ΟΠΑ Στατιστική
Kyriakides-Georgopoulos Scholarship }
Neapolis University
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
International Hellenic University

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή (2019-2020)

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου από τη Προϊστορική εποχή έως την Ύστερη αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» (Φ.Ε.Κ. Επανίδρυσης 2884/19.07.2018 τ. Β΄), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου από τη Προϊστορική εποχή έως την Ύστερη αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή».

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στον χώρο της αρχαιολογίας, Αιγυπτολογίας, αρχαίας ιστορίας και των διαπολιτισμικών επαφών στην ανατολική Μεσόγειο από την Προϊστορική Εποχή έως και την Ύστερη Αρχαιότητα.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. να αποκτήσουν γνώσεις για την ανατολική Μεσόγειο κατά την αρχαιότητα μέσα από όλες τις διαστάσεις της. Ταυτόχρονα να μυηθούν στην ερευνητική διαδικασία αλλά και στις διαδικασίες της συμμετοχικής έρευνας στο πλαίσιο της αρχαιολογικής θεωρίας και στη βάση των θεωρητικών μεθόδων, οι οποίες προτείνονται στο χώρο της αρχαιολογίας και των αρχαιογνωστικών επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εμπλέκονται σε έρευνα πεδίου, σε εμπειρικές έρευνες και σε πρακτική άσκηση, ενεργοποιώντας θεωρίες, τεχνικές, στρατηγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που άπτονται κατεξοχήν των ερευνητικών αντικειμένων και ενδιαφερόντων του Π.Μ.Σ.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90) ECTS. Στο Α΄ και στο Β΄ εξάµηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων και μιας (1) ελεύθερης επιλογής, σε σύνολο έξι (6) προσφερόμενων ανά εξάμηνο, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS. Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην πρακτική Άσκηση (6 ECTS) και τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (24 ECTS).

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου από τη Προϊστορική εποχή έως την Ύστερη αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται κυρίως δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της αρχαιολογίας, Αιγυπτολογίας και αρχαιογνωσίας, καθώς και πτυχιούχοι γενικότερα Τμημάτων Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών και Κοινωνικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικείμενου. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α' 80) –σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/17-.

Οι σπουδές για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ορίζονται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα δύο είναι διδακτικά εξάμηνα με την παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων και σεμιναρίων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., και το τρίτο διατίθεται για πρακτική άσκηση και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης φοίτησης για ένα ακόμη εξάμηνο κατόπιν αίτησής του/ης μ.φ. προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και μετά από απόφαση της Συνέλευσης. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα. Μετά τη λήξη του ανώτατου αυτού χρονικού διαστήματος ο/η μ.φ. διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.500 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους. Η πρώτη δόση, ύψους 625 ευρώ, καταβάλλεται κατά την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας και οι υπόλοιπες 3 (τρείς) δόσεις (625x3), καταβάλλονται έως και τη λήξη του εαρινού εξαμήνου φοίτησης, με ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος και είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε καμία περίπτωση αποχώρησης από το Π.Μ.Σ. δεν γίνεται επιστροφή του καταβληθέντος μέχρι εκείνη τη στιγμή ποσού διδάκτρων. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/ης στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Υποτροφίες και βραβεία

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έως δύο υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017). Οι υποτροφίες χορηγούνται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Κριτήριο χορήγησής τους είναι η καλύτερη επίδοση στο αντίστοιχο έτος φοίτησης. Το Π.Μ.Σ. δύναται επίσης να χορηγεί βραβεία σε φοιτητές και φοιτήτριες με εξαιρετικές επιδόσεις, σύμφωνα με κριτήρια και διαδικασία που προβλέπεται με απόφαση της Συνέλευσης.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος, ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων (στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου ή του διπλώματος)

5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

8. Δύο συστατικές επιστολές

9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, π.χ. αγγλικής/γαλλικής/γερμανικής γλώσσας, επιπέδου Β2 (Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17). Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Η αξιολόγηση των ειδικών προσόντων των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών με βάση σειρά κριτηρίων επιλογής. Η Ε.Ε.Α. αποτελείται από Καθηγητές/τριες και Λέκτορες του Τμήματος και ορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, καταχωρίζονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στη συνέχεια αξιολογούνται και μοριοδοτούνται από την Ε.Ε.Α. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ειδικών προσόντων, κάθε υποψήφιος/α συγκεντρώνει συγκεκριμένο αριθμό μορίων στη βάση κλίμακας από 0 μέχρι 100.

Τα προσόντα που είναι δυνατόν να μοριοδοτηθούν είναι τα εξής:

1. Η συνάφεια του προπτυχιακού τίτλου σπουδών ή παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας) (έως δεκαπέντε (15) μόρια).

2. Ο βαθμός του πτυχίου που έχει καταθέσει ο/η υποψήφιος/α (έως δέκα (10) μόρια).

3. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία του/ης υποψηφίου/ας και η συνάφειά της με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (έως δέκα (10) μόρια). Η εξακρίβωση της συνάφειας της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εξασφαλίζεται από την Ε.Ε.Α. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία που κρίνεται ότι δεν είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. μπορεί, στη συνέχεια, να αξιολογηθεί και να μοριοδοτηθεί ως επιστημονική εργασία δημοσιευμένη.

4. Το ερευνητικό – επιστημονικό και συγγραφικό έργο του/της υποψηφίου/ας μπορεί να λάβει έως και είκοσι (20) μόρια. Το ερευνητικό – επιστημονικό έργο του/της υποψηφίου/ας αξιολογείται και μοριοδοτείται, μόνο όταν αυτό είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και σε συνάρτηση με τη συνάφειά του με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. Η εξακρίβωση της συνάφειας εξασφαλίζεται από την Ε.Ε.Α.

5. Οι πρόσθετοι, πέραν του πρώτου, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Α.Ε.Ι. από πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μπορούν να λάβουν έως είκοσι (20) μόρια ως εξής: Δέκα (10) μόρια αντιστοιχούν σε ένα Μ.Δ.Ε. και από πέντε (5) μόρια για κάθε δεύτερο και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι. αντίστοιχα. Τα πτυχία πανεπιστημίων της αλλοδαπής μοριοδοτούνται, μόνον όταν είναι αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα με τα πτυχία που χορηγούνται από τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

6. Η επάρκεια γνώσης ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής (η επάρκεια γνώσης μίας ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική και ΔΕΝ μοριοδοτείται) λαμβάνει έως 15 μόρια (πέντε (5) μόρια ανά γλώσσα). Για τη μοριοδότηση είναι αναγκαία η πιστοποίηση επάρκειας γνώσης της ξένης γλώσσας (το ίδιο ισχύει και για την υποχρεωτική γλώσσα). Η επάρκεια πιστοποιείται με επικυρωμένο αποδεικτικό Ξένης Γλώσσας, σύμφωνα το παράρτημα Τίτλων Γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. το οποίο επισυνάπτεται πάντα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Ξενόγλωσσο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Ξενόγλωσσων Φιλολογιών.

7. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων (π.χ. επαγγελματική εμπειρία, συστατικές επιστολές) μπορεί να λάβει έως δέκα (10) μόρια.

Το σύνολο των μορίων που είναι δυνατό να συγκεντρώσει ένας/μια υποψήφιος/α από τη διαδικασία αξιολόγησης των ειδικών προσόντων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατό (100) μόρια. Για την ολοκλήρωση της επιλογής των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. δύναται να πραγματοποιηθεί και προφορική συνέντευξη. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης εκτιμάται η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου και άλλα πρόσθετα προσόντα, πέραν των ειδικών, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω, μεταξύ των οποίων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η επιστημονική κατάρτιση κυρίως στα γνωστικά πεδία του Π.Μ.Σ., η κριτική και δημιουργική του/ της ικανότητα, η λοιπή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τα κίνητρά του/της για την επιλογή του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. Η συνέντευξη δεν μοριοδοτείται, αλλά φέρει χαρακτήρα αποσαφήνισης ζητημάτων που άπτονται της υποψηφιότητας. Επίσης συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί από τους/τις ίδιους/ες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τέτοια προσόντα είναι η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών τίτλων (μεταπτυχιακών και προπτυχιακών) πέραν του πρώτου, το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, η κατοχή περισσότερων από μιας ξένων γλωσσών, το επίπεδο γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr  μέχρι την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 και ώρα 23.59 αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ

Περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Τσαμούρη, Γραμματέας του Π.Μ.Σ. τηλ.: 22410 99370 και 6973683784 και ώρες 10.00-14.00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση rhodes_pms_eastarch@aegean.gr ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://ema.aegean.gr και του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών: http://dms.aegean.gr/

Η Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγήτρια Αικατερίνη Θ. Φραντζή


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα