Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή (2019-2020)

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 - Η υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2019

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΦΕΚ 2822/τ.Β’/16.7.2018) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το ΠΜΣ διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα (18 μήνες) και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, με ποσοστό έως 50% συνολικά στο πρόγραμμα διδασκαλίας (παρ. 3, άρθρο 30 του Ν.4559/2018) και πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2019 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος το Φεβρουάριο 2021. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου

β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου

γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Περιβαλλοντικών - Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ανωτέρω ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. (Οκτώβριος 2019).

Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Αξιολόγηση Ενδιαφερόμενων

Η επιλογή γίνεται με γραπτή εξέταση των ενδιαφερόμενων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήμης, στην Αγγλική και με συνέντευξη στις 26 Ιουνίου 2019. Η εξέταση/ συνέντευξη θα γίνει είτε με φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων στην έδρα του Τμήματος, είτε από απόσταση.

Η υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι μέχρι τις 23 Ιουνίου 2019  22 Σεπτεμβρίου 2019​​​​​​​ (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικαιολογητικών).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. Σε περίπτωση τελειόφοιτου, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών

4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων με το βαθμό πτυχίου/διπλώματος.

5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

8. Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον ενδιαφερόμενο, στο ειδικό Έντυπο Συστατικής Επιστολής που βρίσκεται στο σύστημα «Ναυτίλος»

9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 και άνω (τα αποδεκτά πιστοποιητικά βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του ΠΜΣ), και πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς/ες ενδιαφερόμενους/ες.)

10. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ τους.

Οι Έλληνες/ίδες υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, η οποία να αποδεικνύεται με αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό, ενώ οι αλλοδαποί/ές πρέπει να έχουν επιπλέον και επάρκεια ελληνικής γλώσσας. Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας, είναι δυνατόν να προεπιλεγούν εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια και να κληθούν να εξεταστούν γραπτά στην αγγλική γλώσσα στις 26 Ιουνίου 2019.

Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/17 . Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ.

Σε περίπτωση μη κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από τον/την ενδιαφερόμενο/η, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) αποδεικνύεται/διαπιστώνεται από τη γραπτή εξέταση των υποψήφιων στο ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήμης στην Αγγλική.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος εντός του Ιουλίου 2019 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσόν των 2.500,00 €* και καταβάλλονται σε πέντε δόσεις των 500 € έκαστη: Η πρώτη δόση ύψους 500 € με την εγγραφή, η οποία θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο με την καταβολή της, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερεις κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ, είτε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 23 Ιουνίου 2019 και ώρα 24.00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης εδώ. Στο εν λόγω σύστημα οι ενδιαφερόμενοι/ες συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους και μεταφορτώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σκαναρισμένα κατά προτίμηση σε μορφή .pdf ή .jpg

Για τα απαραίτητα έγγραφα την εξεταστέα ύλη στο αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας καθώς και για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία και στον ιστότοπο του ΠΜΣ

Γραμματεία ΠΜΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

Τμήμα Περιβάλλοντος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λόφος Παν/μιου, 81100, Μυτιλήνη

τηλ: 2251036246, 36212 Fax: 2251036209 e-mail: msctheofr@env.aegean.gr

Website

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα