Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (μερικής φοίτησης) (2024-2025)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που ήδη εργάζονται. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και την ανάπτυξη της έρευνας στους χώρους του Μάρκετινγκ και της επιχειρησιακής Επικοινωνίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων και η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το Πρόγραμμα οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία, με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (Marketing and Communication): Προσφέρεται α) σε Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) και απευθύνεται σε νέους/ες απόφοιτους/ες, έχει διάρκεια 3 εξάμηνα και τα μαθήματα είναι πρωινά και β) Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 5 εξάμηνα και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

2. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό (Marketing and Communication with International Orientation): Προσφέρεται σε Τμήμα Πλήρους Φοίτησης και απευθύνεται σε νέους/ες απόφοιτους/ες, έχει διάρκεια 3 εξάμηνα, τα μαθήματα είναι πρωινά και διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα.

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. ορίζονται σε 6.900€ για τα τμήματα πλήρους φοίτησης και σε 7.500€ για το τμήμα μερικής φοίτησης.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε 2 κύκλους αιτήσεων αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/

  • Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου: Κυριακή 19/05/2024.
  • Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου: Κυριακή 14/06/2024.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται:
1. Σύνδεση στον ανωτέρω σύνδεσμο,
2. Εγγραφή ως νέος χρήστης,
3. Επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, του Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» και στη συνέχεια επιλογή του τμήματος μερικής φοίτησης ή πλήρους φοίτησης ή «Marketing & Communication with International Orientation».
4. Ακριβής συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης.
5. Επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αναγράφονται στην προκήρυξη.

Προσοχή: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Υποβολή»

Η δια ζώσης υποβολή ή ταχυδρομική αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. με τον υποψήφιο.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία», Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ,
Καθημερινά 09:30 – 16:30, τηλ. 210-8203665, 210-8203631
Διεύθυνση website: www.dept.aueb.gr/marketing

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Συμπληρωμένη αίτηση (σε ηλεκτρονική μορφή).
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία.
4. Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa/), σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν.4957/2022.
5. Δύο (2) εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από Πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και από Εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης).
6. Επίσημα αποδεικτικά τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής προϋπηρεσίας (αποδεικτικά ασφάλισης) για τους/τις υποψήφιους/ες του τμήματος μερικής φοίτησης.
7. Αποδεικτικά άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2 για υποψήφιους/ες των τμημάτων Πλήρους Φοίτησης και πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου C1/Γ1 για υποψήφιους/ες μερικής φοίτησης.

Όλα τα δικαιολογητικά κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης των αιτήσεων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αιτήσεων, απευθείας από το μέλος ΔΕΠ ή τον εργοδότη που προβαίνει σε σύσταση του υποψηφίου. Τα επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών και των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικό φορέα, υποβάλλονται μετά από επικοινωνία της Γραμματείας με τους υποψηφίους. Η Γραμματεία δύναται να ζητήσει να της κατατεθεί σε πρωτότυπη μορφή και οποιοδήποτε άλλο έντυπο κρίνεται απαραίτητο για την αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας.
Δεν θα αξιολογούνται οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει της προκήρυξης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν ιδίως:
α) Βαθμό πτυχίου/ων
β) Διάρκεια και είδος εργασιακής εμπειρίας
γ) Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης
δ) Γνώση αγγλικής γλώσσας
ε) Γνώση άλλης ξένης γλώσσας
στ) Συνέντευξη
ζ) Συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή εργοδότες
η) Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή της.
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο