Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προαγωγή και Αγωγή Υγείας (2024-2025)

A' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν από το 2004 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Παν/μιου Δυτικής Αττικής.

Το διετές διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Το πρόγραμμα μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του 2024 με απογευματινές παρακολουθήσεις τριών ημερών ανά εβδομάδα.

Στο Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Οδοντιατρικής, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής και συναφών Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (σε ειδικό έντυπο που θα βρείτε ΕΔΩ )
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους/τις πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού)
  • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού (ή και μεταπτυχιακού, αν υπάρχει) προγράμματος σπουδών
  • Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και όποια άλλη επαγγελματική ή εθελοντική δραστηριότητα εκτιμά ο/η ίδιος/α ότι σχετίζεται με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να συνοδεύουν τα σχετικά (τα πιο σημαντικά) αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή εθελοντικής δραστηριότητας που έχουν δηλωθεί
  • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 ή καλή Β2) σύμφωνα με το άρθρο 1 π.δ 146/2007. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα αξιολογηθεί και μέσω της δοκιμασίας απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.
  • Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές (σε ειδικό έντυπο που θα βρείτε ΕΔΩ ). Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν και απευθείας στο email του ΠΜΣ από τον Καθηγητή ή/και Προϊστάμενο που τις συντάσσει.
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
  • Ηλεκτρονικό αντίγραφο διπλωματικής εργασίας του Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών (εάν υπάρχει)
  • Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του. Όσοι/ες φοιτητές/τριες προβλέπεται να ολοκληρώσουν το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2024 υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ, τα οποία αξιολογούν τους υποψηφίους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: – Βαθμό πτυχίου – Προφορική συνέντευξη – Συστατικές επιστολές – Επίδοση σε δοκιμασία απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά – Επίδοση σε διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει) – Ερευνητική & επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
Α) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ
Β) Συνέντευξη υποψηφίου από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. 

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την A’ Ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθούν αρχές Ιουνίου 2024.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως  20/05/2024 στη διεύθυνση e-mail: chsr@med.uoa.gr.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://healthpromotion.med.uoa.gr/) και να μας αποστείλετε οποιοδήποτε ερώτημα με e-mail στην παραπάνω διεύθυνση.

Προκήρυξη

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο