Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA - Μaster in Business Administration (full-time) (2021-2022)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 25/6/2021 | Το πρόγραμμα προσφέρει ετησίως 30.000 ευρώ από τα ΕΛΠΕ | Οι αιτήσεις άρχισαν! Δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 25/06/2021 - Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα - Περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στο mbafull@aueb.g

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA - Μaster in Business Administration απευθύνεται σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που ήδη εργάζονται και σκοπεύουν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις επαγγελματικές, διοικητικές και ηγετικές τους ικανότητες για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων: MBA - Master in Business Administration.

Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργεί:

  • Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους,έχει διάρκεια 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και τα μαθήματα είναι πρωινά.
  • Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

Για τη φοίτηση στο παραπάνω πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. (Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mba.aueb.gr, και https://mba-parttime.aueb.gr).

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου (ΦΕΚ 4105/20-9-2018, τ. Β’) Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν.4485/2017.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

  • Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων του 1 ου κύκλου είναι έως την Τρίτη 31/03/2021.
  • Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων του 2 ου κύκλου είναι έως την Δευτέρα 31/05/2021.
  • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 25/6/2021

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

  1. Να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
  2. Να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ,
  3. Να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης αφού πρώτα διαβάσετε το αρχείο με τις οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης,
  4. Να επισυνάψετε όλα τα δικαιολογητικά σας ηλεκτρονικά.

Προσοχή: Πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη Αίτηση.

2. Αντίγραφο Πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.

3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.

4. Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).

5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

6. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από Πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης). Οι συστατικές επιστολές μπορούν είτε να επισυναφθούν σκαναρισμένες στην αίτηση μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είτε να σταλούν από τον Πανεπιστημιακό ή τον εργοδότη στο e-mail της γραμματείας mbafull@aueb.gr, για το τμήμα πλήρους φοίτησης και mbapart@aueb.gr, για το τμήμα μερικής φοίτησης.

7. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας

7α . άριστης γνώσης για τους υποψήφιους του τμήματος πλήρους φοίτησης, Proficiency Certificate in English (Cambridge ή Michigan), TOEFL, IELTS ή άλλο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, GMAT (προαιρετικό με επιθυμητό βαθμό 550)
7β . πολύ καλής γνώσης για τους υποψήφιους του τμήματος μερικής φοίτησης, Advanced Certificate in English (Cambridge ή Michigan), TOEFL, IELTS ή άλλο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου.

8. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας μόνο για τους υποψήφιους του τμήματος μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου προϋπηρεσίας).

Tα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται να είναι επικυρωμένα (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο). Στα κριτήρια επιλογής συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων η επίδοση στο πρώτο πτυχίο, καθώς και, κατά περίπτωση,το είδος και η διάρκεια εργασιακής εμπειρίας. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών, ακολουθεί προσωπική συνέντευξη η οποία επίσης συνεκτιμάται στην τελική επ ιλογή.

Σημείωση: Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

ΠροκήρυξηΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο