Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη- Executive MBA (2024-2025)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη Μερικής Φοίτησης EXECUTIVE MBA για το ακαδ. έτος 2024-2025, παρατείνεται έως την Παρασκευή 14.06.2024. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.
Ανακοίνωση

----------------

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, που ήδη εργάζονται και σκοπεύουν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις επαγγελματικές, διοικητικές και ηγετικές τους ικανότητες για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» («Executive Master in Business Administration- Executive MBA»)

Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργεί ΜΟΝΟ:

Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες. Για τη φοίτηση στο παραπάνω τμήμα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης (Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος Τηλ: 210 8203638).

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου ΦΕΚ Ίδρυσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας καθώς και του Ν.4485/2017.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

 • Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι έως τη Παρασκευή 15/03/2024. 
 • Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι έως την Παρασκευή 31/05/2024.
 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Για την υποβολή και έλεγχο της αίτησης υποψηφιότητας από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ σας απαιτείται:

 1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
 2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
 3. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
 4. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:
Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 8ος όροφος, γραφείο 805

Η γραμματεία δέχεται τα δικαιολογητικά των αιτήσεων καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή: 11.00 - 17.30. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2108203638, 2108203682

 • Για τον πρώτο κύκλο αιτήσεων έως την Παρασκευή 15/03/2024 και
 • Για το δεύτερο κύκλο αιτήσεων έως την Παρασκευή 31/05/2024.

Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://executivemba.aueb.gr/el/

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:

 1. Αίτηση με μία πρόσφατη φωτογραφία.
 2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 3. Αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Όσοι/ες δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής.
 4. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές (για τους υποψηφίους για το τμήμα πλήρους φοίτησης) ή/και εργοδότες (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).
 5. Αποδεικτικά τουλάχιστον τριετούς επαγγελματικής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου.
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δε δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο