International Hellenic University

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική 2017-2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Ο.Π.Ε., Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ.

Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική»

Θεμιστοκλέους 6, Αθήνα 106 78, τηλ. 210-3688967, http://dddp.pspa.uoa.gr/


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017–2018 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική». Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δεκαοκτώ (18) μήνες. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πολιτικών, Οικονομικών, Διοικητικών, και Νομικών Επιστημών, πτυχιούχοι των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, καθώς και πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών και συναφών Επιστημών από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔOΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού.
2. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Δύο κλειστές/εμπιστευτικές (πρωτότυπες σε κλειστό φάκελλο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον μία από μέλος ΔΕΠ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο Proficiency). Σε διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε εξέταση. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή στο Πρόγραμμα. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά–Γερμανικά–Ιταλικά–Ισπανικά) είναι επιθυμητή.

Οι υποψήφιοι δύνανται επιπλέον να συνοδεύουν την αίτησή τους με δείγμα της επιστημονικής τους γραφής (π.χ. προπτυχιακή εργασία μαθήματος, πτυχιακή εργασία, δημοσίευμα σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό κοκ).


Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,50, είτε -ανεξαρτήτως βαθμού πτυχίου- μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον 7 σε τουλάχιστον πέντε (5) προπτυχιακά μαθήματα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ (Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (Θεμιστοκλέοους 6, 5ος όροφος, γρ. 48) από 24 Απριλίου  έως και 19 Μαίου, 11.00-14.00.


Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων και σε τρία στάδια. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα κληθούν σε γραπτή εξέταση. Οι πενήντα (50) πρώτοι από τους επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση, θα κληθούν στη συνέχεια σε προφορική συνέντευξη εν όψει της τελικής επιλογής των τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ (για τυχόν ισοψηφήσαντες αποφασίζει η Επιτροπή Επιλογής). Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις δεν σημαίνει και αποδοχή της πληρότητας του φακέλου των υποψηφίων. Η διαδικασία επιλογής προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου 2017. Ο ειδικότερος προγραμματισμός και οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Επιλογής για κάθε φάση της διαδικασίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://dddp.pspa.uoa.gr) και η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των συμμετεχόντων/διαγωνιζόμενων στη διαδικασία επιλογής.

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα ύψους 700 ευρώ. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ δεν αποκλείεται η δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης/υποτροφίας για την κάλυψη της εισφοράς, με ενδεχόμενη παράλληλη υποχρέωση απασχόλησης του φοιτητή σε δραστηριότητες του ΠΜΣ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΠΜΣ προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. 206770/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄ 3539/30.12.2014. Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλες τις παροχές και λειτουργίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ως προς την φοιτητική τους ιδιότητα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://dddp.pspa.uoa.gr) και στη Γραμματεία (Θεμιστοκλέους 6, 5ος όρ, Δευτέρα και Πέμπτη, 11:00–14:00, τηλ. 210-3688967).

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» 
Αν. Καθ. Γ. Γιαννακούρου 

Το έντυπο της αίτησης βρείτε εδώ.

 

 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
man and water

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα