Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - McGill University: Κλινική Νευροψυχολογία – Νοητικές Νευροεπιστήμες (2022-2024)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΜΣ  «ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»  2022-24

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου με τίτλο «Κλινική Νευροψυχολογία – Νοητικές Νευροεπιστήμες», διάρκειας δύο ετών (2), (ΦΕΚ 4186 τεύχος Β΄/24.09.18) που οργανώνεται και λειτουργεί με τη συνεργασία του Ερευνητικού Ινστιτούτου Montreal Neurological Institute (MNI), Royal Institution for Advancement of Learning / McGill University. 

Το  Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΚΠΜΣ) «Κλινική Νευροψυχολογία – Νοητικές Νευροεπιστήμες» έχει ως αντικείμενο την Κλινική Νευροψυχολογία και τις Νοητικές Νευροεπιστήμες

Σκοπός του είναι να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στα ευρέα και αναπτυσσόμενα πεδία της Κλινικής Νευροψυχολογίας και των Νοητικών Νευροεπιστημών, τομείς της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, της Νευρολογίας και των Νευροεπιστημών με αξιοσημείωτη ανάπτυξη διεθνώς. Τα δύο αυτά πεδία αποτελούν τις δύο πτυχές της επιστήμης του νου, στην κλινική και την ερευνητική κατεύθυνση αντίστοιχα: η Κλινική Νευροψυχολογία καλύπτει τα πεδία της κλινικής αξιολόγησης και της πολύπλευρης αντιμετώπισης των ατόμων με νοητικά και συμπεριφορικά ελλείμματα λόγω παθήσεων του εγκεφάλου εξ αιτίας νόσου ή τραυματισμού, ενώ οι Νοητικές Νευροεπιστήμες συνιστούν το αντίστοιχο πεδίο βασικής και πειραματικής έρευνας των εγκεφαλικών διεργασιών που υπόκεινται των νοητικών λειτουργιών και των διαταραχών τους.


Το παρόν ΚΠΜΣ καλύπτει την ανάγκη εντόπιας εκπαίδευσης στις δύο αυτές κατευθύνσεις της επιστήμης του νου, κλινικής και ερευνητικής, αφού στη χώρα μας, παρά την αδιαμφισβήτητα αυξανόμενη ανάγκη διαγνωστικής προσέγγισης και κλινικής αντιμετώπισης των νοητικών διαταραχών (αγγειακά εγκεφαλικά, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, άνοιες…) και παρά την εισαγωγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της σχετικής έρευνας, η σχετική επιστημονικη εκπαίδευση υπολείπεται κατά πολύ. Θεωρούμε ότι το παρόν ΠΜΣ συνεισφέρει στην αποφυγή της αιμορραγίας ικανών νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό (brain-draining) ενώ είναι το μόνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που καλύπτει τα παραπάνω επιστημονικά πεδία, με διεθνή αναγνώριση.

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Κλινική Νευροψυχολογία – Νοητικές Νευροεπιστήμες» – «Master of Sciences MSc in Clinical Neuropsychology – Cognitive Neuroscience», με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Κλινική Νευροψυχολογία – Clinical Neuropsychology
2. Νοητικές Νευροεπιστήμες – Cognitive Neuroscience

Στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4485/2017.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε ανελλιπή παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων (23 μαθήματα: 18 κοινά και 5 ανά κατεύθυνση), δύο εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και σε κλινική/ερευνητική άσκηση και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Διεξάγονται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως και 35% των μαθημάτων. Εντούτοις, ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων δύναται να τροποποιηθεί περαιτέρω, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και δοθούν τέτοιες οδηγίες από την πολιτεία, στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των  (1.250) € ανά εξάμηνο σπουδών.

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2022 και περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Το πρόγραμμα έχει δύο κατευθύνσεις, κλινικής νευροψυχολογίας και νοητικών νευροεπιστημών. Την κατεύθυνση κλινικής νευροψυχολογίας μπορούν να επιλέξουν μόνο πτυχιούχοι σχολών που χορηγούν άδεια κλινικής άσκησης. 
Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 22 κατ’ ανώτατο όριο. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, από 03/06/22 έως 10/07/22, ηλεκτρονικά σε μορφή pdf τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail της γραμματείας του ΠΜΣ: helvass02@yahoo.co.uk  

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

1. Αίτηση (ακολουθεί στο τέλος της παρούσας προκήρυξης)
2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του πτυχίου τους καθώς και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
3. Πτυχία Αγγλικών (επιπέδου τουλάχιστον Β2)
4. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα συνοδεύεται και από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετάσχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5. Δύο συστατικές επιστολές.
6. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή που να δηλώνει ότι:

  • όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων, 
  • γνωρίζει πως δεν γίνεται επιστροφή των όποιων καταβεβλημένων τελών φοίτησης σε οποιαδήποτε περίπτωση διαγραφής του
  • δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε οποιαδήποτε Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Η αίτηση των υποψηφίων θα έχει ολοκληρωθεί όταν θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου σε απάντηση της αποστολής των παραπάνω εγγράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν μέρος σε γραπτή εξέταση το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου (θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στο http://school.med.uoa.gr). Τα θέματα επάνω στα οποία θα γίνει η εξέταση βρίσκονται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία και οι υποψήφιοι θα διαβάσουν από πηγές της επιλογής τους. Οι πρώτοι τριάντα (30), με την υψηλότερη βαθμολογία,  θα συνεχίσουν με την  δεκάλεπτη παρουσίαση στα αγγλικά, σε θέμα συναφές με το αντικείμενο, επιλογής του υποψηφίου και χρήση power point, και με τη συνέντευξη (στα ελληνικά) .

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από την ΕΔΕ του κοινού ΠΜΣ βάσει των παραπάνω.

Σχετικές πληροφορίες: κ. Ελένη Βασιλοπούλου, Γραμματεία  ΠΜΣ, helvass02@yahoo.co.uk και 6936726133.

Αθήνα, Ιούνιος 2022

Ο Διευθυντής του ΚΠΜΣ

Κωνσταντίνος Πόταγας
Αν. Καθηγητής Νευρολογίας - Νευροψυχολογίας

 

Στη γραπτή εξέταση (πολλαπλής επιλογής) θα ζητηθούν γενικές γνώσεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

•    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
•    ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ/ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ/ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
•    ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ( t test)
•    ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (x2)
•    ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ)
•    ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ)

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
•    ΝΕΥΡΙΚΗ ΣΥΝΑΨΗ
•    ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ
•    ΑΔΡΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (ΚΥΡΙΕΣ ΔΟΜΕΣ, ΛΟΒΟΙ)
•    ΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
•    ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
•    ΒΑΣΙΚΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
•    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΜΝΗΜΗ, ΛΟΓΟΣ, ΜΑΘΗΣΗ, ΑΝΤΙΛΗΨΗ)
•    ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
•    ΚΥΤΤΑΡΟ (ΔΟΜΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ)
•    ΝΕΥΡΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
•    ΓΟΝΙΔΙΑ

Παρακαλούμε δείτε την αναλυτική προκήρυξη με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πως να συμπληρώσετε την αίτησή σας


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο