Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικο και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ψυχιατροδικαστική (2024-2025)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ψυχιατροδικαστική» (MSc in Forensic Psychiatry).

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2024 και περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με προτεραιότητα σε υποψηφίους που είναι απόφοιτοι Ιατρικής, Νομικής, Ψυχολογίας, Εγκληματολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, σχολών Αστυνομίας, Νοσηλευτικής και Εργοθεραπείας.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι σαράντα πέντε (45) κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε χίλια (1.000) ευρώ ανά εξάμηνο.

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΑΜΦ) με βάση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ακολούθως και τη συνέντευξη, όπου θα εκτιμηθούν μεταξύ άλλων η δυνατότητα και το κίνητρο (motivation) των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ., και η πρόθεσή τους να απασχοληθούν σε αντικείμενα σχετικά με το Π.Μ.Σ.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 10 εργάσιμων ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 10/03/24 έως και 15/05/24:

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, το οποίο αναρτάται μαζί με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής http://school.med.uoa.gr/
 2. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος με σαφή το βαθμό πτυχίου και το χαρακτηρισμό του («Καλώς», «Λίαν καλώς», «Άριστα»).
 3. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει).
 4. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 5. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
 6. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να επισυνάπτονται με αριθμητική σειρά όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ.π., τα οποία θα πιστοποιούν κάθε στοιχείο που αναφέρεται στο Βιογραφικό Σημείωμα.
 7. Δύο συστατικές επιστολές, είτε από επαγγελματικό είτε από ακαδημαϊκό φορέα.
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Πιστοποιητικό χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι έχει γνώσεις χειρισμού των βασικών προγραμμάτων των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word, Excel, Internet, Windows, Powerpoint).
 10. Σύντομο Σημείωμα στο οποίο οι υποψήφιοι αναφέρουν τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξαν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 11. Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται: «Δηλώνω ότι στην αίτησή μου για υποψηφιότητα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. «Ψυχιατροδικαστική» του ακαδημαϊκού έτους 2024-2026 έχω επισυνάψει τα Δικαιολογητικά 1, 2, 3, 4 (για παράδειγμα), τα οποία είναι γνήσια και έχουν αληθές περιεχόμενο». Κατά την προφορική συνέντευξη που θα γίνει για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι υποψήφιοι θα κληθούν να επιδείξουν τα πρωτότυπα έγγραφα των δικαιολογητικών.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν έπειτα από επίσημη ανακοίνωση.

Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Ψυχιατροδικαστική» (γραφείο Μεταπτυχιακού «Ψυχιατροδικαστική») στον πρώτο όροφο του «Αττικού Κτιρίου» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ («ΑΚΙΣΑ»), στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Ρίμινι 1, Χαϊδάρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα 210-7462914, 6974069482 (κα Σοφία Βαρελά) και 6944147334 (κα Παναγιώτα Μπαλή).

*** Προσοχή: Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται με ταχυδρομική αποστολή (απαραιτήτως συστημένη) στα παραπάνω στοιχεία (υπόψη κυρίας Βαρελά και κυρίας Μπαλή) Δευτέρα, Τετάρτη 10:00 – 13:00 και Τρίτη 12.00 –14.00. Μετά την αποστολή των δικαιολογητικών, θα πρέπει απαραιτήτως να καλέσετε στη Γραμματεία του ΠΜΣ για την επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης καθώς και για να λάβετε αριθμού πρωτοκόλλου.

Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν καλέσει για την επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης αλλά και για να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, δε θεωρείται έγκυρη η αίτηση συμμετοχής.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο