eLearning EKPA
ΠΜΣ Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας & Διεθνούς Ασφάλειας
eLearning EKPA
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία (2021-2022)

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στην «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία». Ο απονεμόμενος μεταπτυχιακός τίτλος είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία» (Master of Arts in Photography: Research and Methodology) (ΦΕΚ 2306/Τ.’Β/1-6-2021).

Μέσω της παρούσας πρόκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Χρονική διάρκεια –Δίδακτρα

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 2700€ και καταβάλλονται εφάπαξ ή σε τρεις δόσεις, ως εξής: με την εγγραφή αρχικά 900€ , 900€ στην αρχή του ΄Β εξαμήνου και 900€ στην αρχή του ΄Γ εξαμήνου.

Διεξαγωγή μαθημάτων:

Tα μαθήματα διεξάγονται κυρίως στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών με απογευματινό ωράριο δυο (2) ημέρες την εβδομάδα.

Υποψήφιοι:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνεκτιμάται η γνώση της Αγγλικής η άλλης γλώσσας που ομιλείται στην ευρωπαϊκή ένωση η οποία τεκμηριώνεται όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφήσαντας υποψήφιος.

Διαδικασία Επιλογής:

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

  • Βαθμός πτυχίου και βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ 40%
  • Επιπλέον μεταπτυχιακό 10%
  • Καλλιτεχνική, Ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου 15%
  • Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου 10%
  • Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (και αν είναι σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ ) 5%
  • Προφορική Συνέντευξη 20%

ΣΥΝΟΛΟ 100

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021.

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 21 Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
4. Φωτογραφικό έργο, δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή σε συνέδρια σε ηλεκτρονική μορφή (cd) εφόσον υπάρχουν.
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εφόσον υπάρχουν.
6. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
7. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εάν έχει εκπονηθεί)
8. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εφόσον υπάρχει) ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
10. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν).
11. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής), όπως περιγράφονται στο παράρτημα Α, ή αντίστοιχα πιστοποιητικά για οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα ομιλείται στην ευρωπαϊκή ένωση.
12. Συνοπτικό Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, σε τυποποιημένο έντυπο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. (Βλέπε Παράρτημα Β).

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ΠΜΣ maphotoresearch@uniwa.gr ή αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών:

Διεύθυνση Για το Π.Μ.Σ. «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία».

Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Αγ.Σπυρίδωνος,12243, Αιγάλεω, Αττική

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://photoresearch.uniwa.gr/ και στη Γραμματεία του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών email: maphotoresearch@uniwa.gr, τηλ.: 2105385410.

Προκήρυξη


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο