Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία (2019-2020)

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία, είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αρ. 105323/Ζ1/26-6-2018) και ιδρύθηκε με βάσει τις Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑ.Δ.Α. 6854/10.8.2018/ΦΕΚ 3308Β και 9981/24.10.2018/ΦΕΚ 4755Β (κανονισμός).

Με την προκήρυξη αυτή, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι (20) κατ’ έτος. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι τα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας. Αντίστοιχα, η μέγιστη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Το πρόγραμμα του ΠΜΣ περιλαμβάνει οκτώ μαθήματα στα δύο πρώτα εξάμηνα και διπλωματική εργασία που πραγματοποιείται στο 3ο εξάμηνο.

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις απογευματινές - βραδινές ώρες.

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται συνολικά σε 600 €, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προτεραιότητα δίδεται σε πτυχιούχους των τμημάτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι το πέρας των εγγραφών στο ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη: Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και τη Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 (3:00 μ.μ.) Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 (3:00 μ.μ.) (κατόπιν παράτασης) μέσα από την ιστοσελίδα: https://alis.uniwa.gr/pms_aitisi_20192020.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να μεταφορτωθούν, σε ψηφιακή μορφή, κατά τη διαδικασίας της συμπλήρωσης της αίτησης υποψηφιότητας είναι τα ακόλουθα:

1. Ψηφιακό αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (Υποχρεωτικό)

2. Πρόσφατη φωτογραφία υποψηφίου σε ψηφιακή μορφή (Υποχρεωτικό)

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ψηφιακή μορφή (Υποχρεωτικό)

4. Ψηφιακά αντίγραφα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από ψηφιακά αντίγραφα των πιστοποιητικών ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους αλλά δεν έχουν ακόμα ορκιστεί, μπορούν να μεταφορτώνουν το ψηφιακό αντίγραφο με το πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών της οικείας γραμματείας (Υποχρεωτικός τουλάχιστον ένας προπτυχιακός τίτλος σπουδών)

5. Ψηφιακό αντίγραφο του πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, με ακριβή μέσο όρο, του προπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη μεγαλύτερη συνάφεια με το υπό προκήρυξη ΠΜΣ (Υποχρεωτικό)

6. Ψηφιακό αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας ή το σύνδεσμο ανάρτησης στο αποθετήριο του Ιδρύματός λήψης του βασικού πτυχίου

7. Ψηφιακό αντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής, για τους υποψηφίους με πτυχίο Ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών μη αγγλόφωνων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και οποιασδήποτε άλλης γλώσσας εφόσον υπάρχει (Υποχρεωτικό για την αγγλική γλώσσα)

8. Αποδεικτικά ερευνητικού ή/και συγγραφικού έργου σε ψηφιακή μορφή, συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ εφόσον υπάρχουν (δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια, λοιπά δημοσιεύματα)

9. Αποδεικτικά / βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας σε ψηφιακή μορφή σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ εφόσον υπάρχουν (βεβαιώσεις εργασίας, λοιπά αποδεικτικά)

10. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε ψηφιακή μορφή από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, εκ των οποίων, όπου είναι δυνατόν, η μια να προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο ή έχει επιβλέψει την πτυχιακή / διπλωματική εργασία του

11. Κείμενο προθέσεων φοίτησης έως δύο (2) σελίδων σε ψηφιακή μορφή, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ΠΜΣ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να μεταφορτωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ηλεκτρονική αίτηση και αφού συμπληρωθούν όλα τα αντίστοιχα πεδία.

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής των υποψηφίων: Καταρτίζεται πλήρης κατάλογος όσων έχουν υποβάλει αίτηση, απορρίπτονται οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια και οι υπόλοιποι αξιολογούνται με βάση την εφαρμογή των κριτηρίων που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με μέγιστη βαθμολογία το ογδόντα (80). (Δείτε τον αναλυτικό πίνακα στην προκήρυξη πιο κάτω)

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (υπεύθυνη κα Τόδουλου) μεταξύ 13:00–15:00 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και από την ιστοσελίδα του τμήματος http://www.alis.uniwa.gr

Στοιχεία επικοινωνίας Γραμματείας ΠΜΣ Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης - Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών – Γραφείο Κ6.008 Πανεπιστημιούπολη 1 - Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω Τηλ.: +30 2105385203 - Fax: +30 2105385254
Email: alis_master@uniwa.gr

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα