Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία (2023-2024)

Το ΠΜΣ Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία –The World of Byzantium: History and Archaeology, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε βάσει της απόφασης 677/24- 04-2018 (ΦΕΚ 1729/Β΄/17-05-2018) και λειτουργεί βάσει του Κανονισμού (ΦΕΚ 3490, Β’/25-05-2023), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 διαγωνισμό εισαγωγής 18 (δεκαοκτώ) σπουδαστών/τριών.

Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα ή σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (για εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και εργαζόμενες μεταπτυχιακές φοιτήτριες ή για ειδικές περιπτώσεις φοιτητών/τριών που αναφέρονται στον Κανονισμό του Προγράμματος).

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις:

α) Βυζαντινή Ιστορία και
β) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.

Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 κατά ειδίκευση ορίζεται ως εξής:

  • Βυζαντινή Ιστορία - 9 Θέσεις
  • Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη - 9 θέσεις

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Στο ΠΜΣ «Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία –The World of Byzantium: History and Archaeology» γίνονται δεκτοί/ές κατόπιν εξετάσεων α) πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, β) απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, γ) κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων Τμημάτων (συναφών με το αντικείμενο στο οποίο επιθυμούν να ειδικευθούν).

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά:

Αίτηση υποψηφιότητας από 7 Ιουνίου 2023 έως και 7 Ιουλίου 2023

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται η επισύναψη των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ελληνικού ή αναγνωρισμένου ομοταγούς ξένου πανεπιστημίου*

*Υποψήφιοι/ες που κατά το διάστημα της αίτησης δεν είναι ακόμη κάτοχοι πτυχίου ή δεν έχουν περατώσει τις σπουδές τους, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Αναμένω να αποφοιτήσω κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο (Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου 2022-2023) και, σε περίπτωση που επιτύχω στις εξετάσεις ένταξης στο ΠΜΣ, θα καταθέσω υποχρεωτικά βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν από την εγγραφή μου, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή μου στο Πρόγραμμα».

3. Οι φοιτητές/ήτριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 ή πιστοποιητικό ακαδημαϊκής ισοδυναμίας σύμφωνα με τον ν. 4957/2022. Για τους/τις φοιτητές/ήτριες από ιδρύματα της αλλοδαπής, που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.

5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (Επίπεδο επάρκειας των ξένων γλωσσών τουλάχιστον (Β2)

6. Σεμιναριακές εργασίες -εάν υπάρχουν- ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης.

7. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ανασκαφές, σεμινάρια, συνέδρια κλπ. εάν υπάρχουν.

8. Δημοσιεύσεις (άρθρα σε περιοδικά με κριτές), σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης, εάν υπάρχουν.

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

10. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ιες, οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετέχουν στο ΠΜΣ.

Στην αίτηση συμμετοχής απαιτείται η δήλωση 2 καθηγητών/τριών ή έγκριτων επιστημόνων του χώρου που μπορούν να δώσουν συστάσεις για τον/την υποψήφιο/α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την ολοκλήρωση υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι/ιες οφείλουν να εκτυπώσουν το μήνυμα επιτυχούς υποβολής με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση και να τον κρατήσουν για μεταγενέστερη χρήση (εξετάσεις, εγγραφή).

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα ανά περίπτωση κριτήρια: 

  • Προφορική συνέντευξη σε επιτροπή οριζόμενη από τη Σ.Ε. (ποσοστό 50%)
  • Επίδοση στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. (ποσοστό 50%) Προκειμένου να ενταχθεί στο Πρόγραμμα ο/η υποψήφιος/α οφείλει να συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον επτά (7).

Οι υπότροφοι του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και οι αρχαιολόγοι-υπάλληλοι της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (που υποβάλλουν αναλυτικό φάκελο της ερευνητικής δραστηριότητάς τους και αντίτυπα των επιστημονικών δημοσιευμάτων τους) απαλλάσσονται από τη γραπτή εξέταση και κατά την προφορική συνέντευξη κρίνονται με βάση τον έλεγχο των γνώσεών τους στην ύλη της ειδίκευσης, τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία, καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής τους στο Πρόγραμμα. Για την ένταξη στο Πρόγραμμα των ανωτέρω υποψηφίων απαιτείται τουλάχιστον ο βαθμός επτά (7) Σε περίπτωση ισοβαθμίας (με μαθηματική στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα της κλίμακας 100), εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες/ασες υποψήφιοι/ες, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Ο πίνακας των επιτυχόντων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, βάσει του αρ. πρωτ. των αιτήσεων υποψηφιότητας. Τα δικαιολογητικά, μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή κατά την εγγραφή των επιτυχόντων στο ΠΜΣ.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσότερων φοιτητών/τριών, θα κληθούν οι επιλαχόντες ή επιλαχούσες, αν υπάρχουν, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, με βάση τη σειρά κατάταξής τους, Οι γραπτές εξετάσεις και η προφορική συνέντευξη θα διενεργηθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο