Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία (2023-2024)

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 7 Ιουνίου 2023

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί βάσει της επανίδρυσής του (ΦΕΚ 647/τεύχος Β’/15.02.2022) και της απόφασης της Συγκλήτου αρ. 1/ 13-01-2022 Θέμα 6 έγκρισης του Κανονισμού του.

Με την προκήρυξη αυτή, καλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να υποβάλουν αιτήσεις για φοίτηση στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών, κατ’ έτος, για το ΠΜΣ ορίζεται σε είκοσι πέντε (25). Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34, του Nόμου 4485/2017, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 7 του ΦΕΚ 647/τεύχος Β’/15.02.2022 για την επανίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ οργανώνεται σε δύο ειδικεύσεις:

- Ειδίκευση Α: Διαχείριση Υλικού και Συστημάτων Πληροφόρησης σε ΒΑΜ

- Ειδίκευση Β: Διαχείριση Δεδομένων σε ΒΑΜ

Ο ελάχιστος αριθμός, προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάθε Ειδίκευση, είναι επτά (7) επιτυχούσες/όντες εγγεγραμμένες/οι φοιτήτριες/ές.

Για την κάθε Ειδίκευση που προσφέρει το ΠΜΣ, τα μαθήματα που οφείλουν να παρακολουθήσουν οι φοιτήτριες/ές, δείτε εδώ.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι τα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας. Αντίστοιχα, η μέγιστη χρονική διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τις/τους φοιτήτριες/ές Μερικής Φοίτησης

Το Πρόγραμμα του ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο (2) σεμιναριακά μαθήματα και τέσσερα (4) μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο, τέσσερα (4) μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο και τη διπλωματική εργασία στο τρίτο εξάμηνο.

Το 40% των μαθημάτων διεξάγονται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά τις απογευματινές-βραδινές ώρες. Το υπόλοιπο 60% των μαθημάτων θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, με τη χρήση των υποδομών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μαθήματα, για όσους επιλεγούν με βάση την παρούσα προκήρυξη, θα ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 και συγκεκριμένα εντός του Οκτωβρίου του 2023.

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται συνολικά σε 1800 €, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Τρόπος επιλογής – Ηλεκτρονική αίτηση – Εξετάσεις - Συνέντευξη

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή Ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψήφιες/οι μπορεί να είναι και τελειόφοιτες/οι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι το πέρας των εγγραφών στο ΠΜΣ.

Ο τρόπος εισαγωγής αποτελεί συνδυασμό: α. των κριτηρίων εισαγωγής (30%), β. της γραπτής εξέτασης (40%) και γ. της συνέντευξης (30%).

Αρχικά οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση εδώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 έως και την Τετάρτη 31 Μαΐου Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 3:00 μ.μ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να μεταφορτωθούν, σε ψηφιακή μορφή, κατά τη διαδικασία της συμπλήρωσης της αίτησης υποψηφιότητας είναι τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (Υποχρεωτικό).

2. Πρόσφατη φωτογραφία υποψήφιας/ου (Υποχρεωτικό).

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (Υποχρεωτικό).

4. Αντίγραφα των προπτυχιακών και άλλων τίτλων, όπως μεταπτυχιακών σπουδών. Φοιτήτριες/ές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά δεν έχουν ακόμα ορκιστεί, μπορούν να μεταφορτώνουν το αντίγραφο με το Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών της οικείας Γραμματείας. Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των Πιστοποιητικών Ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης προς το ΔΟΑΤΑΠ και προσκόμιση της αναγνώρισης του τίτλου σπουδών, όπως ορίζει ο νόμος (Υποχρεωτικός τουλάχιστον ένας προπτυχιακός τίτλος σπουδών).

5. Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας, με ακριβή μέσο όρο του προπτυχιακού τίτλου σπουδών, με τη μεγαλύτερη συνάφεια με το υπό προκήρυξη ΠΜΣ (Υποχρεωτικό).

6. Αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας ή παράθεση του απευθείας συνδέσμου ανάρτησης στο αποθετήριο του Ιδρύματος λήψης του βασικού πτυχίου.

7. Αντίγραφο του Πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής, για τις/τους υποψήφιες/ους με πτυχίο Ελληνικών ΑΕΙ ή Ομοταγών μη αγγλόφωνων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (Υποχρεωτικό).

8. Αποδεικτικά ερευνητικού ή/και συγγραφικού έργου, συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν (δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια, λοιπά δημοσιεύματα).

9. Αποδεικτικά / βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας, σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν (βεβαιώσεις εργασίας, λοιπά αποδεικτικά).

10. Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, εκ των οποίων, όπου είναι δυνατόν, η μια να προέρχεται από καθηγήτρια/ή, η/ο οποία/ος έχει διδάξει την/τον υποψήφια/ο ή έχει επιβλέψει την πτυχιακή / διπλωματική εργασία της/του.

11. Κείμενο προθέσεων φοίτησης έως δύο (2) σελίδες, στο οποίο η/ο υποψήφια/ος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ΠΜΣ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Οι υποψήφιες/οι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του Προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ (Υποχρεωτικό).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να μεταφορτωθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ηλεκτρονική αίτηση και αφού συμπληρωθούν όλα τα αντίστοιχα πεδία της αίτησης.

Σημειώνεται ότι η επιλογή της Ειδίκευσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν οι υποψήφιες/οι θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση του οριστικού καταλόγου των επιτυχουσών/όντων φοιτητριών/ών.

Στο επόμενο στάδιο, οι υποψήφιες/οι που θα καταθέσουν αιτήσεις θα κληθούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως με τη χρήση των υποδομών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και οι οποίες αποτελούνται από δύο διακριτά και βαθμολογικά ισοδύναμα μέρη:

1. Βασικά θέματα Τεχνολογίας Πληροφοριών

2. Βασικά θέματα Διαχείρισης Πληροφοριών

Για την ύλη των εξετάσεων 2023-2024, δείτε στη διεύθυνση εδώ

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14 Ιουνίου και ώρα 18.00.

Στη συνέχεια, καταρτίζεται κατάλογος όσων έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν συμμετάσχει και στις εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι τυχόν υποψήφιες/οι που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια, με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει, ακόμα και αν συμμετείχαν στις εξετάσεις, απορρίπτονται.

Με βάση τον παραπάνω κατάλογο, η ΕΑΕΜΦ1 καλεί για συνέντευξη τις/τους υποψήφιες/ους, οι οποίες/οι αξιολογούνται ως προς τα εξής κριτήρια:

(i) επικοινωνία, ωριμότητα, αποφασιστικότητα και διάθεση για μεταπτυχιακές σπουδές

και (ii) γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ και ειδικότερα με την Ειδίκευση επιλογής τους.

Οι υποψήφιες/οι που πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια, με βάση τα δικαιολογητικά, συμμετείχαν στις εξετάσεις και στη συνέντευξη, βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί, με μέγιστη βαθμολογία το εκατό (100).

Η ΕΑΕΜΦ κατατάσσει τις υποψήφιες/ους, με βάση τη συνολική τους βαθμολογία. Από τις/τους υποψήφιες/ους που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, καταρτίζεται ο προσωρινός κατάλογος επιτυχουσών/όντων φοιτητριών/ών, ο οποίος δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ. Στη συνέχεια, εξετάζονται τυχόν ενστάσεις και καταρτίζεται ο οριστικός κατάλογος επιτυχουσών/όντων και ενδεχομένως των επιλαχουσών/όντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι υποψήφιες/οι γίνονται δεκτές/οί ως υπεράριθμες/οι.

Μετά και την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων, οι επιτυχούσες/όντες φοιτήτριες/ές καλούνται με την εγγραφή τους να επιλέξουν την Ειδίκευση την οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν, με σειρά προτεραιότητας, όπως προκύπτει από τη βαθμολογία τους. Αν δεν συμπληρωθεί για μια Ειδίκευση επαρκής αριθμός φοιτητριών/ών, δίνεται η δυνατότητα στις/στους φοιτήτριες/ές που την επέλεξαν να παρακολουθήσουν την άλλη Ειδίκευση.

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, αποκλειστικά μέσω υποβολής αιτήματος στην υπηρεσία e-Γραμματεία από την ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο