Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Επεμβατική Ακτινολογία (2019-2020)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2019 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων είναι 20 ανά έτος.

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 600,00€ ανά εξάμηνο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για την επιλογή θα ληφθούν υπ’ όψιν:

- Ο βαθμός πτυχίου και η ειδικότερη επίδοση των υποψηφίων ΜΦ στους τομείς όπου αυτοί επιθυμούν να εξειδικευθούν.

- Η συνάφεια της εκπαίδευσης τους και επιστημονικής τους σταδιοδρομίας με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

- Η προγενέστερη ενασχόληση των υποψηφίων με ερευνητική εργασία ή με άλλη εργασία, σχετική με τον τομέα, όπου επιθυμούν να εξειδικευτούν.

- Η αποδεδειγμένη επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας από όλους τους υποψηφίους και επιπλέον της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.

- Η προσκόμιση συστατικών επιστολών και άλλων στοιχείων (ερευνητικών εργασιών, δημοσιεύσεων, άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π.)

- Η δημόσια συνέντευξη από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 20 Μαΐου έως 28 Ιουνίου του 2019 και από 26 Αυγούστου έως 13 Σεπτεμβρίου του 2019 στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α. (γραφείο 5 1ος όροφος) Ρίμινι 1, Χαϊδάρι. Ημέρες υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 – 13:00. Πληροφορίες τηλ. 210-7462916 (υπεύθυνη: Η.Ρουσοδήμου,).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmsir@med.uoa.gr, υπ’ όψιν κ. Η.Ρουσοδήμου και με ταχυαποστολή τις παραπάνω μέρες και ώρες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ:

- Έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας (χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή μπορείτε να την τυπώσετε από τις ιστοσελίδες: www.rad.uoa.gr, www.pmsir.gr, http://school.med.uoa.gr/

- Αντίγραφο πτυχίου

- Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για εκείνους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού

- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών

- Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

- Τεκμηρίωση της επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας

- Δύο (2) συστατικές επιστολές σε κλειστούς φακέλους.

- Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος

- Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

- Μία (1) φωτογραφία

- Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη

H προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Β’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας (www.rad.uoa.gr), στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.pmsir.gr) και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://school.med.uoa.gr/) .

Η προφορική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 01 και την Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019 στις 13:00, στο Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Ρίμινι 1, Χαϊδάρι)

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Ακτινολογίας Ν.Λ Κελέκης

 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα