Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου" (παράταση αιτήσεων)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου: 

Πανεπιστημιούπολη – 15784 Ιλίσσια 

Γραφείο 526,5ος Όροφος

Τηλ:2107277571

email:argvasileiou@ppp.uoa.gr

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου: 
Πανεπιστημιούπολη – 15784 Ιλίσσια 
Γραφείο 526,5ος Όροφος
Τηλ:2107277571
email:argvasileiou@ppp.uoa.gr
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αθήνα 25/04/2017

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας  Τομέας Ψυχολογίας

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ»

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2019.

Οι ενδιαφερόµενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας έως και την 22 Μαΐου  2017 526  (ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 22η  Μαΐου 2017) υπόψη κ.Βασιλείου.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» (σε θέματα μάθησης, πρόληψης, ψυχοκοινωνικής υγείας και ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προαγωγή της έρευνας στα πεδία αυτά) λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, στον Τομέα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Το ανωτέρω ΠΜΣ είναι διετές. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2019, προβλέπεται η εισαγωγή είκοσι τεσσάρων (24) φοιτητών/τριών.

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται για πληροφορίες και παραλαβή των εντύπων αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης α) τη Γραμματεία του ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου" του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Παν/πολη Ζωγράφου, 5ο όρ. Κυψέλη 526 και β) την ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: www.ppp.uoa.gr

Δικαίωμα υποβολής αίτησης:

Α Για την Κατεύθυνση «Ψυχολογία» πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας της ημεδαπής καθώς και των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής με πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, και

β. Για την Κατεύθυνση «Εκπαίδευση» πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Επιστημών Αγωγής και άλλων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών  Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, με πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, πτυχιούχοι Τμημάτων Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Προσχολικής Αγωγής  και Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΙ).

Γ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων (π.χ Ιατρική Σχολή, Νοσηλευτική).

Απονεμόμενοι τίτλοι

 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» σε δύο κατευθύνσεις:

       1. Κατεύθυνση: «Ψυχολογία»

       2. Κατεύθυνση: «Εκπαίδευση»

Η χρονική διάρκεια σπουδών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και η μέγιστη σε έξι (6).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Aίτηση υποψηφιότητας (με φωτογραφία μικρού μεγέθους) σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα: www.ppp.uoa.gr ή από τη Γραμματεία του ΠΜΣ)

2. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την  επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα (απλά φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων).

3. Αντίγραφο πτυχίου/ίων ή βεβαίωση της σχολής ή του Τμήματος για την περάτωση των σπουδών τους, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή επικυρωμένου τίτλου).

4 Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Η επάρκεια προσδιορίζεται με την κατοχή διπλώματος επιπέδου Advanced (C1). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει επάρκεια αντίστοιχη ή υψηλότερη του επιπέδου Advanced σε γλώσσα πλην της Αγγλικής απαιτείται να έχει τουλάχιστον δίπλωμα Αγγλικής σε επίπεδο B2.

6. Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).

7. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με αυτήν τη προκήρυξη και αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλα τα εξάμηνα.

8. Δύο συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

Διαδικασία Επιλογής:

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008 και μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις και συνέντευξη ως εξής:

Η επιλογή γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τομέα Ψυχολογίας σε τρία στάδια:

Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων, όπου θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός πτυχίου, η γνώση υπολογιστών, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές και η γενικότερη εκπαιδευτική εμπειρία των υποψηφίων. Όσοι/ες επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών θα περάσουν στο δεύτερο στάδιο.

Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σε δύο γνωστικά αντικείμενα (Ψυχολογία, Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας).

‘Υλη εξετάσεων

1. Ψυχολογία (Ενότητες):

- Γνωστικές λειτουργίες: Μνήμη, Αντίληψη, Μάθηση κ.λπ.

- Κίνητρα - Γλώσσα και Σκέψη

- Προσωπικότητα

- Κοινωνική νόηση

- Σχολές σκέψης στην Ψυχολογία

- Ανάπτυξη του ατόμου: Παιδική και Εφηβική ηλικία (γνωστική, κοινωνική, σωματική, συναισθηματική, προσωπικότητα, διαπροσωπικές σχέσεις)

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 Hayes, Ν. (1998). (επιμ. Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη). Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Τόμ. Α. Αθήνα: Eλληνικά Γράμματα.

 Schachter, D. L. Gilbert, D.T. & Wegner, D. M. (2012). (επιμ. Σ. Βοσνιάδου κ.α.). Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

 

2. Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας (Ενότητες):

 - Ερευνητικός σχεδιασμός (διατύπωση στόχων, ερωτημάτων, υποθέσεων, γενίκευση)

 - Μέθοδοι έρευνας: ποσοτική, ποιοτική

 - Πλεονεκτήματα και περιορισμοί της ποσοτικής και της ποιοτικής μεθόδου

 - Μέθοδοι συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη κ.λπ)

- Αξιοπιστία

- Εγκυρότητα της ποσοτικής και της ποιοτικής μεθόδου.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 Robson, C. (2007). H έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg.

Cohen, L. (1994). Mεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Ίσαρη, Φ., Πουρκός, Μ., (2015).  Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5826

Στο τρίτο στάδιο, οι υποψήφιοι/ες που θα επιτύχουν και στα δύο μαθήματα του προηγούμενου σταδίου, θα κληθούν σε συνέντευξη προκειμένου να συνεκτιμηθούν η συνολική τους συγκρότηση και επιστημονική τους επάρκειά σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

Οι γραπτές εξετάσεις στα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν την 1η βδομάδα  του Ιουνίου. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι ημερομηνίες για τις συνεντεύξεις των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος κατά τον ίδιο μήνα.

Υποχρεώσεις φοιτητών-δίδακτρα

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε θεωρητικά μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις και εποπτεία, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου σπουδών προκειμένου να καλύψουν βασικές τους ανάγκες ή προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Ανεπαρκής παρακολούθηση ή/και εκπλήρωση των υποχρεώσεων συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα ή σεμινάριο.

 Οι φοιτητές φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών καταβάλλοντας ποσό των 2400 € ετησίως (1200 € για κάθε εξάμηνο φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου).

Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 : Οκτώβριο 2017

Υποψηφιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, μπορούν ή έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ (Οδηγός και κανονισμός σπουδών – ιστοσελίδα Τμήματος www.ppp.uoa.gr,

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από 08/03/2017 έως 22/5/2017, και ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη από   11:00-13:00μμ  αυτοπροσώπως στη κ. Αργυρούλα Βασιλείου, Γραμματεία του ΠΜΣ  "Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου" του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Παν/πολη Ζωγράφου, 5ο όρ. Κυψέλη 526. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου ως 22/5/2017), στην εξής διεύθυνση:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,  ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,  ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»,  Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια, γραφείο 526  (ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 15 Μαΐου  2017) υπόψη κ.Βασιλείου

 

Η διευθύντρια του ΠΜΣ

A. Παπαστυλιανού

Αποδεκτά Πτυχία Αγγλικών:

 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 •  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

•   BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.   • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)

 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1). 

•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

•  LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”). 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)

•   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

• Test of Interactive English, C1 +  Level.

• Test of Interactive English, C1 Level. 

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα