Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικά πλαίσια, Κλινικές εφαρμογές και Συγκριτικές προσεγγίσεις (2021-2022)

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τριών (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) - Master of Sciences (M.Sc.) στην «Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικά πλαίσια, Κλινικές εφαρμογές και Συγκριτικές προσεγγίσεις» (MSc in Psychotherapy: Theoretical framework, clinical applications and comparative approaches). 

Η τροποποίηση του ΠΜΣ «Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο» και η μετονομασία του σε «Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικά πλαίσια, Κλινικές εφαρμογές και Συγκριτικές προσεγγίσεις» εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 31/10.06.2021 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ και αναμένεται η δημοσίευση της σε ΦΕΚ.

Η έναρξη του μεταπτυχιακού ορίζεται για τον Οκτώβριο του 2021.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 50 κατ’ ανώτατο όριο.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας και Νοσηλευτικής της ημεδαπής και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4485/2017.

Σκοπός του ΠΜΣ «Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικά πλαίσια, Κλινικές εφαρμογές και Συγκριτικές προσεγγίσεις» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Ψυχιατρικής και της Ψυχοθεραπείας, καθώς και η προαγωγή γνώσης και έρευνας σε τομείς που εντάσσονται στο πλαίσιο των ανωτέρω επιστημονικών πεδίων. Συγκεκριμένα, το εν λόγω Π.Μ.Σ. επικεντρώνεται στο θεωρητικό υπόβαθρο και στις εφαρμογές των κύριων σχολών ψυχοθεραπείας αλλά και στη συγκριτική αντιμετώπιση των θεραπευτικών τους τεχνικών και παρεμβάσεων. Η παρεχόμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να αποκτήσει βασικές, αλλά σε βάθος, θεωρητικές γνώσεις στις κυριότερες επιστημονικά τεκμηριωμένες ψυχοθεραπείες και τεχνικές ώστε να τις απαρτιώσει με την επιστημονική εργασία του στην αντιμετώπιση ασθενών, καθώς και να τις χρησιμοποιήσει για την προαγωγή της θεωρίας και της έρευνας στο πεδίο της ψυχοθεραπείας. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση στο δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία ψυχικής υγείας να αξιοποιεί τις σχετικές θεωρητικές γνώσεις και τεχνικές στην αντιμετώπιση ασθενών που απευθύνονται σε ιατρικό πλαίσιο (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κ.λπ.). Επίσης προσφέρει τις κατάλληλες θεωρητικές βάσεις για την καθημερινή κλινική πράξη του επαγγελματία υγείας εντός του κλινικού πλαισίου στο οποίο εργάζεται και για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ κλινικών θεραπευτών διαφορετικών κατευθύνσεων και την άμβλυνση των επαγγελματικών διαφορών. 

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 4.000€).

Εξαίρεση από την ύποχρέωση καταβολής συνεισφοράς, δικαιούνται φοιτητές, έως και το 30% του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων, σύμφωνα με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια που θα ανακοινωθούν. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 15/07/2021 έως και 22/08/2021:
1.    Αίτηση υποψηφίου, που αναρτάται μαζί με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. 
2.    Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
3.    Αντίγραφα Πτυχίων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να καταθέσουν αναγνώριση τίτλου σπουδών ή αποδεικτικό οτι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 και το άρθρο 101 παρ. 5 του Ν. 4547/18.
4.    Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.  
5.    Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
6.    Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κ.λπ., που πιστοποιούν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα. 
7.    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειριας (στο χώρο της ψυχικής υγείας και κλινικής εξειδίκευσης (εάν υπάρχουν)
8.    Βεβαιώσεις ερευνητικής δραστηριότητας  (εάν υπάρχει, με σφραγίδα του ιδρύματος που τις χορηγεί).
9.    Πιστοποιήσεις ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά Αγγλικά και οποιασδήποτε άλλη γλώσσα). 
10.  Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ.
11.  Σύντομο Σημείωμα στο οποίο οι υποψήφιοι αναφέρουν τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξαν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών (300 λέξεις)
12.  Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Η ενημέρωση προς τους υποψηφίους για τον καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας της διενέργειας της συνέντευξης θα γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους υποψηφίους, στο e-mail που έχουν δηλώσει ως στοιχεία επικοινωνίας στην αίτηση που θα υποβάλλουν (για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να δηλώσουν ορθά και ευανάγνωστα τα στοιχεία επικοινωνίας τους). 

Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
«Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικά πλαίσια, Κλινικές εφαρμογές και Συγκριτικές προσεγγίσεις»
•    Ηλεκτρονικά στο email: iralli@med.uoa.gr 

Παρακαλούμε  τα  ηλεκτρονικά  αρχεία  που  θα υποβάλλετε να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Το  όνομα  του  κάθε  αρχείου  να  ξεκινά  με  το  Επώνυμό  σας  πχ. «Ράλλη–Αίτηση φοίτησης» και όλα τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται σε ένα pdf αρχείο (πρώτο έγγραφο να είναι η αίτηση).

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνα: 694 7527926 (Ειρήνη Ράλλη, γραμματέας ΠΜΣ)
E-mail: iralli@med.uoa.gr 

Πληροφορίες:
• Στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών http://school.med.uoa.gr/ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο