Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Επεμβατική Ακτινολογία (2023-2024)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2023 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Δεκτοί γίνονται:

Απόφοιτοι:

  • Ιατρικής
  • Νοσηλευτικής
  • Κτηνιατρικής
  • Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
  • Τεχνολόγους Ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών βιοτεχνολογίας.
  • Επιστημόνων Ηλεκτρονικών εφαρμογών, τεχνικής νοημοσύνης,

της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων είναι 20 ανά έτος.

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 2.400€ για το σύνολο της διάρκειας του προγράμματος το οποίο θα καταβληθεί σε 4 ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΜΦ).

Για την επιλογή θα ληφθούν υπ’ όψιν:
    - Ο βαθμός πτυχίου και η ειδικότερη επίδοση των υποψηφίων ΜΦ στους τομείς όπου αυτοί επιθυμούν να εξειδικευθούν.
    -  Η συνάφεια της εκπαίδευσης τους και επιστημονικής τους σταδιοδρομίας με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
    -  Η προγενέστερη ενασχόληση των υποψηφίων με ερευνητική εργασία ή με άλλη εργασία, σχετική με τον τομέα, όπου επιθυμούν να εξειδικευτούν.
    -  Η αποδεδειγμένη επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας από όλους τους υποψηφίους και επιπλέον της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
    - Η προσκόμιση συστατικών επιστολών και άλλων στοιχείων (ερευνητικών εργασιών, δημοσιεύσεων, άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π.)
    -  Η  συνέντευξη από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.
    
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 1 Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου του 2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmsir@med.uoa.gr, υπ’ όψιν κα Η. Ρουσοδήμου.
Πληροφορίες τηλ.  – 210-5831854-1815, pmsir@med.uoa.gr (υπεύθυνη: Η. Ρουσοδήμου).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-  Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή μπορείτε να την τυπώσετε από τις ιστοσελίδες: www.rad.uoa.gr, www.pmsir.gr, http://school.med.uoa.gr/ 
-  Αντίγραφο πτυχίου 
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών 
- Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
- Τεκμηρίωση της επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
-  Δύο (2) συστατικές επιστολές.
-  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
-  Μία (1) φωτογραφία.
- Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της  αλλοδαπής.
- Για τους/ις φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής, που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής ορίζει επιτροπή αρμόδια να διαπιστώσει εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής, είναι αναγνωρισμένα.
Προκειμένου ν’ αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών πρέπει:
- το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
- ο/η φοιτητής/τρια να προσκομίσει βεβαίωση τόπου σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι..
Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και μετά από συνέντευξη των υποψηφίων από την Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος.

- Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου πραγματοποιείται στο «Αττικό Κτίριο» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (ΑΚΙΣΑ) του ΕΚΠΑ στο Χαϊδάρι. 

Για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες η γενική συνέλευση δίδει τη δυνατότητα επί του ποσοστού που προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία (όχι >35%) της εξ αποστάσεως διδασκαλίας χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεσυνεργασίας) αλλά και την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-class) υποστηρικτικά. 

H προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Β΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας (www.rad.uoa.gr/), στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.pmsir.gr) και στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (http://school.med.uoa.gr/).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2023-2024

    


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο