Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Επεμβατική Καρδιολογία (2023-2024)

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ( Π.Μ.Σ ) με τίτλο «Επεμβατική Καρδιολογία».

Με την παρούσα προκήρυξη καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν την αίτηση τους και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2023.

Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Επεμβατική Καρδιολογία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών ελάχιστης χρονικής διάρκειας τεσσάρων ( 4 ) διδακτικών εξαμήνων.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, κάτοχοι τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών των τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής Α.Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίου, καθώς και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 2327/1995.

Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχονται στα 4.000€ και θα καταβληθούν σε (4) ισόποσες δόσεις ( 1.000€ /δόση ) στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατεξοχήν διά ζώσης στο αμφιθέατρο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών. Στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 προβλέπεται να υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης, η οποία όμως δεν θα ξεπερνά το 35% των διδακτικών ωρών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, που προβλέπεται στο άρθρο 45 του νόμου 4485/2017. Τα προαναφερόμενα σε σχέση με τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων δεν θα ισχύσουν σε περίπτωση επιβολής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους έως και 08/09/2023 μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφίου (διατίθεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: http://school.med.uoa.gr/ )
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του πτυχίου τους καθώς και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν.4485/17. Οι τελειόφοιτοι οι οποίοι κατά το χρόνο της αίτησης δεν έχουν ακόμη πτυχίο μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία Σχολή ότι περάτωσαν με επιτυχία τις πτυχιακές τους εξετάσεις και να καταθέσουν το πτυχίο τους μόλις το παραλάβουν.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)
 6. Έκθεση ενδιαφέροντος και τεκμηρίωση των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου ΠΜΣ
 7. Δύο συστατικές επιστολές.
 8. Επιστημονικές εργασίες / δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
 9. Άλλα στοιχεία που δηλώνουν επιστημονική ή εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος, αλλά και άλλες δραστηριότητες.
 10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 11. Υπεύθυνη δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω του gov.gr) του υποψήφιου φοιτητή που να δηλώνει ότι:
 • όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων
 • δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε οποιαδήποτε Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και των αποτελεσμάτων της συνέντευξης των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και μέσω e-mail για την ημερομηνία και την ώρα της συνέντευξης και για αυτό τον λόγο παρακαλούνται να δηλώσουν ορθά και ευανάγνωστα τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο + e-mail ) στην αίτηση.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ «Επεμβατική Καρδιολογία» με τους εξής τρόπους:
• Βασ. Σοφίας 114 ΑΘήνα, «Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών».
Τ.Κ: 115 28, (5ος Όροφος/ Γραμματεία Α’Καρδιολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής) Δευτέρα έως Παρασκευή (08:00 – 14:00 ),κα Κόντου Σοφία –Γραμματέας Π.Μ.Σ «Επεμβατική Καρδιολογία»
• Ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση (Υπόψιν κας Κόντου Σοφίας)
• Ηλεκτρονική αποστολή ( σε μορφή PDF) στο e-mail: epemvatikikardiologia@med.uoa.gr 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
• Τηλέφωνο επικοινωνίας:213-2088686 & 213-2088344
• Email: konsof@uoa.gr / epemvatikikardiologia@med.uoa.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο