Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
International Hellenic University postgraduate
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (2020-2021)

Παράταση: Αιτήσεις για το ΠΜΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://msc.icsd.aegean.gr/ έως και τη Δευτέρα 21.09.2020.

Tο Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (www.icsd.aegean.gr) σε συνεργασία µε τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (https://www.ece.ntua.gr/gr) ανακοινώνει τη λειτουργία του Δι-ιδρυµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) µε τίτλο: «Ψηφιακή Καινοτοµία και Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα» για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021. To Π.Μ.Σ. έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2857/τ.Β’/17.07.2018). Το Π.Μ.Σ. παρέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις και ικανότητες σε ένα ιδιαίτερα κρίσιµο για την κοινωνία και την οικονοµία τοµέα, την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και της καινοτοµικής διοικητικής προσέγγισης για την ίδρυση νέων, δυναµικών επιχειρήσεων. Περιλαµβάνει τη διδασκαλία µίας σειράς µαθηµάτων σε θεµατολογίες διοίκησης καινοτοµικών επιχειρήσεων αλλά και ανάπτυξης καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών, από κορυφαίους Διδάσκοντες, από Ελληνικά και διεθνή ιδρύµατα, οργανισµούς και επιχειρήσεις.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021.

Το ΔΠΜΣ διαρκεί τέσσερα διδακτικά εξάµηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον µικτής διαδικασίας µάθησης µε πρότυπες συνδυαστικές µορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαµβάνουν: [α] ολιγοήµερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγµατοποιείται στην έδρα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθούν και αυτές πλήρως εξ αποστάσεως), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης εξ’ αποστάσεως µάθησης, µε αξιοποίηση σχετικής πλατφόρµας, κατά τις απογευµατινές ώρες. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαµήνου εκπονείται µόνο µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και η συµµετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Απαιτούµενα προσόντα για την εισαγωγή στο ΠΜΣ

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι ή διπλωµατούχοι Τµηµάτων/Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστηµών, Τεχνολογικών Επιστηµών ή αντιστοίχων, Τµηµάτων Επιστηµών Οικονοµίας ή Διοίκησης ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήµια της ηµεδαπής και οµοταγών αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Στο Δι-ιδρυµατικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίµων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄) καθώς επίσης, και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. που είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα http://msc.icsd.aegean.gr.

Υποβολή Αιτήσεων και Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Αιτήσεις για το ΠΜΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://msc.icsd.aegean.gr/ έως και τη Δευτέρα 21.09.2020. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας που είναι διαθέσιµη στην παραπάνω ιστοσελίδα και να επισυνάψουν τα ακόλουθα συµπληρωµατικά στοιχεία:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
  2. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώµατος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  3. Δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές, εάν υπάρχουν.
  4. Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
  5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
  6. Δύο συστατικές επιστολές.
  7. Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
  8. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων, στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθµός του πτυχίου ή διπλώµατος.

Οι φοιτητές/τριες από ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών τους, πρώτου κύκλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύµφωνα µε το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν µε βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγµατοποιηθούν διαδικτυακά, εντός του Αυγούστου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές των συνεργαζόµενων Τµηµάτων, µε κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος που είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα http://msc.icsd.aegean.gr/.

Τα ονόµατα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του µεταπτυχιακού προγράµµατος εντός του Σεπτεµβρίου 2020 και οι επιλεγέντες θα ενηµερωθούν ηλεκτρονικά.

Δίδακτρα – Υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων

Το ύψος των προβλεπόµενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράµµατος καθορίζεται στο ποσό των 4.500€. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις των 1500 €: 1η δόση µε την εγγραφή (αρχές Οκτωβρίου), 2η δόση κατά την έναρξη του 2ου εξαµήνου (Φεβρουάριος) και 3η δόση κατά την έναρξη του 3ου εξαµήνου (Οκτώβριος του επόµενου έτους). Οι µεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον κανονισµό σπουδών, σε περίπτωση µη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης ή διαγραφής του µεταπτυχιακού φοιτητή ή της µεταπτυχιακής φοιτήτριας, το µέρος των τελών φοίτησης, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδηµα (ατοµικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το µεν ατοµικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δηµοσιευµένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συµµετοχή σε ένα µόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόµενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθµού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται µε σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το µικρότερο εισόδηµα.

Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάµει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17 τα εισοδήµατα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόµενο/η στο Τµήµα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονοµική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο µη επιλογής σε Π.Μ.Σ..

Όσοι/ες λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει τη δυνατότητα υποτροφίας (απαλλαγή µέρους των τελών φοίτησης) βάσει ακαδηµαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύµφωνα µε απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

Τα αποτελέσµατα της σχετικής διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν στις αρχές Οκτωβρίου. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που ενδέχεται να τύχουν της εν λόγω απαλλαγής θα κληθούν να παρέχουν εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο του προγράµµατος σπουδών των συνεργαζόµενων Τµηµάτων, διάρκειας οκτώ (8) ωρών εβδοµαδιαίως.

Για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµβουλευτούν τον οδηγό σπουδών του Π.Μ.Σ που βρίσκεται αναρτηµένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://msc.icsd.aegean.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. (κα Νίκη Κυριακού, τηλ. 22730-82210, Fax 22730-82209, dmicsd@icsd.aegean.gr).

Αίτηση

Προκήρυξη


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Farm Business Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα