Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Nέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης (2024-2025)

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με βάση το Φ.Ε.Κ. 6981/Β’/13.12.2023, επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Master of Education) με ομώνυμο τίτλο, πιστοποιώντας παράλληλα παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους κατόχους του Διπλώματός του.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων και επιστημονισσών στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και ειδικότερα, η εκπαίδευση εκπαιδευτών και στελεχών επιστημονικά και επαγγελματικά εξειδικευμένων στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται: (i) σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης, (ii) σε στελέχη της εκπαίδευσης και (iii) σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης.

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Για την κτήση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και η επιτυχής ολοκλήρωση δέκα (10) μαθήματων κατά το Α’ και Β’ εξάμηνο και β) η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το Γ’ εξάμηνο.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης, στο πλαίσιο του νόμου και των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, τα δύο εξάμηνα των μαθημάτων του προγράμματος υλοποιούνται, (με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 88 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ A’ 141/21.07.2022), με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μερικώς διά ζώσης. Τα μαθήματα διεξάγονται υπό μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων ή/και εργαστηρίων και λοιπών μαθησιακών δραστηριοτήτων που δύναται να συμπεριλαμβάνουν προπαρασκευαστικές ερευνητικές, διδακτικές και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε ποσοστό έως εκατό τοις εκατό (100%) συνολικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ.

Αριθμός εισακτέων

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» κατ’ ανώτατο όριο πενήντα (50) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς τους τους, από την Επιτροπή Εξέτασης / Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών.

Τα απαιτούμενα προσόντα που αξιολογούνται κατά την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ..

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας τους για ένταξη στο Π.Μ.Σ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση nfel.aegean.gr/registration, μέχρι 20 Μαΐου 2024 και ώρα 11:55 μ.μ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν και επισυναφθούν σε ψηφιακή μορφή στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης και που αναφέρονται αναλυτικότερα στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

1. Ηλεκτρονική Αίτηση -- πλήρως συμπληρωμένη και με συνημμένα τα παρακάτω παραστατικά/τεκμήρια:
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (σε περίπτωση τελειόφοιτου/της Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών)
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο)
5. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές
8. Αποδεικτικό επάρκειας στη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (βλέπε παρακάτω Παράρτημα)
9. Για τους/τις αλλοδαπούς/ές τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας
10. Πιστοποιητικά επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου ή αποδεικτικά αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας.
11. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και/ή Διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
12. Αποδεικτικά Ερευνητικής Εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
13. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
14. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την υποβολή της παρούσας σχετικής Αίτησης- Βιογραφικού σημειώματος (λοιπά πτυχία και τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις – πιστοποιητικά, κτλ.) Σε άλλη περίπτωση τα κατά δήλωση προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει και κάθε άλλο δικαιολογητικό που, σύμφωνα με τη γνώμη του/της, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη για αυτόν/ήν.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων – Επιλογή

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά τεκμηριώνονται κατά την διαδικασία αξιολόγησης της Αίτησης και των υποβληθέντων σε αυτήν δικαιολογητικών (1 η Φάση αξιολόγησης) και, εφ’ όσον προκριθούν, την παρουσία των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη (2 η Φάση αξιολόγησης), η οποία μπορεί να διεξαχθεί και με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος ή με τηλεδιάσκεψη.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων προσδιορίζονται αναλυτικά στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ..

Τα ονόματα των επιτυχόντων/ουσών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και όλες και όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν και ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του προγράμματος.

Δίδακτρα – Υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.900 ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του τέλους φοίτησης ως εξής:

  • Κατά την έγγραφη αποδοχή φοίτησης εκ μέρους του/της φοιτητή/τριας για δέσμευση θέσης στο Π.Μ.Σ. 600 Ευρώ
  • 1η Δεκεμβρίου (Α’ εξαμήνου) 1.000 Ευρώ
  • 1η Φεβρουαρίου (Β’ εξαμήνου) 600 Ευρώ
  • 1η Μαΐου (Β’ εξαμήνου) 700 Ευρώ

Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Σε περιπτώσεις οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας μετά την έναρξη των μαθημάτων τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. δύνανται να φοιτούν δωρεάν εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 86 του Ν. 4957/2022. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.

Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το παρόν πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 108990/Ζ1/08.09.2022 Υ.Α.:

  • Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής
  • Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
  • Οι πολίτες τρίτων χωρών δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης σε Π.Μ.Σ.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ.: 22410 99130 και ώρες 10:00-15:00 και ηλεκτρονική διεύθυνση pms-nfel@aegean.gr ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://nfel.aegean.gr/.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο