Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Γνωσιακή Επιστήμη (2023-2024)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωσιακή Επιστήμη» οργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και με τη συνεργασία των Τμημάτων «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», «Φιλολογίας» και «Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η γνωσιακή επιστήμη είναι διεπιστημονικός τομέας σπουδών που ασχολείται με τη μελέτη της νόησης και των γνωσιακών φαινομένων. Συνδυάζει προσεγγίσεις από την φιλοσοφία, τη γνωστική ψυχολογία, τις νευροεπιστήμες, τη γλωσσολογία και την πληροφορική/τεχνητή νοημοσύνη. Ο στόχος είναι η πληρέστερη κατανόηση των νοητικών λειτουργιών (αντίληψη, μνήμη, μάθηση, προσοχή, σκέψη, συναισθήματα, γλώσσα, συνείδηση κοκ).

Ιδιαίτερος στόχος του ΔΠΜΣ είναι να ενοποιήσει τις υπολογιστικές προσεγγίσεις της νόησης με τη βασική πειραματική έρευνα και τον γενικότερο προβληματισμό σχετικά με τη νόηση και τους μηχανισμούς που την υποστηρίζουν. Η συνεργασία ανάμεσα στις θετικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες αλλά και τη φιλοσοφία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων που είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους για τη διαμόρφωση και τον έλεγχο εμπειρικών θεωριών αλλά και με τις τεχνικές υπολογιστικής προσομοίωσης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα γίνουν δεκτοί μέχρι σαράντα (40) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Γνωσιακή Επιστήμη».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής:
Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Κοινωνικών Επιστημών και Φιλοσοφικής. Επίσης, δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν και οι πτυχιούχοι/διπλωματούχοι άλλων ειδικοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές οι οποίοι θα πάρουν το πτυχίο/δίπλωμά τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2023. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 800 ευρώ ανά εξάμηνο, για 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (3.200 συνολικά).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (στην ιστοσελίδα Προγράμματος)
 2. Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος στην ιστοσελίδα Προγράμματος)
 3. Σύντομη αιτιολόγηση στην οποία εξηγείται γιατί έχει επιλεγεί το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. και σε τι. αποσκοπεί ο υποψήφιος από τη φοίτησή του σε αυτό.
 4. Αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
 5. Άλλοι τίτλοι σπουδών όπου υπάρχουν (για τίτλους πανεπιστημίων του εξωτερικού θα πρέπει να προσκομισθεί και αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές
 7. Αντίγραφα Πτυχιακών ή Διπλωματικών Εργασιών (όπου υπάρχουν)
 8. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 9. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

Υποβολή Δικαιολογητικών
Για την κατάθεση της αίτησής σας, χρειάζεται να συνδεθείτε στην «Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ» eprotocol.uoa.gr και να κάνετε ταυτοποίηση με τους κωδικούς του Taxis.

Αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση, συνεχίζετε στο πεδίο Α. Αιτήσεις για φοιτητικά θέματα και συγκεκριμένα στην κατηγορία 05. Αιτήσεις Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Στην ηλεκτρονική αίτηση που εμφανίζεται, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και επισυνάπτετε τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μόνο ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 1 Μαΐου 2023 έως και την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023

Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sefthim@phs.uoa.gr.

Επιλογή Υποψηφίων
Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται κυρίως τα εξής κριτήρια:

 • Βαθμολογία σε γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα: 

α) Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες
β) Δεξιότητες Πληροφορικής και Μαθηματικών
γ) Κατανόηση κειμένων Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας

 • Σύντομη «επιστολή προθέσεων» στην οποία θα περιγράφουν τους λόγους που τους οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ και σε τι αποσκοπούν από τη φοίτησή τους σε αυτό,
 • Βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (εάν υπάρχει),
 • Βαθμός προπτυχιακού τίτλο ,
 • Συνάφεια του προπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ και των γνώσεων του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια,
 • Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα,
 • Βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το ΔΠΜΣ,
 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος,
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας,
 • Συστατικές επιστολές,
 • Προφορική συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τη ΕΠΣ.

Οι γραπτές εξετάσεις στα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023. Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως εξής:

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023
15:00-18:00: Κατανόηση κειμένων ψυχολογίας και φιλοσοφίας (120’)

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023
15:00-16:00: Δεξιότητες πληροφορικής (50’)

16:00-17:00: Εισαγωγή στις νευροεπιστήμες (50’)

17:00-17:30: Δεξιότητες μαθηματικών (30’)

Οι συνεντεύξεις των επιτυχόντων υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου από τις 9πμ. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ι. Εισαγωγή στις νευροεπιστήμες:
Τι είναι νευροεπιστήμη. Κύτταρα του νευρικού συστήματος και τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Τι είναι η σύναψη. Νευροδιαβιβαστές. Βασικές εγκεφαλικές περιοχές και η λειτουργία τους. Μέθοδοι μελέτης του νευρικού συστήματος.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
«Βιολογική Ψυχολογία», Kalat, Εκδόσεις ΙΩΝ, τόμος Α’, κεφάλαια 1,2,3,και 4. 

ΙΙ. Δεξιότητες πληροφορικής και μαθηματικών:
α) Κεφάλαια 1–3 του βιβλίου «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής) με έμφαση στα κεφάλαια 2 και 3, που περιλαμβάνουν: Ανάλυση προβλήματος, βασικές έννοιες αλγορίθμων, δομές δεδομένων και αλγόριθμοι.
β) Από τα κεφάλαια 1-3 του βιβλίου «Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου:
1.1 Συναρτήσεις (ορισμός συνάρτησης, γραφική παράσταση συνάρτησης)
1.2 Η έννοια της παραγώγου
1.3 Παράγωγος συνάρτησης
1.4 Εφαρμογές των παραγώγων (το κριτήριο της πρώτης παραγώγου)
2.2 Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων (στατιστικοί πίνακες, πίνακες κατανομής συχνοτήτων, γραφική παράσταση κατανομής συχνοτήτων: ραβδόγραμμα-διάγραμμα συχνοτήτων, ιστόγραμμα συχνοτήτων: κλάσεις ίσους πλάτους, καμπύλες συχνοτήτων)
2.3 Μέτρα θέσης και διασποράς (μέση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση)
2.4 Γραμμική παλινδρόμηση (απλή γραμμική παλινδρόμηση, ευθεία παλινδρόμησης, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων)
3.1 Πιθανότητες (πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα)
3.2 Έννοια της πιθανότητας (έννοια και ιδιότητες σχετικής συχνότητας, κλασικός ορισμός
πιθανότητας)

ΙII. Κατανόηση κειμένων ψυχολογίας και φιλοσοφίας
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην κατανόηση κειμένου, πάνω σε θέματα γνωσιακής επιστήμης από τον χώρο της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας. Τα κείμενα θα είναι στην αγγλική γλώσσα.
Ενδεικτικά για το είδος των κειμένων που θα πρέπει να μπορούν να κατανοούν οι υποψήφιοι, προτείνεται το: Frankish & Ramsey (2012) The Cambridge Handbook of Cognitive Science, Cambridge University Press.

Προσοχή: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτό αποτελεί «εξεταστέα ύλη», καθώς πρόκειται απλώς για δείγμα κειμένων.

Προκήρυξη/Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο