Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού (2023-2024)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 08/12/23 (Ανακοίνωση)

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή έως εξήντα (60) φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, με τις παρακάτω Ειδικεύσεις και Θεματικές Ενότητες:

Ειδίκευση 1: Βίβλος, Ελληνορωμαϊκός κόσμος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου Η ανωτέρω Ειδίκευση περιέχει τη Θεματική ενότητα: Βίβλος, Ελληνορωμαϊκός κόσμος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου.

Ειδίκευση 2: Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Eκκλησιαστική Ιστορία, και Δογματική Θεολογία Η ανωτέρω Ειδίκευση περιέχει τις Θεματικές ενότητες Α: Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία και Δογματική Θεολογία, Β: Εκκλησιαστική Ιστορία.

Ειδίκευση 3: Λειτουργική-Αγιολογία Η Ειδίκευση Λειτουργική-Αγιολογία περιέχει τις Θεματικές ενότητες Α: Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας, Β: Αγιολογία, Γ: Υμνολογία

Ο Κανονισμός Λειτουργίας το Πρόγραμμα Σπουδών με σύντομες περιγραφές μαθημάτων, καθώς και σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://machristianity.soctheol.uoa.gr/ > Ενότητα: Οργάνωση και Λειτουργία > ΦΕΚ Κανονισμού Λειτουργίας.

Το Α΄ Εξάμηνο του ΠΜΣ είναι εαρινό και προγραμματίζεται να ξεκινήσει τέλη Φεβρουάριου / αρχές Μαρτίου 2024. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τελών φοίτησης ύψους 600 ευρώ για καθένα από τα τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται από 18 Σεπτεμβρίου μέχρι και 8 Δεκεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ: https://eprotocol.uoa.gr/. Aναλυτικές οδηγίες για την προετοιμασία και την αποστολή του φακέλου της υποψηφιότητάς σας σε ηλεκτρονική μορφή είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://machristianity.soctheol.uoa.gr/. Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο σε μία Ειδίκευση για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ

Στο ΠΜΣ «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού» γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του 1ου κύκλου σπουδών των Θεολογικών Σχολών, καθώς επίσης και όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς και απόφοιτοι/ες Τμημάτων AΤΕΙ.

Γίνονται επίσης δεκτοί/ες και απόφοιτοι/ες των ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Γίνονται δεκτοί, κατόπιν αιτήσεώς τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, υπότροφοι αναγνωρισμένων ελληνικών ή διεθνών Κοινωφελών Ιδρυμάτων, υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους και της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι υποχρεούνται για την εισαγωγή τους να συμμετάσχουν μόνο στη συνέντευξη, κατά την οποία θα συνεκτιμηθεί κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Κανονισμού. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή αντιστοίχου επιπέδου βεβαίωση ελληνομάθειας του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι.)

Το ΠΜΣ «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός βίος του Χριστιανισμού» θα δέχεται εξήντα (60) φοιτητές/τριες κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα [Συντάσσεται σε μορφή Europass. Κατεβάζετε και συμπληρώνετε το EUROPASS CV από τον ακόλουθο σύνδεσμο.]
 3. Αντίγραφο πτυχίου/ων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 7. Αντίτυπα δημοσιευμάτων τους, εάν υπάρχουν
 8. Πιστοποιητικό γνώσης μιας εκ των κυρίων ευρωπαϊκών γλωσσών 
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 10. Συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ, το οποίο διδάσκει στη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ του ΠΜΣ, για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος
 11. Άλλες συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν
 12. Επάρκεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
 13. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας

Σημείωση: Φάκελοι υποψηφίων με ελλείψεις σε όσα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά [ΥΠΟ], δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Τα δικαιολογητικά τα οποία καταθέτουν οι υποψήφιοι δεν επιστρέφονται.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων εισαγωγής, οι υποψήφιοι θα κληθούν να διατυπώσουν σε 500 περίπου λέξεις τους στόχους και τις προοπτικές, την επίτευξη των οποίων επιδιώκουν με την παρακολούθηση του ΠΜΣ «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού». Οι υποψήφιοι θα κληθούν επίσης σε σύντομη Συνέντευξη. Αμφότερες οι διαδικασίες θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας http://www.soctheol.uoa.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://machristianity.soctheol.uoa.gr/.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο πίνακας των αποτελεσμάτων επιλογής επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.soctheol.uoa.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://machristianity.soctheol.uoa.gr/. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωσή τους.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ!

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο