Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων (2018-2019)

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων» (Φ.Ε.Κ. υπό δημοσίευση).

Το Π.Μ.Σ. διάρκειας δύο (2) ετών, οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών - Master of Sciences (Δ.Μ.Σ.-M.Sc.) «Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων» / “Child and Adolescent Mental Health and Psychiatry”.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της ψυχικής υγείας και ψυχιατρικής των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους. Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος περιλαμβάνει:

- την παιδική και εφηβική βιο-ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη

- την ψυχιατρική παιδιών και εφήβων

- την ανίχνευση, διαγνωστική αξιολόγηση, διαχείριση και θεραπευτική αντιμετώπιση διαταραχών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων

- τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των θεραπευτικών προσεγγίσεων

- την ποσοτική και ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία στην ψυχική υγεία και ψυχιατρική παιδιών και εφήβων

- την ερευνητική μελέτη πληθυσμών που αφορούν το βασικό γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

- την ηθική και δεοντολογία της έρευνας.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων: Κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, Ψυχολογίας, Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και τμημάτων Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ιδιοχείρως ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από 11/07/2018 έως και 08/08/2018 καθημερινά και ώρες 11:00 – 16:00:

Γραμματεία Π.Μ.Σ. (κα Α. Καλύβα) – Γραφείο Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής Γερ. Κολαΐτη

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» (κεντρικό κτήριο, 1ος όροφος, 7 ο γραφείο μετά γραφείο Διοίκησης)

Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδή, 115 27 Αθήνα

Τηλ. επικοινωνίας: 2132013225 (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11:00-14:00)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας που οι υποψήφιοι προμηθεύονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή από την ιστοσελίδα www.mastercamh.med.uoa.gr
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου (αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 5. Σύντομο σημείωμα, στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους οι υποψήφιοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Π.Μ.Σ.
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές, σε σφραγισμένο φάκελο, υπογεγραμμένο από το άτομο που χορηγεί τη συστατική επιστολή
 7. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (π.χ. Lower, Proficiency)
 8. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού βασικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ή επικυρωμένη σχετική υπεύθυνη δήλωση) 
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 10. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει)
 11. Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια των υποψηφίων (αν υπάρχουν) σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD)
 12. Αποδεικτικά που δηλώνουν επιστημονική ή εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος (αν υπάρχουν)
 13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (με γνήσιο υπογραφής) στην οποία να αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

«Δηλώνω ότι στην αίτησή μου για υποψηφιότητα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. “Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων” του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019:

i. Έχω επισυνάψει τα δικαιολογητικά 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 καθώς και 10, 11, 12 (αν υπάρχουν), σε μορφή γνήσιων αντιγράφων.

ii. Τα πιστοποιητικά τα οποία έχω καταθέσει σε μορφή απλού φωτοτυπημένου εγγράφου προς απόδειξη των στοιχείων που αναφέρω στο βιογραφικό σημείωμα είναι γνήσια και έχουν αληθές περιεχόμενο.

iii.Μπορώ να ανταποκριθώ πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και ότι θα συμμετέχω στην υποχρεωτική πρακτική άσκηση του Β’ και Γ’ εξαμήνου σπουδών».

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες, δεν θα επιστρέφονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών διενεργείται υπό την ευθύνη της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά και ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, καθώς και 5λεπτη παρουσίαση powerpoint σχετικού με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. θέματος.

Ειδικότερα, η επιλογή των εισακτέων ποσοστιαία ορίζεται ως εξής:

- Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου (βαθμός πτυχίου, μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές) σε ποσοστό 50%

- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 50%.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. ορίζεται τον Οκτώβριο 2018 και θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωσή του, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

Η εγγραφή στο Π.Μ.Σ. συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, και ανέρχεται σε 1.000 (χίλια) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την αρχική εγγραφή και των υπολοίπων με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Π.Μ.Σ. (κα Α. Καλύβα) - Γραφείο Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής Γερ. Κολαΐτη

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» (κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, 7 ο γραφείο μετά γραφείο Διοίκησης)

Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδή, 115 27 Αθήνα

Τηλ. επικοινωνίας: 2132013225 (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11:00-14:00)

e-mail: mastercamh@med.uoa.gr

Ιστοσελίδα: www.mastercamh.med.uoa.gr

 

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα