκηση (εφόσον προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών τους), με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκησης να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.
 2. Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη του πρώτου εξαμήνου των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος, στο οποίο ανήκουν.
 3. Δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι, υπό την προϋπόθεση ότι με την έναρξη του πρώτου εξαμήνου των μαθημάτων, θα έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής. γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων φοιτητών:

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα οποία προβλέπονται από την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος και συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, τον οποίο διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.). Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων (Ε.Α.Υ.) η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο Π.Μ.Σ. και η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψήφιους πρέπει να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, όπως αυτά προβλέπονται από την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ,περιλαμβάνει δύο στάδια: α) Στο πρώτο, αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση την πληρότητα και την εγκυρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στο επόμενο στάδιο. β) Στο 2ο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι/ες καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της Ε.Α.Υ. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιοι/ές υποψήφιοι/ες είναι ικανοί/ ές να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ., συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον, αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική τους επάρκεια, σε σχέση με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, η αρμόδια Ε.Α.Υ. συντάσσει τον πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων, κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τους συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Η Ε.Α.Υ. μπορεί να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ως επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης, πέραν του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα εγγραφής στην περίπτωση που οι πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν αποδεχθούν τη θέση ή δεν εγγραφούν εμπρόθεσμα.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και των επιλαχόντων εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Σ.Τ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ανακοινώνεται δε, ταυτόχρονα, στους χώρους ανακοινώσεων της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Κατά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων. Μετά την επικύρωση του ανωτέρου πίνακα από τη Σ.Τ., ανακοινώνονται οι περίοδοι εγγραφών, καθώς και οι τρόποι καταβολής των τελών φοίτησης.

Οι επιτυχόντες και επιλαχόντες ενημερώνονται σχετικά με την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από τη Σ.Ε. Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεστούν λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε. κρίνει τους λόγους που επικαλούνται οι υποψήφιοι και αποφασίζει σχετικά.

Στο Π.Μ.Σ. η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (βλ. εδώ).

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Πρέπει να σημειωθεί πως η γνώση της Αγγλικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη. Ο πίνακας αξιολόγησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ του υποψηφίου της τελευταίας κατά σειρά προκηρυχθείσας θέσης εισακτέου και του επόμενου, τότε στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και οι δύο αυτοί υποψήφιοι. Ως περίπτωση «ισοβαθμίας» θεωρείται εκείνη η κατάσταση όπου η διαφορά της βαθμολογίας μεταξύ των υποψηφίων της τελευταίας κατά σειρά προκηρυχθείσας θέσης και επόμενης θέσης είναι μικρότερη ή ίση του 1%. Η ισοβαθμία μπορεί να αφορά μόνο ένα επιπλέον υποψήφιο και όχι τον επόμενο (ή επόμενους) ακόμα και αν εκείνος (ή εκείνοι) διαφέρουν μέχρι 1% από υποψήφιο της τελευταίας κατά σειρά προκηρυχθείσας θέσης.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα. Η διαδικασία αναπλήρωσης δύναται να εφαρμοστεί όσες φορές απαιτείται ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων σύμφωνα με τον κανονισμό του παρόντος Π.Μ.Σ.

Η αναπλήρωση δεν αφορά τυχόν υποψήφιο που επιλέχθηκε στο πλαίσιο της “ισοβαθμίας”. Η διαδικασία της αναπλήρωσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε περίπτωση άρνησης επιπλέον υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, η αναπλήρωση θέσης επιτρέπεται μέχρι μία μέρα πριν την έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.. Τυχόν μεταγενέστερη αναπλήρωση μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.

Προκήρυξη

Αίτηση Υποψηφιότητας


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο