Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία (2024-2025)

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17,Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΕΥΖΩΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» (ΦΕΚ 2329/τ.Β’/15.06.2020). Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, σύμφωνα με το Σχέδιο Κανονισμού του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 7307/Β/22.12.2023).Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην θεματική «Διατροφή, Ευζωία & Δημόσια Υγεία»

Σκοπός /Αντικείμενο του ΠΜΣ

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Διατροφή, Ευζωία & Δημόσια Υγεία» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, διέπεται από συνεκτική διεπιστηµονική προσέγγιση και αποσκοπεί στην παροχή εκπαίδευσης και σύγχρονης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στον τομέα της Διατροφής σε σχέση με την Προαγωγή της Ευζωίας και της Δημόσιας Υγείας. Ειδικότερα, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση μελλοντικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, της ιδιωτικής παραγωγής/επιχείρησης τροφίμων και της συμβουλευτικής δραστηριότητας στο ραγδαίως εξελισσόμενο πεδίο της διατροφής και του κρίσιμου ρόλου αυτής στην προαγωγή της ευζωίας και της υγείας του σύγχρονου ανθρώπου. Το ΠΜΣ παρέχει προηγμένες και εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν την εις βάθος κατανόηση-αξιολόγηση-διαχείριση της διατροφικής αξίας των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων και της ένταξης αυτών στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής και διατροφικής πολιτικής. Παράλληλα, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην μεταφορά εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα διατροφής που σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων και που ταυτοχρόνως προάγουν την γενικότερη ποιότητα ζωής του ανθρώπου, καθώς και την εφαρμογή αυτών των διατροφικών προτύπων για την επίτευξη της ευζωίας του ανθρώπου σε πολλαπλά επίπεδα, κοινωνικά, πολιτισμικά, περιβαλλοντικά, κ.α. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων ΠΜΣ διεθνώς.

Απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΓια την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εξέταση σε 2 από τα 4 προσφερόμενα μαθήματα επιλογής (ένα επιλογής μάθημα από τα 2 προσφερόμενα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο), η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση εξήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

1. Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από Α΄ εξάμηνο

2. Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από Β΄ εξάμηνο

3. Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από Γ΄ εξάμηνο

Πλήρης/Μερική Φοίτηση

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Προβλέπεται όμως, η διεξαγωγή των μαθημάτων τις απογευματινές ώρες και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ώστε να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι/ες φοιτητές/τριες

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Τρόπος παρακολούθησης

Στο Π.Μ.Σ. η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μέσα εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ειδικότερα, για τη φοίτηση στο ΠΜΣ είναι προαιρετική αλλά ωφέλιμη η εντατική παρακολούθηση με φυσική παρουσία των φοιτητών/τριων στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Λήμνο για διάστημα τεσσάρων ημερών στο τέλος του δεύτερου ακαδημαϊκού εξάμηνου (τέλος Μαΐου αρχές Ιουνίου). Τις υπόλοιπες εβδομάδες τα μαθήματα θα υλοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης του ΠΜΣ.

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική, ενώ μέρος των μαθημάτων δύναται να διδαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, καθώς και η πιθανή υποβολή δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό γίνονται στην ελληνική ή/και την αγγλική γλώσσα

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι πτυχίο ή δίπλωμα α’ κύκλου σπουδών και η επάρκεια της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (σχετ. το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κυρίως Τμημάτων ποικίλης συναφούς εξειδίκευσης, όπως επιστήμονες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές, υγιεινολόγοι, κλπ), διατροφολόγοι, διαιτολόγοι, επιστήμονες και τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί, βιολόγοι, γεωπόνοι, χημικοί μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, επιστήμονες φυσικής αγωγής, λειτουργοί δημόσιας υγείας και στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄).

Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄).

Παράλληλα, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ανωτέρω ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου https://nautilus.aegean.gr/ (παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης) από την 1η Απριλίου 2024 έως και τις 30 Ιουνίου 2024 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών, ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)
 3. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
 4. Βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρονται οι σπουδές και τυχόν επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία.
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής τουλάχιστον επιπέδου Β2. (Πιστοποιητικά άλλων γλωσσών, εάν υπάρχουν)
 8. Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες
 9. Δύο συστατικές επιστολές, αν υπάρχουν.
 10. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 11. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση στο σύστημα «ΝΑΥΤΙΛΟΣ», το βιογραφικό σημείωμα, η φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και κάθε άλλο στοιχείο, θα πρέπει να επισυναφθούν στο πεδίο «Βιογραφικό» σε μορφή αρχείου pdf, jpg, tif ή zip.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 • Βαθμός πτυχίου /διπλώματος σε ποσοστό 20,00%
 • Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστ. αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας) σε ποσοστό 10,00%
 • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5,00%
 • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση σε επίπεδο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, σε ποσοστό 5,00%

(Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,

β) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. ε) Λοιπά πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 όπως αυτά αναφέρονται στο εκάστοτε ισχύον Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

 • Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας σε ποσοστό 5,00%
 • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ, σε ποσοστό 10,00%
 • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα σε ποσοστό 10,00%
 • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5,00%
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30,00%

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δυο στάδια: Aρχικά́ οι υποψήφιοι/ες θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν στη συνέχεια σε προφορική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά́ ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης που ορίζεται από το Τμήμα. Η προσωπική συνέντευξη θα γίνει μέσω zoom meeting, με χαρακτηριστικά σύνδεσης που θα σταλούν από την γραμματεία. Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Εγγραφή επιλεγέντων/εισων στο ΠΜΣ

Οι επιλεγέντες/εισες εγγράφονται στο ΠΜΣ εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Ανακοίνωση.

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΕΥΖΩΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ», προβλέπεται καταβολή διδάκτρων, ύψους Τριών Χιλιάδων Διακοσίων Ευρώ (3200€). Το ποσό των διδάκτρων καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις: 1200€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, 1000€ κατά την έναρξη του Β’ εξαμήνου και 1000€ κατά την έναρξη του Γ’ εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ 4899, Β’, 16/9/2022 και ΦΕΚ 4837, Β’, 1/8/2023) οι φοιτητές/τριες των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Ο αριθμός των απαλλασσόμενων φοιτητών/τριών δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο κατά τον χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο ΠΜΣ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Παροχές

Στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών, καθώς και δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και τους Κανονισμούς του Ιδρύματος. Επίσης το Ίδρυμα έχει θεσπίσει Βραβεία Αριστείας για μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες τα οποία προκηρύσσει περιοδικά και καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το Ίδρυμα. 

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ως προς την υποβολή αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κ. Αικατερίνη Παλατιανού, τηλ. επικοινωνίας: 22540-83013 - 83110-, E-mail: dmfns@aegean.gr). Ενημερώσεις και πληροφορίες θα αναρτιούνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών https://www.nutritionmsc.org.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο