Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εμπορικό Δίκαιο (2019-2020)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (αρ. Συνέλευσης Τμήματος 133/10-5-2019) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 3605/τ.Β΄/24-8-2018, ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού ΠΜΣ: 1881/τ.Β΄/28-5-2019) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είναι: https://commercial.law.auth.gr

Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο Α΄ εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) μαθήματα. Στο Β΄ εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) μαθήματα. Οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο (Α΄ και Β΄) είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα κατ’ επιλογήν. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90).

 

Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Τέλη φοίτησης
Για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900€). Τα τέλη φοίτησης για κάθε εξάμηνο είναι τριακόσια ευρώ (300€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ.

Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία του ΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων.

Υποτροφίες
Εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του, το ΠΜΣ θα χορηγήσει μία υποτροφία στον πρώτο στη σειρά κατάταξης φοιτητή του κατά τη εισαγωγή στο ΠΜΣ. Η υποτροφία έχει τη μορφή της απαλλαγής από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης στο ΠΜΣ.

Τρόπος εξέτασης
Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο μαθήματα, από τα οποία το ένα είναι υποχρεωτικό και το άλλο επιλέγεται από έναν κατάλογο τριών μαθημάτων.

Ως υποχρεωτικό μάθημα ορίζεται το Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εταιριών, Δίκαιο Αξιογράφων, Πτωχευτικό Δίκαιο – Εξυγίανση Επιχειρήσεων).

Ως μαθήματα επιλογής ορίζονται τα: (α) Δίκαιο Ανταγωνισμού (β) Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (γ) Ναυτικό Δίκαιο.

Απαιτείται, επίσης, η επιτυχής γραπτή εξέταση στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, εκτός εάν οι υποψήφιοι έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ (βλ. παράρτημα γλωσσομάθειας).

Η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων ορίζεται παρακάτω:

Υποχρεωτικό μάθημα:
 

Εμπορικό Δίκαιο Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών: Προσωπικές και κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Δίκαιο Αξιογράφων. Πτωχευτικό Δίκαιο: Κήρυξη της Πτώχευσης, ουσιαστικό πτωχευτικό δίκαιο, διαδικασία της πτώχευσης και περάτωση της πτώχευσης. Η εξέταση στο υποχρεωτικό μάθημα θα γίνει σε πρακτικό θέμα με τη χρήση Κώδικα.

Εξεταστές: καθηγητής Σπυρίδων Ψυχομάνης, καθηγητής Νικόλαος Τέλλης και αναπληρωματικό μέλος η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανθούλα Παπαδοπούλου.

Μαθήματα κατ’ επιλογήν με τη χρήση Κώδικα:
Κατά την εξέταση στο κατ’ επιλογήν μάθημα επιτρέπεται η χρήση Κώδικα.

α. Δίκαιο Ανταγωνισμού Αθέμιτος και ελεύθερος ανταγωνισμός και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σύμφωνα με το ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή.
Εξεταστές: καθηγητής Νικόλαος Τέλλης, επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Ελευθεριάδης και αναπληρωματικό μέλος η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανθούλα Παπαδοπούλου.

β. Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας Σήμα και πνευματική ιδιοκτησία. Εξεταστές: καθηγητής Νικόλαος Τέλλης, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανθούλα Παπαδοπούλου και αναπληρωματικό μέλος ο καθηγητής Σπυρίδων Ψυχομάνης.

γ. Ναυτικό Δίκαιο Ι. Πλοίο – Πλωτό ναυπήγημα. ΙΙ. Τα κύρια πρόσωπα στη ναυτιλιακή επιχείρηση. ΙΙΙ. Συμπλοιοκτησία. ΙV. Τα βοηθητικά πρόσωπα της ναυτιλιακής επιχείρησης. V. Ναύλωση.
Εξεταστές: καθηγητής Σπυρίδων Ψυχομάνης, επίκουρος καθηγητής Αχιλλέας Μπεχλιβάνης και αναπληρωματικό μέλος ο καθηγητής Νικόλαος Τέλλης.

Ξένες Γλώσσες
Όλοι οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη δήλωσή τους, θα εξεταστούν στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, εκτός εάν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας (βλ. παράρτημα γλωσσομάθειας). Στην εξέταση της ξένης γλώσσας δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού. Εξεταστές: 1. Αγγλικά: Μ. Αρχιμανδρίτου, Α.-Μ. Κώνστα 2. Γαλλικά: Σ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, Κ. Βλάχος 3. Γερμανικά: Θ. Παπακυριάκου, Α. Δάφφα

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ έχει οριστεί μεταξύ 20-30 Αυγούστου 2019.

Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών α. Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου στη θυρίδα της Γραμματείας της Νομικής Σχολής κατά τις ώρες 09:00-11:00. β. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: [Συμμετοχή στις εξετάσεις του ΠΜΣ «Εμπορικό Δίκαιο»].

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υποψήφιου από Δημόσια Αρχή. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@law.auth.gr ενημερώνοντας για την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα