Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (2019-2020)

Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Για να δείτε την Προκήρυξη πατήστε εδώ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ 30/6 ΚΑΙ ΑΠΟ 1/9 ΈΩΣ 10/9
Για να εκτυπώσετε το έντυπο αίτησης συμμετοχής πατήστε εδώ.

Για το 2019 προκηρύχθηκαν θέσεις μόνο για τις δύο πρώτες κατευθύνσεις του Προγράμματος και ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ANAKOIΝΩΣΗ: Για λόγους αναμόρφωσης του Κανονισμού ως προς τον τρόπο επιλογής των φοιτητών/ -τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ΠΜΣ “Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», η διαδικασία επιλογής αναβάλλεται για τον Σεπτέμβριο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αιτήσεων παραμένουν αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ο νέος τρόπος επιλογής δεν θα περιλαμβάνει εξετάσεις.

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (ΦΕΚ 4127/Β΄/20.9.2018), καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για:

  • Έως 25 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»
  • Έως 25 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

(Διευκρινίζεται ότι ο ελάχιστος αριθμός προκηρυσσόμενων θέσεων ανά κατεύθυνση δεν είναι περιοριστικός και εξαρτάται από την γενική επίδοση των υποψηφίων)

Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020. Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 800 Ευρώ για καθένα από τα 4 εξάμηνα φοίτησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.   Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (διατίθεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ / εκτυπώσιμη και από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://thepae.ppp.uoa.gr/).

2.   Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, καθώς και επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα (απλά φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων).

3.    Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή επικυρωμένου τίτλου) ή βεβαίωση του Τμήματος για την περάτωση των σπουδών τους (όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου). Σημείωση: δεκτοί γίνονται και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι προτίθενται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι την ημερομηνία των εγγραφών, κατά την οποία οφείλουν να προσκομίσουν το πτυχίο τους. 

4. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) – για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού.

5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή επικυρωμένου τίτλου).

6. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή επικυρωμένου τίτλου). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/η υποψήφια δεν έχει πιστοποιητικό επιπέδου Β2, η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας θα διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση.

7. Δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια (αν υπάρχουν).

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο υποψήφιος/η υποψήφια δηλώνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ και την προκήρυξη αυτή

9. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων)

10.  Σύντομο κείμενο (έως 200 λέξεις), στο οποίο ο υποψήφιος/η υποψήφια θα εκθέτει τους λόγους επιλογής της Ειδίκευσης του συγκεκριμένου ΠΜΣ

 

Καμία αίτηση δεν θα εξετάζεται εάν δεν είναι πλήρης.

Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

 

Διαδικασία επιλογής:

1. Γραπτή εξέταση σε δύο αντικείμενα: στη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και στο γνωστικό αντικείμενο της Ειδίκευσης για την οποία ενδιαφέρονται.

3. Όσοι ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της γραπτής εξέτασης καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ με συναφή προς την Ειδίκευση γνωστικά αντικείμενα, έτσι ώστε να γίνει η τελική επιλογή, στην οποία θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία της υποψηφιότητας ως εξής:

α. Γραπτή Εξέταση: 50% (20% για τη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και 30% για την εξέταση στην ύλη της Κατεύθυνσης για την οποία ενδιαφέρονται)

β. Βαθμός Πτυχίου: 8%

γ. Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών: 6%

δ. Επιπλέον προσόντα (2η και 3η ξένη γλώσσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρόσθετοι ακαδημαϊκοί τίτλοι, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια – επιμόρφωση): 16%.

ε. Συνέντευξη: 20%

 

Η εξεταστέα ύλη και η ενδεικτική βιβλιογραφία υπάρχουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα http://thepae.ppp.uoa.gr. Η εξέταση στα γνωστικά αντικείμενα το Σάββατο 15 Ιουνίου 2019.

 

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν:

Α. Για την Ειδίκευση «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών των Φιλοσοφικών Σχολών της χώρας ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα της κατεύθυνσης θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 9.00-16.00, και, σε ειδικές περιπτώσεις, τα Σάββατα 9.00-15.00.

Β. Για την Ειδίκευση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 14.30-19.00 και, σε ειδικές περιπτώσεις, τα Σάββατα 9.00-15.00.

 

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του συγκεκριμένου Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 15.4.2019 έως και την Παρασκευή 19.4.2019, ώρες 10.30-13.30, και από την Δευτέρα 6.5.2019 έως και την Παρασκευή 31.5.2019, ώρες 10.30-13.30  από 1/9/2019 έως 10/9/2019 (κατόπιν παράτασης /  για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: http://thepae.ppp.uoa.grστη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, γρ. 547), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος.

Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου ως 31/5), στη διεύθυνση:
 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,

ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»,

Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια, γραφείο 547

(υπόψη  κ. Δ. Πάνου / κ. Μ. Μαμούρα / κ. Α. Παπαδοπούλου / Κ. Καλογεράκου).

 

Η Διευθύντρια του Προγράμματος

 

Ευαγγελία Φρυδάκη

Καθηγήτρια Παιδαγωγικής

 

Για να δείτε την αναλυτική προκήρυξη πατήστε εδώ.

Για να εκτυπώσετε το έντυπο αίτησης συμμετοχής πατήστε εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα