Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία (2024-2025)

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στην «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία». Ο απονεμόμενος μεταπτυχιακός τίτλος είναι Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία» (Master of Arts in Photography: Research and Methodology) (ΦΕΚ 2306/Τ.’Β/1-6-2021) Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Χρονική διάρκεια –Δίδακτρα

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 2.700,00€ και καταβάλλονται εφάπαξ ή σε τρεις δόσεις, ως εξής: με την εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο σπουδών 900,00€, με την εγγραφή στο Β’ εξάμηνο σπουδών 900,00€ και τα υπόλοιπα 900,00€ με την εγγραφή στο Γ’ εξάμηνο σπουδών.

Υποψήφιοι:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συνεκτιμάται η γνώση της Αγγλικής η άλλης γλώσσας που ομιλείται στην ευρωπαϊκή ένωση η οποία τεκμηριώνεται όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφήσαντας υποψήφιος.

Διαδικασία Επιλογής:

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 • Βαθμός πτυχίου και βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ - 40%
 • Επιπλέον μεταπτυχιακό - 10%
 • Καλλιτεχνική, Ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου - 15%
 • Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου - 10%
 • Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (και αν είναι σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ ) - 5%
 • Προφορική Συνέντευξη 20%

ΣΥΝΟΛΟ 100

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους από την 1 Φεβρουαρίου 2024 έως και τις 30 Απριλίου 2024. Τα μαθήματα ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου 2024 του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτογραφικό έργο, δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή σε συνέδρια σε ηλεκτρονική μορφή εφόσον υπάρχουν.
 4. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εφόσον υπάρχουν.
 5. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
 6. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εάν έχει εκπονηθεί)
 7. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εφόσον υπάρχει) ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 9. Δύο συστατικές επιστολές
 10. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή αντίστοιχα πιστοποιητικά για οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα ομιλείται στην ευρωπαϊκή ένωση.
 11. Συνοπτικό Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, σε τυποποιημένο έντυπο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ΠΜΣ maphotoresearch@uniwa.gr.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://photoresearch.uniwa.gr/ και στη Γραμματεία του προγράμματος email: maphotoresearch@uniwa.gr.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο