Msc Financial Management AUEB
ΠΜΣ Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - ΟΠΑ
Kυβερνοασφάλεια Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου (2021-2022)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2021 και η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. 

Στο ΠΜΣ «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Ιατρικής Σχολής, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.), Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ψυχολογίας, Πτυχιούχοι Πολυτεχνείου, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Συναφών Σχολών π.χ. τεχνικών ιατρικών εργαστηρίων, τεχνικών ιατρικών οργάνων, ψυχολογίας κτλ της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ν.3685/2008. 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται στον Κανονισμό του προγράμματος.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ κατά τα έτη 2021-2022 είναι έως και 30. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 4.000 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 2  δόσεις (οι φοιτητές / τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης). Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη, ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του/της υποψηφίου, η επαγγελματική εμπειρία, η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π. Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά από 17/05/2021 έως και 31/08/2021 και ώρα 12:00-15:00 είτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ (διεύθυνση: Γραμματεία, Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 3ος όροφος κτηρίου «Πατέρα», Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Υψηλάντου 45-47, Κολωνάκι, Αθήνα, Τ.Κ. 10675, Υπόψη κας Γεωργακοπούλου Μαρίας) είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email dbs-master@med.uoa.gr:

1.    Έντυπη αίτηση που βρίσκεται στο site της Ιατρικής Σχολής (www.grammateia.med.uoa.gr).
2.    Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης Σπουδών. 
3.    Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
4.    Αναλυτική Βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
5.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και το αντικείμενο και περίληψη της διπλωματικής εργασίας.
6.    Δύο Συστατικές επιστολές.
7.    Επίσημα διπλώματα ή αποδεικτικά γλωσσομάθειας μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν).
8.    Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
9.    Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
10.    Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
11.    Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
12.    Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΠΜΣ (Γεωργακοπούλου Μαρία, τηλ. 2132041910). 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο