stem_education
International Hellenic University postgraduate
Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

Διάρκεια σπουδών: Τρία (3) εξάμηνα

Πιστοποιείται η Παιδαγωγική επάρκεια

Κύκλοι μαθημάτων

(θεωρητικά, εργαστηριακά, συμπυκνωμένα και εντατικά, με σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

 

Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 886 τ. Β΄/17-03-2017) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 στις εξής κατευθύνσεις:

1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα θέσεις) (http://epistimesagogis.nured.uowm.gr)

2. Πολιτισμικές Σπουδές-Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural Studies - Semiotics and Communication (σαράντα θέσεις) (http://semiotics.nured.uowm.gr)

 

Οι κατευθύνσεις μπορεί να πραγματοποιούν συμπυκνωμένα και εντατικά μαθήματα καθώς με χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας. Τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, σε ημερομηνίες εγκαίρως γνωστοποιημένες, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.700 ευρώ (900 ευρώ με την έναρξη των εξαμήνων Α΄, Β΄, Γ΄). Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.

 

Ι. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 5 Απριλίου έως και 31 Μαΐου 2017 στον σύνδεσμο: http://diaviou.nured.uowm.gr/metaptyxiako/form.php

Η υποβληθείσα αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί και να συμπεριληφθεί στον φάκελο υποψηφιότητας.

2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ)

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας / οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ)

4. Αποδεικτικό γνώσης, επιπέδου Β2, μιας ξένης γλώσσας -υποχρεωτικό δικαιολογητικό (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά), όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ.

5. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

 

Επιπλέον, εάν υπάρχουν, κατατίθενται:

i. Τίτλος Μεταπτυχιακού διπλώματος (τίτλος μεταπτυχιακού)

ii. Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος (τίτλος διδακτορικής διατριβής)

iii. Πιστοποιητικά Επάρκειας γνώσης 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω, όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ

iv. Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ

v. Επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με την κατεύθυνση στην οποία υποβάλλονται.

vi. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές

vii. Προφορικές ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές

viii. Αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (Poster)

 

 Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία (χωρίς επικύρωση).

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μοριοδότηση της πτυχιακής εργασίας είναι η αναγραφή και του τίτλου της πτυχιακής (όχι μόνο του βαθμού) στην αναλυτική βαθμολογία. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της Γραμματείας (αναγραφή θέματος, βαθμού και επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας) ή αντίτυπο κατά προτίμηση σε cd.

 

Στο κριτήριο υπ’ αρ. v, που αναφέρεται στα επιμορφωτικά προγράμματα, θα μοριοδοτηθούν:

- Οι απόφοιτοι των Διδασκαλείων: εξάμηνα τέσσερα (4)

- Οι απόφοιτοι ΑΣΠΑΙΤΕ: εξάμηνα δύο (2)

- Οι κάτοχοι διπλωμάτων ΙΕΚ: εξάμηνα τέσσερα (4)

- Οι κάτοχοι βεβαίωσης ή πιστοποιητικού επιμόρφωσης του Προγράμματος ΤΠΕ, οι δύο κύκλοι συνολικά: εξάμηνο ένα (1)

- Οι κάτοχοι βεβαιώσεων BRAILLE (μοριοδοτούνται μόνο στην κατεύθυνση υπ’ αρ. 1): εξάμηνο ένα (1)

- Επιπλέον μοριοδοτούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων τουλάχιστον 50 ωρών έκαστο, το οποίο λογίζεται ως ένα (1) εξάμηνο (μόνο όταν δεν αναγράφεται χρονικό διάστημα).

Η συμμετοχή σε σεμινάρια θα αξιολογηθεί διαφοροποιημένα κατά κατεύθυνση ανάλογα με τη συνάφεια. Βεβαιώσεις παρακολούθησης ολιγόωρων ή ολιγοήμερων επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων δεν μοριοδοτούνται και γι’ αυτόν τον λόγο να μην αποστέλλονται. Βεβαιώσεις παρουσιάσεων πρότζεκτ, εισηγήσεων ή προφορικών ανακοινώσεων σε ημερίδες διαφόρων φορέων λαμβάνονται υπόψη, μόνο όταν σ’ αυτές υπάρχει επιστημονική επιτροπή.

Στα κριτήρια υπ’ αρ. vi, vii και viii απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεων συμμετοχής ή αντιγράφων των σχετικών άρθρων (απλή φωτοτυπία). Η αξιολόγησή τους θα γίνει βάσει της συνάφειας με την κατεύθυνση στην οποία υποβάλλονται.

 

II. Κριτήρια /Μοριοδότηση

Η μοριοδότηση του φακέλου υποψηφιότητας που κατέθεσε ο/η υποψήφιος/α θα γίνει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/α Κριτήρια Μοριοδότησης Πίστωση Μορίων

  1. Βαθμός πτυχίου x 5 50 μόρια
  2. Πτυχιακή εργασία σχετική με Γλώσσα ή Γλωσσική Εκπαίδευση (για την κατεύθυνση υπ’ αρ. 1). Πτυχιακή εργασία σχετική με ζητήματα Ιστορίας και Πολιτισμού, Σημειωτικής και Τέχνης καθώς και μελέτες περίπτωσης για εκπαιδευτικές πρακτικές ή παραγωγή εικαστικού ή/και πολυτροπικού ψηφιακού υλικού (για την κατεύθυνση υπ’ αρ. 2) 10 μόρια
  3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 4 μόρια
  4. Διδακτορικό δίπλωμα

* Όσοι κατέχουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα μοριοδοτούνται με το μέγιστο (6 μόρια) 6 μόρια

  1. Επάρκεια γνώσης 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω 3 μόρια
  2. Αποδειγμένη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 3 εξάμηνα) 3 μόρια συνολικά
  3. Αποδειγμένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με την κατεύθυνση στην οποία υποβάλλονται (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα) 7,5 μόρια συνολικά
  4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (μέγιστος αριθμός 4) 6 μόρια συνολικά
  5. Προφορικές ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (μέγιστος αριθμός ανακοινώσεων 3) 3 μόρια συνολικά
  6. Αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε επιστημονικά συνέδρια (μέγιστος αριθμός ανακοινώσεων 3) 1,5 μόριο συνολικά

Σύνολο μορίων 90

 

ΙΙI. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι/ες θα αποστείλουν ή θα καταθέσουν αυτοπροσώπως τον φάκελο υποψηφιότητας (τα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. 1 έως 5 καθώς και όσα από τα πρόσθετα διαθέτουν) κατά το χρονικό διάστημα από 5 Απριλίου έως και 31 Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στις δύο κατευθύνσεις (ξεχωριστή αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας ανά κατεύθυνση), καταβάλλοντας ξεχωριστό τέλος συμμετοχής για κάθε κατεύθυνση.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως.

Για το δικαίωμα συμμετοχής τους οι υποψήφιοι καταβάλουν τέλος συμμετοχής 20€ για την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας σε Ειδικό Λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Τράπεζα Πειραιώς GR60 0172 2500 0052 5002 6860 673

Τέλος: 1386

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο έντυπο κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται η αιτιολογία: Τέλος 1386 και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

Το απόκομμα της κατάθεσης αποστέλλεται συνοδευτικά με τον φάκελο του υποψηφίου/ας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην κάτωθι διεύθυνση (Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου/ας το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται).

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών / Τμήμα Νηπιαγωγών του ΠΔΜ

(Αναγραφή της κατεύθυνσης του ΠΜΣ, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση)

2ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης

Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες :

 http://www.nured.uowm.gr

http://epistimesagogis.nured.uowm.gr

http://semiotics.nured.uowm.gr

ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ώρες συνεργασίας 11:00-13:00, τηλ.: 2385055115, αρμόδια κ. Π. Τερζή).

Για προβλήματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο τεχνικό gsalakidis@uowm.gr

 

O Διευθυντής του ΠΜΣ

Κωνσταντίνος Ντίνας


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Farm Business Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα