Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Nέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης (2023-2024)

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με βάση το Φ.Ε.Κ. 3246/8.8.2018, επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Master of Education) με ομώνυμο τίτλο, πιστοποιώντας παράλληλα παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους κατόχους του Διπλώματός του.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων και επιστημονισσών στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και ειδικότερα, η εκπαίδευση εκπαιδευτών/τριών και στελεχών επιστημονικά και επαγγελματικά εξειδικευμένων στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται: (i) σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης, (ii) σε στελέχη της εκπαίδευσης και (iii) σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης.

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Για την κτήση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και η επιτυχής ολοκλήρωση δέκα (10) μαθήματων κατά το Α’ και Β’ εξάμηνο και β) η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το Γ’ εξάμηνο.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης, στο πλαίσιο του νόμου και των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ειδικότερα, τα δύο εξάμηνα των μαθημάτων του προγράμματος υλοποιούνται, (με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 88 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ A’ 141/21.07.2022), με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μερικώς διά ζώσης κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων. Τα μαθήματα διεξάγονται υπό μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων ή/και εργαστηρίων και λοιπών μαθησιακών δραστηριοτήτων που δύναται να συμπεριλαμβάνουν προπαρασκευαστικές ερευνητικές, διδακτικές και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε ποσοστό έως εκατό τοις εκατό (100%) συνολικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ.

Αριθμός εισακτέων

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς τους τους, από την Επιτροπή Εξέτασης / Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών. Τα απαιτούμενα προσόντα που αξιολογούνται κατά την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ..

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας τους για ένταξη στο Π.Μ.Σ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://nfel.aegean.gr/registration/, μέχρι Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:55 μ.μ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν και επισυναφθούν σε ψηφιακή μορφή στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης και που αναφέρονται αναλυτικότερα στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση -- πλήρως συμπληρωμένη και με συνημμένα τα παρακάτω παραστατικά/τεκμήρια:
 2.  Βιογραφικό Σημείωμα
 3.  Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (σε περίπτωση τελειόφοιτου/της Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών)
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο)
 5.  Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 6. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Αποδεικτικό επάρκειας στη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (βλέπε παρακάτω Παράρτημα)
 9.  Για τους/τις αλλοδαπούς/ές τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας
 10.  Πιστοποιητικά επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου ή αποδεικτικά αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας.
 11.  Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και/ή Διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
 12.  Αποδεικτικά Ερευνητικής Εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 13. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 14.  Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την υποβολή της παρούσας σχετικής Αίτησης- Βιογραφικού σημειώματος (λοιπά πτυχία και τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις – πιστοποιητικά, κτλ.) Σε άλλη περίπτωση τα κατά δήλωση προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει και κάθε άλλο δικαιολογητικό που, σύμφωνα με τη γνώμη του/της, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη για αυτόν/ήν.

Δίδακτρα – Υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.600 ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του τέλους φοίτησης ως εξής:

 • 15 ημέρες μετά την έγγραφη αποδοχή φοίτησης εκ μέρους του/της φοιτητή/τριας για δέσμευση θέσης στο Π.Μ.Σ. -- 500 Ευρώ
 • 1η Δεκεμβρίου (Α’ εξαμήνου) -- 1.000 Ευρώ
 • 1η Φεβρουαρίου (Β’ εξαμήνου) -- 500 Ευρώ
 • 1η Μαΐου (Β’ εξαμήνου) -- 600 Ευρώ

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την απαλλαγή διδάκτρων στην προκήρυξη (σελ. 3-4).

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ.: 22410 99130 και ώρες 10:00-15:00 και ηλεκτρονική διεύθυνση pms-nfel@aegean.gr ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://nfel.aegean.gr/ .

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην Προκήρυξη εδώ!

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο