Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ψυχική Υγεία (2023-2024)

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (11η /18-05-2023), προκηρύσσει 18 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, βάσει του Ν. 4957/2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Ψυχική Υγεία» (Mental Health) (18 θέσεις) σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης 803/03-08-2021 (ΦΕΚ 3875/Β/2021) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Σκοπός του ΠΜΣ «Ψυχική Υγεία» είναι η προσφορά γνώσης και η ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα γενικά όπως η «ερευνητική μεθοδολογία», η «Βιοστατιστική», η «επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις» καθώς και μαθήματα εξειδικευμένα, τα οποία καλύπτουν τους βασικούς τομείς της ψυχικής υγείας όπως «ειδικά θέματα ψυχιατρικής» και «ειδικά θέματα ψυχιατρικής νοσηλευτικής», «κοινωνική και κοινοτική ψυχιατρική», «ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων», «θεραπευτικές παρεμβάσεις» (ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και ψυχοφαρμακολογία) καθώς και ειδικά θέματα όπως όπως οι «εξαρτήσεις» και η «ψυχοκοινωνική στήριξη προσφύγων και μεταναστών»

Η εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να διεξάγεται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Ψυχική Υγεία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 3000€ (750 ευρώ ανά εξάμηνο). Η καταβολή του τέλους φοίτησης, γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Υγείας (δηλ. Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής), Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Ειδικής Αγωγής και Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων εισαγωγής από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 κ.ε. των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: -

 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
 • Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 15%
  • Ψυχιατρική Νοσηλευτική
  • Ψυχιατρική και
  • Ψυχολογία στο χώρο της υγείας
 • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%
 • Προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία σε ποσοστό 10%. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα εργασιακή/κλινική εμπειρία μεγαλύτερη ή ίση των 2 ετών βαθμολογείται με δέκα (10), ενώ μικρότερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη ποσόστωση.
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 45%

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει από την παραπάνω διαδικασία το βαθμό 5, με άριστα το 10, θεωρούνται αποτυχόντες και δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, εάν υπάρχουν, οι επιλαχόντες με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ ( https://eprotocol.uoa.gr/ , → επιλογή 5) σε δύο χρονικές περιόδους:
1η χρονική περίοδος αιτήσεων: από Δευτέρα 29-05-2023 έως Πέμπτη 29-06-2023 (μέχρι ώρα 14.00μμ*),

2η χρονική περίοδος αιτήσεων: από Παρασκευή 01-09-2023 έως Πέμπτη 28-09-2023 (μέχρι ώρα 14.00μμ*)

* Οι αιτήσεις, στις καταληκτικές ημερομηνίες των δύο χρονικών περιόδων (29-06-2023 & 28-09- 2023) θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 14.00 μμ.

Πληροφορίες :

 • κ. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος (Κεντρική Γραμματεία), τηλέφωνο: 210 7461499, email: atheod@nurs.uoa.gr
 • κ. Ναυσικά Βιολάκη (Γραμματεία Μεταπτυχιακού), τηλέφωνο: 210 7461485, email: nviolaki@nurs.uoa.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση Συμμετοχής (Έντυπο Τμήματος, επισυνάπτεται σελίδες 4-5).

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου όπου αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών όπου αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.

4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας του πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακό).

5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 και σε περίπτωση έλλειψης αυτού, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση η οποία προηγείται της συνέντευξης. Μόνον όσοι υποψήφιοι κριθούν επιτυχόντες καλούνται στη συνέντευξη.

7. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει).

8. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού βασικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ή επικυρωμένη σχετική υπεύθυνη δήλωση).

9. Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, προσκομιζόμενα σε ηλεκτρονική μορφή (εάν υπάρχουν).

10. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

11.Δύο (2) συστατικές επιστολές, σε σφραγισμένο φάκελο, υπογεγραμμένο από το άτομο που χορηγεί τη συστατική επιστολή (εάν υπάρχουν να προσκομιστούν την ημέρα της συνέντευξης σε έντυπη μορφή).

12. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής (εάν υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά 1 έως 5 είναι απαραίτητα και πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά.

Όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προσκομιστούν και σε έντυπη μορφή, εις διπλούν, κατά την ημερομηνία προσέλευσης στη συνέντευξη.

Η διαδικασία συνεντεύξεων & επιλογής υποψηφίων, θα είναι κοινή και για τους δύο κύκλους αιτήσεων.

 • Οι συνεντεύξεις καθώς και οι εξετάσεις των Αγγλικών σε περίπτωση που θα χρειαστεί, θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 123 Γουδή σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr),
 • Τα τελικά αποτελέσματα των επιλεγέντων θα ανακοινωθούν μετά από έγκριση της Συνέλευσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr)
 • Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιλεγέντες θα πρέπει να εγγραφούν στη κεντρική Γραμματεία του Τμήματος (Δήλου 1Α Γουδή, Αθήνα), κατά τις ημερομηνίες και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr)
 • Έναρξη μαθημάτων : τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου Σημ: Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται (ανακοινώσεις, αποτελέσματα) μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr) βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Προκήρυξη & Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο