Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Βιώσιμη Ανάπτυξη (2019-2020)

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έως την Παρασκευή 13/09/2019.

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στην υπ’ αριθμ. 105/04-04-2019 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη». Ο αριθμός των διαθεσίμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 45.

Στο πρόγραμμα θα λειτουργήσουν τρεις (3) ειδικεύσεις:

1. Τοπική Ανάπτυξη

2. Διαχείριση Περιβάλλοντος

3. Αγωγή Καταναλωτή

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης διαρκούν 12 μήνες (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα). Στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ..

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν έως και την Παρασκευή 5 Ιουλίου  13 Σεπτεμβρίου 2019 (κατόπιν παράτασης) ηλεκτρονικά (https://application.hua.gr/) στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: α) αιτήσεις υποψηφιότητας, καθώς και β) τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και να αξιολογηθούν, αλλά γίνονται τελικώς δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους πριν την έναρξη των εγγραφών του Π.Μ.Σ. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή.

2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του/ της υποψηφίου/ας στα οποία να αναφέρεται και ο βαθμός του πτυχίου.

3. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικά πιστοποιητικά. Απαραίτητη είναι η τεκμηρίωση επιπέδου «Β2», η οποία μπορεί να γίνει είτε με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας είτε με άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό προηγούμενης φοίτησης σε αναγνωρισμένο Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και σύντομη (μέχρι 300 λέξεις) έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα.

5. Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο.

6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.

7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν)

8. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

9. Έως δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές μπορεί να είναι από μέλη ΔΕΠ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου/ας. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, οι επιστολές μπορεί να προέρχονται από άτομα που τους έχουν επιβλέψει επαγγελματικά.

10. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

11. Οτιδήποτε επιπλέον κρίνει ο υποψήφιος/α ότι μπορεί να υποστηρίξει πληρέστερα την αίτησή του.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση, εκτός από τις συστατικές επιστολές και τις φωτογραφίες που είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά είτε κατατίθενται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία.

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, συμβάλλουν:

  • Γενικός βαθμός του πτυχίου (30%)
  • Μεταπτυχιακός τίτλος (εάν υπάρχει) (5%)
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (10%)
  • Επαγγελματική Εμπειρία (20%)
  • Δύο συστατικές επιστολές (5%)
  • Προσωπικότητα υποψηφίου (προσωπική συνέντευξη), κ.α. (30%)

Το πρόγραμμα απαιτεί καταβολή διδάκτρων ύψους 2.400,00€. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Ανάπτυξη», Δευτέρα 11:00-13:00, Τετάρτη 14:00-16:00 και Πέμπτη 11:00-14:00, Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα, τηλ. 210-9549263, ιστοσελίδα http://www.dhee.hua.gr

Η Πρόεδρος του Τμήματος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ Αναπλ. Καθηγήτρια

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα