Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου (2024-2025)

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου», το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωματούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του προγράμματος να αποκτήσουν ολιστικά γνώσεις για την Ανατολική Μεσόγειο κατά την αρχαιότητα, μέσα από όλες τις διαστάσεις της, ταυτόχρονα μυούνται στην ερευνητική διαδικασία, αλλά και στις διαδικασίες της συμμετοχικής έρευνας στο πλαίσιο της αρχαιολογικής θεωρίας και στη βάση των ερευνητικών μμεθόδων, οι οποίες προτείνονται στο χώρο των αρχαιογνωστικών επιστημών και δη της αρχαιολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι μ.φ. εμπλέκονται σε εμπειρικές έρευνες ενεργοποιώντας θεωρίες, τεχνικές, στρατηγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που άπτονται κατεξοχήν των ερευνητικών αντικειμένων και ενδιαφερόντων του Π.Μ.Σ. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική και αναλυτική σκέψη, να αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων της αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου, να καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες ώστε να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές καθώς και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μ.φ. θα πρέπει να έχουν διαμορφώσει το προφίλ ενός σύγχρονου ερευνητή.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε (3) εξάμηνα, δύο (2) διδακτικά και ένα (1) εξάμηνο ερευνητικό που αφορά στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης.

Η διδασκαλία των διδακτικών εξαμήνων πραγματοποιείται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 100%.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, σε εξαιρετικές και μόνο δικαιολογημένες από τη Συνέλευση του Τμήματος περιπτώσεις.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Αρχαιολογίας και της Αρχαιογνωσίας, καθώς και πτυχιούχοι γενικότερα Σχολών Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών και Κοινωνικών Επιστημών των Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης του Π.Μ.Σ. ή τυχόν παράτασης αυτής.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.800€. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας και οι υπόλοιπες δόσεις, σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. δύνανται να φοιτούν δωρεάν εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 86 του Ν. 4957/2022. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/ης στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών και άλλων κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης, στην οποία καθορίζεται, το ύψος και ο αριθμός των υποτροφιών, τα κριτήρια και τα σχετικά δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων.

Το Π.Μ.Σ. δύναται επίσης να χορηγεί βραβεία σε φοιτητές και φοιτήτριες με εξαιρετικές επιδόσεις, σύμφωνα με κριτήρια και διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα εξής κριτήρια:

 • Ο βαθμός του πτυχίου που έχει καταθέσει ο/η υποψήφιος/α (έως δέκα (10) μόρια).
 • Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας) (έως δεκαπέντε (15) μόρια).
 • Επίδοση στη Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών έως δέκα (10) μόρια.
 • Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων αποτελεί η επαρκής γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής γλώσσας (η οποία δεν μοριοδοτείται) λαμβάνει έως 15 μόρια (πέντε (5) μόρια ανά γλώσσα).
 • Το ερευνητικό – επιστημονικό και συγγραφικό έργο του/της υποψηφίου/ας μπορεί να λάβει έως και είκοσι (20) μόρια. Το ερευνητικό – επιστημονικό έργο του/της υποψηφίου/ας αξιολογείται και μοριοδοτείται, μόνο όταν αυτό είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και σε συνάρτηση με τη συνάφειά του με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. Η εξακρίβωση της συνάφειας εξασφαλίζεται από την Ε.Ε.Α.
 • Οι πρόσθετοι, πέραν του πρώτου, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Α.Ε.Ι. από πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μπορούν να λάβουν έως είκοσι (20) μόρια.
 • Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων (π.χ. επαγγελματική εμπειρία, συστατικές επιστολές) μπορεί να λάβει έως δέκα (10) μόρια.

Το σύνολο των μορίων που είναι δυνατό να συγκεντρώσει ένας/μια υποψήφιος/α από τη διαδικασία αξιολόγησης των ειδικών προσόντων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατό (100) μόρια.

Για την ολοκλήρωση της επιλογής των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. δύναται να πραγματοποιηθεί και προφορική συνέντευξη κατά την κρίση της επιτροπής. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης εκτιμάται η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου και άλλα πρόσθετα προσόντα, πέραν των ειδικών, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω, μεταξύ των οποίων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η επιστημονική κατάρτιση κυρίως στα γνωστικά πεδία του Π.Μ.Σ., η κριτική και δημιουργική του/ της ικανότητα, η λοιπή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τα κίνητρά του/της για την επιλογή του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. Η συνέντευξη δεν μοριοδοτείται, αλλά φέρει χαρακτήρα αποσαφήνισης ζητημάτων που άπτονται της υποψηφιότητας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

 • Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
 • Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής
 • Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
 • Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή
 • Λοιπά πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 όπως αυτά αναφέρονται στο εκάστοτε ισχύον Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ
 • Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ έως τις 30 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:

 • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου ή του διπλώματος
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες:
Μάγδα Μπονιάτη, τηλ.: 22410-99370 και ώρες 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. καθημερινά, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση rhodes_pms_eastarch@aegean.gr ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο