Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Λαϊκός Πολιτισμός και Λογοτεχνία - Γεώργιος Α. Μέγας (2023-2024)

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι δίνεται παράταση της προθεσμίας των αιτήσεων συμμετοχής στo Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας «ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΕΓΑΣ» έως και την Πέμπτη 05/10/2023. (Ανακοίνωση)

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει εξετάσεις για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Λαϊκός Πολιτισμός και Λογοτεχνία - Γεώργιος Α. Μέγας» (Folklore and Literature - Georgios A. Megas), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 392 Β΄/2023), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην ειδίκευση «Λαϊκός πολιτισμός και λογοτεχνία» (Folklore and Literature).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Φιλοσοφική Σχολή (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2023.
*Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις ημερομηνίες διενέργειας του διαγωνισμού, οι οποίες θα κοινοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Το ΠΜΣ «Λαϊκός Πολιτισμός και Λογοτεχνία - Γεώργιος Α. Μέγας» θα δεχθεί δώδεκα (12) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο.

Στο ΠΜΣ «Λαϊκός Πολιτισμός και Λογοτεχνία - Γεώργιος Α. Μέγας» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:

 1. Απόφοιτοι Τμημάτων (Ελληνικής) Φιλολογίας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών και Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 3. Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

*Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών τους κατά την εξεταστική περίοδο ‘’Σεπτεμβρίου 2023’’ και θα έχουν προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό πριν από την έναρξη των γραπτών εξετάσεων.
**Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
***Οι υπότροφοι του ΙΚΥ, οι αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του ΠΜΣ, εισάγονται χωρίς εξετάσεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, (με αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται).
 4. Αντίγραφα τυχόν επιπλέον πτυχίων ή πιστοποιητικών.
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με βαθμό πτυχίου.
 6. Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 7. Αποδεικτικά τυχόν επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.
 8. Υπόμνημα έως 1.500 λέξεις στο οποίο να αναφέρονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της υποψήφιου και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο και δη στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 10. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1 ή δύο ξένων γλωσσών επιπέδου Β2 (απαραίτητα η μια εκ των δύο γλωσσών να είναι η Αγγλική). Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από κρατικό φορέα. Η βεβαίωση ελληνομάθειας απαιτείται και για τους αλλοδαπούς υποτρόφους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν στο φάκελό τους κάθε άλλο στοιχείο που θεωρούν ότι ενισχύει την υποψηφιότητά τους.

Η αίτηση, το υπόμνημα και το βιογραφικό συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και καταθέτονται δακτυλογραφημένα.

Επιπλέον δικαιολογητικά για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων:

 • Αλλοδαποί υποψήφιοι: Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας του ΕΚΠΑ ή Πιστοποιητικό Επάρκειας Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
 • Απόφοιτοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, εάν το κατέχουν, ή έναρξη διαδικασίας έκδοσης του πιστοποιητικού.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος, (Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος, γραφείο 306), από την Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2023, (καθημερινά, ώρα 11:00- 14:00). Σε περίπτωση κωλύματος η αίτηση μπορεί να αποσταλεί μέσω courier (όχι ΕΛΤΑ).

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην κυρία Παναγιώτα Μποϊντά τηλ. 210-7277386, e-mail: pbointa@phil.uoa.gr .

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο ΠΜΣ "Λαïκός Πολιτισμός και Λογοτεχνία" και εξεταστέα ύλη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο