Economic Strategy
Food Law - Auth
MBA Food and Agribusiness
Κατανεμημένα Συστήματα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή (2020-2021)

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία» (ΦΕΚ 2548/τ.Β΄/27.06.2019), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία / M.Sc. in Global Environmental Change, Management and Technology» με τρεις Κατευθύνσεις:

 1. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας (Environmental Policy and Biodiversity Conservation)
 2. Οικολογική Μηχανική, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή (Ecological Engineering, Energy and Climate Change)
 3. Research in Environmental Sciences (Έρευνα στις Επιστήμες Περιβάλλοντος)

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Πλανητικής Περιβαλλοντικής Αλλαγής, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, με εξειδίκευση στα πεδία: (α) της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Οικολογίας, της Βιολογίας της Διατήρησης και των Περιβαλλοντικών/Οικολογικών Οικονομικών, (β) της Οικολογικής Μηχανικής, της Ενέργειας και των Τεχνολογιών Χαμηλού Άνθρακα υπό το πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής και (γ) στις Επιστήμες Περιβάλλοντος, μέσω της εκπόνησης εφαρμοσμένης έρευνας.

Για τις Κατευθύνσεις 1 και 2, η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική - μέρος των μαθημάτων δύναται να διδαχθεί στην αγγλική κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης. Για την Κατεύθυνση 3 η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική - μέρος των μαθημάτων δύναται να διδαχθεί στην Ελληνική κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα και των τριών Κατευθύνσεων συμπεριλαμβάνει την υποχρεωτική ή προαιρετική μελέτη βιβλιογραφίας στην αγγλική γλώσσα. Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται τον Οκτώβριο 2020 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος (με την κατάθεση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής) το Φεβρουάριο 2022. Ο ανώτερος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στην «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία» απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συνολικά και για τις τρεις Κατευθύνσεις. Οι υποψήφιοι/ες δηλώνουν στην αίτησή τους την προτίμησή τους ως προς την Κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν.

Οι ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/17 είναι α) η κατοχή πτυχίου/διπλώματος Α’ κύκλου σπουδών και β) η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 για τις Κατευθύνσεις 1 και 2 ή μίας άλλης γλώσσας πέραν της αγγλικής για την Κατεύθυνση 3 (π.χ. ελληνικής ή άλλης ξένης γλώσσας).

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί́σε δυο στάδια: αρχικά́οι υποψήφιοι/ες θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν στη συνέχεια σε προφορική συνέντευξη που θα 3 πραγματοποιηθεί είτε με φυσική́παρουσία στην έδρα του Τμήματος είτε διαδικτυακά́ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης που ορίζεται από το Τμήμα. Η προσωπική συνέντευξη του/της κάθε υποψήφιου/ας θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη (έδρα του Τμήματος) το διάστημα 1-3 Ιουλίου 2020. Η προσωπική συνέντευξη μπορεί να γίνει και μέσω Skype. Στην περίπτωση αυτή καλούνται οι υποψήφιοι/ες να συμπεριλάβουν στα προσωπικά στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος την κωδική ονομασία τους στο Skype.

Σε περίπτωση μη κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από τον/την υποψήφιο/α, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) για τις Κατευθύνσεις 1 και 2 δύναται να διαπιστωθεί μετά από γραπτή εξέταση των υποψήφιων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήμης, στην Αγγλική. Διευκρινίσεις για τον τρόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας στα αγγλικά θα κοινοποιηθούν εγκαίρως από τη Γραμματεία στους/στις ενδιαφερόμενους/νες που δεν έχουν καταθέσει πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας μέχρι την προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος και η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Η επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (και αν είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.)
 • Η ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα που είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Το ερευνητικό και συγγραφικό έργο
 • Οι συστατικές επιστολές
 • Η γενικότερη παρουσία των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2020 πλήρη φάκελο υποψηφιότητας που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf:

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. Σε περίπτωση τελειόφοιτου/της, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών.
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων με τον βαθμό πτυχίου/διπλώματος
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου)
 8. Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον/την υποψήφιο/α, στο ειδικό Έντυπο Συστατικής Επιστολής που βρίσκεται στο σύστημα «Ναυτίλος»
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής/επιπέδου Β2 και ανωτέρω για τους/τις υποψήφιους/ες και των τριών Κατευθύνσεων και επιπροσθέτως για τους/τις υποψήφιους/ες της Κατεύθυνσης 3 τεκμηρίωση γνώσης μιας άλλης γλώσσας (π.χ. ελληνικής ή άλλης ξένης γλώσσας).
 10. Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες που υποβάλλουν αίτηση στις Κατευθύνσεις 1 και 2 του Π.Μ.Σ.). Τα αποδεικτικά επάρκειας της ελληνικής γλώσσας είναι τα παρακάτω:
  • όταν ο/η υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού
  • όταν ο/η υποψήφιος/α έχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας από ισότιμο ΑΕΙ της αλλοδαπής
  • όταν ο/η υποψήφιος/α έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε Ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή όταν έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο ίδρυμα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
  • όταν ο/η υποψήφιος/α κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς/ές.
 11. Τέλος, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ τους.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν από τους συντάκτες τους ηλεκτρονικά απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Μ.Σ. (mscglobalchange@env.aegean.gr) ή να αποσταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες στο σημείο σφραγίσεως του φακέλου, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας Π.Μ.Σ. του Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κτίριο Ξενία, Λόφος Πανεπιστημίου, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη). Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποστέλλονται χωριστά από την αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων, έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020 και ώρα 23.59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: εδώ.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε 1.500€ και καταβάλλονται σε δόσεις, ως ακολούθως: (α) Πρώτη δόση ύψους 500€ με την εγγραφή. Η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο με την καταβολή της πρώτης δόσης, (β) δεύτερη δόση ύψους 500€ έως τις 28/02/2021 και (γ) τρίτη δόση ύψους 500€ έως τις 30/6/2021. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το μέρος των τελών φοίτησης το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία» (εδώ) παρέχονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και πιο συγκεκριμένα:

Επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίνονται στο τηλ. +30 22510 36212 και 36246 και μέσω email, στη διεύθυνση: mscglobalchange@env.aegean.gr

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα