Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ποινικές Επιστήμες (2024-2025)

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), «Ποινικές Επιστήμες - Criminal Law and Criminology», σύμφωνα με την ιδρυτική πρυτανική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3802/4.9.2018) και τον νέο Κανονισμό (ΦΕΚ Β’ 5944/12.10.2023) και προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024 -2025 ως εξής:

Αντικείμενο – σκοπός

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Ποινικές Επιστήμες» είναι η εμβάθυνση και η προαγωγή της γνώσης και η προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο των Ποινικών Επιστημών, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Το Π.Μ.Σ. αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. Ποινικές Επιστήμες απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις: α) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία (Criminal Law and Criminal Procedure) β) Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική (Criminology and Criminal Justice Policy).

Διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, χωρίς να προβλέπονται θερινές διακοπές. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών η επιλογή της διπλωματικής εργασίας δίνεται ως δυνατότητα επιλογής μόνο στην ειδίκευση «Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική». Στην ειδίκευση: «Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία» δεν προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές/τριες της ανωτέρω ειδίκευσης καλούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς οκτώ (8) μαθήματα εκ των οποίων τα έξι (6) υποχρεωτικά και τα δύο (2) επιλογής.

Στην ειδίκευση «Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική» απαιτείται, κατ’ επιλογή του φοιτητή είτε: α) η επιτυχής παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων εκ των οποίων τέσσερα (4) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής με παράλληλη ερευνητική εργασία και συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είτε: β) η επιτυχής παρακολούθηση οχτώ (8) μαθημάτων εκ των οποίων τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής, με παράλληλη ερευνητική εργασία.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές:

α) Στην ειδίκευση «Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία» γίνονται δεκτοί αποκλειστικά όσοι έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι. που έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Επίσης, γίνονται δεκτοί και οι πτυχιούχοι της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Στην ειδίκευση «Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική» γίνονται δεκτοί όσοι έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι. που έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Με απόφαση της επιτροπής επιλογής εισακτέων του Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών σε συναφή προς το αντικείμενο της ειδίκευσης γνωστικά αντικείμενα.

β) Στην ειδίκευση «Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία» γίνονται δεκτοί όσοι έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και άνω) στην Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα. Στην περίπτωση που η γλωσσομάθεια δεν πιστοποιείται με δίπλωμα επιπέδου C1 και άνω (σε μία από τις προαναφερθείσες γλώσσες) , απαιτείται ο υποψήφιος να επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει την πρόθεση του και την γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί από μέλος Δ.Ε.Π. της Νομικής Σχολής, μετά τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρίζεται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό.

Στην ειδίκευση «Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική» γίνονται δεκτοί όσοι έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και άνω) στην Αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση που η γλωσσομάθεια στην Αγγλική γλώσσα δεν πιστοποιείται με δίπλωμα επιπέδου C1 και άνω, απαιτείται ο υποψήφιος να επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει την πρόθεση του στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί στην Αγγλική γλώσσα από μέλος Δ.Ε.Π. της Νομικής Σχολής, μετά τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων. Η βαθμολογία εξέτασης της Αγγλικής γλώσσας καταχωρίζεται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι πτυχιούχοι, καθώς και όσοι περατώσουν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου (ακαδ. έτους 2023 – 2024).

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται ως εξής:

Για την ειδίκευση «Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία»:

Επιτυχής γραπτή εξέταση στα μαθήματα:

-Ποινική Δικονομία

-Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο

Επιτυχών στη γραπτή δοκιμασία θεωρείται ο υποψήφιος που έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό (5 και άνω) σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Για την ειδίκευση «Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική» :

Επιτυχής συμμετοχή σε προφορική αξιολόγηση, στην οποία συνεκτιμάται ο φάκελος του υποψηφίου.

Σημειώνεται ότι αποκλειστικά για την ειδίκευση «Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική» οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ή να συγκεντρώνουν, κατά μέσο όρο, βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» στα συναφή με τη δηλούμενη ειδίκευση μαθήματα ή να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές με τη δηλούμενη ειδίκευση γνωστικό αντικείμενο.

Συνδρομή φοιτητών – Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλος συμμετοχής ύψους 1.200,00 ευρώ, σε δύο δόσεις (η πρώτη δόση με την εγγραφή και η δεύτερη με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου).

Από την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους φοίτησης, απαλλάσσονται οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., οι οποίοι πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022. προϋποθέσεις.

Αριθμός εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε 25 (είκοσι πέντε) άτομα στην ειδίκευση «Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία» και 15 (δεκαπέντε) άτομα στην ειδίκευση «Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική». Επιπροσθέτως γίνονται δεκτοί έως τρείς (3) δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί ανά ειδίκευση. Επίσης γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Τέλος, οι υπότροφοι του ΙΚΥ (για μεταπτυχιακές σπουδές), οι αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ., εισάγονται χωρίς εξετάσεις εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις.

Αιτήσεις υποψηφιότητας

O κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας σε δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., είτε του ίδιου, είτε διαφορετικών Π.Μ.Σ της Νομικής Σχολής. Εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει και στις δύο ειδικεύσεις, μπορεί να εγγραφεί μόνο στην ειδίκευση που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή. Η υποβολή της αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: app.law.uoa.gr/wordpress από την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 έως και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024.

Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω . Η αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη από τον υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την επιτροπή αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η ημέρα της αξιολόγησης των υποψηφίων θα ορισθεί με νεότερη ανακοίνωση και θα πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε pdf , χωρίς επικύρωση):

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε pdf , χωρίς επικύρωση):

α) Για την ειδίκευση: «Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία»

 1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας (όπου δηλώνονται και οι ειδικεύσεις με προσδιορισμό πρώτης και δεύτερης επιλογής).
 2. Φωτοτυπία δύο όψεων της Α.Τ.
 3. Αντίγραφο πτυχίου Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών οφείλει να δηλώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του ότι: «έως τις 10.09.2024 θα προσκομίσω στη Γραμματεία το πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών».
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (εφόσον υφίσταται)
 5. Πιστοποιητικό/πτυχίο επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής) επιπέδου C1 και άνω Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας C1 και άνω (σε μία από τις προαναφερθείσες γλώσσες) οφείλει να δηλώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του τα εξής: «Επιθυμώ να εξεταστώ στην Αγγλική ή Γερμανική ή Γαλλική γλώσσα ή θα προσκομίσω στη Γραμματεία έως τις 31.08.2024 πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1 και άνω ή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης».
 6. Υπηρεσιακή βεβαίωση ( μόνο για δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς).

β) Για την ειδίκευση «Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική»

 1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας (όπου δηλώνονται και οι ειδικεύσεις με προσδιορισμό πρώτης και δεύτερης επιλογής).
 2. Φωτοτυπία δύο όψεων της Α.Τ.
 3. Αντίγραφο πτυχίου Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών οφείλει να δηλώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του ότι: «Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου ο βαθμός πτυχίου ή ο μέσος όρος των μαθημάτων συνάφειας είναι ‘λίαν καλώς’ και έως τις 10.09.2024 θα προσκομίσω στη Γραμματεία Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών (με βαθμό πτυχίου)»
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Αντίγραφο -σχετικού με την ειδίκευση- μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 6. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (εφόσον υφίσταται)
 7. Πιστοποιητικό/πτυχίο επαρκούς γνώσης Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1 και άνω. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας C1 και άνω οφείλει να δηλώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του τα εξής: «Επιθυμώ να εξεταστώ στην Αγγλική γλώσσα ή θα προσκομίσω στη Γραμματεία έως τις 31.08.2024 πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1 και άνω ή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης».
 8. Βιογραφικό σημείωμα
 9. Υπηρεσιακή βεβαίωση ( μόνο για δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς). 

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο