ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου 2020-2021

Παράταση:  Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά έως και 31/08/2020 και ώρα 12:00-15:00 είτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ (διεύθυνση: Γραμματεία, Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 3ος όροφος κτηρίου «Πατέρα», Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Υψηλάντου 45-47, Κολωνάκι, Αθήνα, Τ.Κ. 10675,  Υπόψη Γεωργακοπούλου Μαρίας), είτε να τα αποσταλούν στα mail: dbs-master@med.uoa.gr , marigeorg@uoa.gr
Επίσης για την τηλεφωνική σας εξυπηρέτηση μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία στο τηλέφωνο 6948077654 (κα Γεωργακοπούλου Μαρία).

 

Πρόσκληση - Προκήρυξη ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2020 και η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. 

Στο ΠΜΣ «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Ιατρικής Σχολής, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.), Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ψυχολογίας, Πτυχιούχοι Πολυτεχνείου, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Συναφών Σχολών π.χ. τεχνικών ιατρικών εργαστηρίων, τεχνικών ιατρικών οργάνων, ψυχολογίας κτλ της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ν.3685/2008. 
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από το Κανονισμό του προγράμματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ). 
Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ κατά τα έτη 2020-2021 είναι έως και 30 με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 


Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 4.000€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 2  δόσεις (οι φοιτητές / τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης). Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.
Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη, ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του/της υποψηφίου, η επαγγελματική εμπειρία, η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π. 


Οι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά από 1/5/2020 έως και 31/8/2020 και ώρα 12:00-15:00 στη Γραμματεία του ΠΜΣ (διεύθυνση: Γραμματεία, Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 3ος όροφος κτηρίου «Πατέρα», Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Υψηλάντου 45-47, Κολωνάκι, Αθήνα, Τ.Κ. 10675,  Υπόψη κας Γεωργακοπούλου Μαρίας):

 1. Έντυπη αίτηση που βρίσκεται στο site της Ιατρικής Σχολής (www.grammateia.med.uoa.gr) ή στο site μας στο πεδίο Έντυπα (Aitisi_Ypopsifiotitas_PMS_YPNOS_2020-2021.docx)
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης Σπουδών. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση περάτωσης των σπουδών και το αντίγραφο πτυχίου.
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 4. Αναλυτική Βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών νομίμως επικυρωμένο.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και το αντικείμενο και περίληψη της διπλωματικής εργασίας.
 6. Δύο Συστατικές επιστολές.
 7. Επίσημα διπλώματα ή αποδεικτικά γλωσσομάθειας μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν).
 8. Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
 10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
 11. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
 12. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΠΜΣ (Γεωργακοπούλου Μαρία, τηλ. 2132041910). 

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής

Καθηγητής Σπύρος Ζακυνθινός
Διευθυντής Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
 

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 3ος όροφος κτηρίου «Πατέρα», Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Υψηλάντου 45-47, Κολωνάκι, Αθήνα, Τ.Κ. 10675, Τηλ: 2132041910

http://sleep.med.uoa.gr/

 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο