stem_education
International Hellenic University postgraduate
Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (2020-2021)

Παράταση: Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή τον Οκτώβριο του 2020 είναι η 25η Αυγούστου.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη απευθύνεται σε πτυχιούχους με στόχο μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση της απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και προοπτικά της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Οικονομική Επιστήμη.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δίνεται έμφαση στην οικονομική θεωρία και τις εφαρμογές της. Τα οικονομικά αντιμετωπίζονται ως κοινωνική επιστήμη μέσα από μαθήματα που την αναδεικνύουν ως τέτοια και μέσα από την έμφαση στις θεωρητικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης. Παράλληλα θεωρείται απαραίτητη η κατανόηση σε βάθος των μαθηματικών και ποσοτικών τεχνικών. 

Η διάρκεια σπουδών είναι διετής. Οι φοιτητές παρακολουθούν εντατικά μαθήματα, η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μεταξύ 3-9 μ.μ., τις εργάσιμες ημέρες, και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη με αγγλικό ισοδύναμο τίτλο Master of Philosophy (MPhil) in Economics.

Το ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ επανίδρυσης 2915/τ. Β’/19.7.2018 και ΦΕΚ Κανονισμού Σπουδών 4620/τ. Β’/18.10.2018).

Στο ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη δε χρεώνονται δίδακτρα. Δεν υπάρχει δυνατότητα υποτροφιών από πόρους του Προγράμματος.

Το ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη επιμένει στην πολιτική αυστηρής αμεροληψίας απέναντι σε όλους τους/τις υποψήφιους/ες και απευθύνεται σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως εθνικότητας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών γίνεται μία φορά το χρόνο και πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους φακέλους τους και επιλέγει εκείνους που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι που επιλέγησαν στο πρώτο καλούνται σε συνέντευξη στο χώρο του ΠΜΣ, πριν από την οποία τους ζητείται να γράψουν ένα σύντομο δοκίμιο στα αγγλικά, απαντώντας σε μια ερώτηση γενικού ενδιαφέροντος, μέσα σε μία ώρα. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα με βάση τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και τη γενικότερη κατάρτισή τους.

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή τον Οκτώβριο του 2020 είναι η 25η Αυγούστου.
Η προθεσμία δύναται να παραταθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στο ζήτημα του COVID-19.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν τα παρακάτω έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας mphilecon@econ.uoa.gr:
-    Φόρμα αίτησης (αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mphil.econ.uoa.gr/)
-    Βιογραφικό σημείωμα
-    Αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Τίτλοι από πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρ. 34, του ν. 4485/2017 και της παρ. 5, του άρθρου 101, του ν. 4547/2018.
-     Αναλυτική βαθμολογία. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον α’ κύκλο σπουδών (προπτυχιακό), η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μαθημάτων που υπολείπονται για την απόκτηση του πτυχίου, καθώς και ο μέσος όρος που προκύπτει από τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική που κατατίθεται. Υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους όταν καταθέτουν την αίτηση τους και στη συνέχεια γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους είναι η επιτυχής περάτωση των σπουδών τους πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ΠΜΣ
-     Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ Τμημάτων στα οποία έχει φοιτήσει ο/η υποψήφιος/α. Οι συστατικές επιστολές κατατίθενται ή αποστέλλονται από τους υποψήφιους στη γραμματεία του Προγράμματος (ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη, Ευριπίδου 14, 5ος όροφος, Αθήνα 10559). Εναλλακτικά, αποστέλλονται από τους συντάκτες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α [ονοματεπώνυμο]»
-     Δίπλωμα Αγγλικών. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν δίπλωμα αλλά πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, η ΕΑΑ εξετάζει τη γνώση τους στα Αγγλικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
-     Υπόμνημα έως 2.000 λέξεις στο οποίο να αναφέρονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της υποψήφιου και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο και δη στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα
-      Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν στο φάκελό τους κάθε άλλο στοιχείο που θεωρούν ότι ενισχύει την υποψηφιότητά τους.

Η αίτηση, το υπόμνημα και το βιογραφικό συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και αποστέλλονται δακτυλογραφημένα και –αποκλειστικά και μόνο- σε μορφή word. Τα υπόλοιπα έγγραφα μπορούν να σταλούν σε μορφή είτε word είτε pdf, αρκεί να είναι ευανάγνωστα. Το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να καταδεικνύει σαφώς το περιεχόμενό του και τον υποψήφιο που αφορά (για παράδειγμα «Αναλυτική προπτυχιακού – [ονοματεπώνυμο υποψηφίου]»).

Περαιτέρω ερωτήματα μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mphilecon@econ.uoa.gr

Με την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι δίνουν ρητά τη συγκατάθεσή τους για περαιτέρω επικοινωνία, σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητας τους και την αποδοχή τους ή μη στο ΠΜΣ.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Farm Business Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα