Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη- Executive MBA (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας έως 16/06/2023

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, που ήδη εργάζονται και σκοπεύουν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις επαγγελματικές, διοικητικές και ηγετικές τους ικανότητες για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη: (Executive Master in Business Administration- Executive MBA).

Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργεί ΜΟΝΟ:
Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, διαρκεί 5 εξάμηνα και τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες. Για τη φοίτηση στο παραπάνω τμήμα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης (Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος Τηλ: 210- 8203638). Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ3786Β/03-09-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας (ΦΕΚ4402Β/29-11-2019) καθώς και του Ν.4485/2017.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:
➢ Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι έως τη Παρασκευή 17/03/2023.
➢ Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι έως την Παρασκευή 16/06/2023.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

  1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
  2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
  3. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
  4. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:
Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 8ος όροφος, γραφείο 805

Η γραμματεία δέχεται τα δικαιολογητικά των αιτήσεων καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή: 11.00 - 17.30 (τηλέφωνο επικοινωνίας 2108203638)

Για τον πρώτο κύκλο αιτήσεων έως τη Παρασκευή 17/03/2023 και
Για το δεύτερο κύκλο αιτήσεων έως την Παρασκεύη 16/06/2023.

Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Αίτηση (ηλεκτρονική ΚΑΙ σε έντυπη μορφή).
β) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
γ) Αντίγραφο πτυχίου.
δ) Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017. Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.
ε) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
στ) Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
ζ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με σχετική επαγγελματική εμπειρία.
η) Δύο (2) Συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες.
θ) Αποδεικτικά τουλάχιστον τριετούς επαγγελματικής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου.
ι) Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.

Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δε δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Προκήρυξη | Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο