Neapolis University
Neapolis University
International Hellenic University

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ειδική Αγωγή (2018-2019)

Στο ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τµηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή οµοταγών, αναγνωρισµένων από τον ∆ΟΑΤΑΠ, ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τµηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή οµοταγών, αναγνωρισµένων της αλλοδαπής.

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 θα επιλεγούν είκοσι (20) φοιτητές/τριες σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της Υπουργικής Απόφασης 85561/Ζ1/24-5-2018 (ΦΕΚ υπό δηµοσίευση).

Οι ενδιαφερόµενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από την Τρίτη 29/05/2018 έως και την Παρασκευή 29/06/2018 αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη αποστολή και µε ηµεροµηνία ταχυδροµικής σφραγίδας έως και την 29/06/2018 στη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Γραφείο Υποστήριξης ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή», Σταδίου 5, 7ος όροφος, γραφείο 719 (υπόψη Κ. Μίχα), Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση συµµετοχής σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να προµηθευτούν από το Γραφείο Υποστήριξης του ΠΜΣ ή από την ιστοσελίδα του Τµήµατος: www.ecd.uoa.gr
 2. Βιογραφικό σηµείωµα (µε φωτογραφία µικρού µεγέθους), το οποίο θα περιλαµβάνει τεκµηριωµένα στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελµατική και την ερευνητική εµπειρία, καθώς και την επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας.
 3. Αντίγραφο/α πτυχίου/ίων ή βεβαίωση της Σχολής ή του Τµήµατος για την περάτωση των σπουδών τους (όπου θα φαίνεται η βαθµολογία του πτυχίου), συνοδευόµενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υπογραµµίσουν τα µαθήµατα ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο της ειδικής αγωγής).
 4. Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από τον αρµόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (∆ΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήµια του εξωτερικού.
 5. Επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο άριστης γνώσης) και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει πιστοποιητικό, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα διαπιστώνεται µε γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το Τ.Ε.Α.Π.Η.

Αποδεικτικά πιστοποιητικά άριστης γνώσης (επίπεδο Γ2/C2) της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 17/22.05.2018 και του παραρτήµατος ∆’ του ΑΣΕΠ είναι:

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθµολογία 90-100, του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 8,5 και άνω.
 • ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments-CaMLA).
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION-του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2).
 • ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −MASTERY− και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
 • EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, µε βαθµό “Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (µέχρι 31/8/2009).
 • Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
 • Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
 • AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 • GA Level 3 Certificate in ESOL International - (CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2).
 • C2 – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Mastery C2) και C2 – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης.
 1. ∆ηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις και νόµιµες βεβαιώσεις άλλων σπουδών, διδακτικής, ερευνητικής, επαγγελµατικής ή εθελοντικής εµπειρίας, ειδικών γνώσεων, αµειβόµενης πρακτικής άσκησης (εφόσον υπάρχουν).
 2. Μία Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι:

α) µπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύµφωνα µε τον Οδηγό και Κανονισµό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και αυτή την προκήρυξη και

β) θα συµµετέχει στις πρακτικές ασκήσεις του Β΄ εξαµήνου

 1. ∆ύο πρόσφατες (πρωτότυπες) συστατικές επιστολές (από µέλος ∆ΕΠ ή/και από εργοδότη).
 2. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση).
 3. Σύντοµο δακτυλογραφηµένο κείµενο (έως µια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο συγκεκριµένο πρόγραµµα

Κανένας φάκελος δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες, δεν επιστρέφονται.

Η επιλογή των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών βασίζεται:

 1. στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας,
 2. στη γνώση αγγλικών και
 3. στη συνέντευξη όσων επιλεγούν από τα στάδια (1) και (2).

Στάδιο 1

Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται και βαθµολογούνται οι φάκελοι των υποψηφίων λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: σπουδές (πτυχίο, µεταπτυχιακός τίτλος, διδακτορικός τίτλος, µετεκπαίδευση σε ∆ιδασκαλείο, ετήσια παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση ΑΣΠΑΙΤΕ), εργασιακή ή άλλη εµπειρία σε ειδικές οµάδες, εκπαιδευτική εµπειρία στην γενική ή/και στην ειδική εκπαίδευση, αµειβόµενη πρακτική άσκηση σε σχολικές µονάδες (µέσω Erasmus+placement ή ΕΣΠΑ), ειδικές γνώσεις (πιστοποιηµένη γνώση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας, πιστοποιηµένη γνώση της γραφής Braille, πιστοποίηση δεξιοτήτων κινητικότητας και προσανατολισµού τυφλών ατόµων), δηµοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια και συµµετοχή σε έρευνα.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (όσα από αυτά διαθέτει ο/η κάθε υποψήφιος/α) θα πρέπει να συνυποβάλλονται στον φάκελο υποψηφιότητας.

Στάδιο 2

Εάν οι επιλεγέντες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας (άριστη γνώση-επίπεδο: Γ2/C2), δίνουν γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται στο Τµήµα, κατόπιν έκδοσης σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και του ΠΜΣ, τουλάχιστον 10 µέρες πριν την ηµεροµηνία της εξέτασης.

Οι υπόλοιποι επιλεγέντες, καθώς και όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξέταση της αγγλικής γλώσσας, καλούνται σε συνέντευξη µε µέλη της Επιτροπής Επιλογής.

Στάδιο 3

Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιούνται από Τριµελή Επιτροπή Επιλογής, κατόπιν έκδοσης σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και του ΠΜΣ, τουλάχιστον 10 µέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής τους. Στη συνέντευξη συνεκτιµώνται η συνολική συγκρότηση και επιστηµονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραµµα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους. Οι συνεντεύξεις βαθµολογούνται ξεχωριστά από το κάθε µέλος της Επιτροπής.

Στην τελική βαθµολογία συνεκτιµώνται:

α) ο βαθµός του φακέλου σε ποσοστό 30% και

β) ο βαθµός της συνέντευξης (που είναι ο µέσος όρος των τριών εξεταστών της Επιτροπής) σε ποσοστό 70%.

Απονεµόµενος τίτλος

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονοµή ∆ιπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ειδική Αγωγή» µετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών µε βάση το πρόγραµµα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέµονται από το Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

∆ιάρκεια φοίτησης-Υποχρεώσεις φοιτητών-Τέλη φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ∆ιπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, στα οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας.

Για την απόκτηση ∆ΜΣ κάθε µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόµενων µαθηµάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Για τη συµµετοχή τους στο ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.800 ευρώ ανά έτος.

Το ποσό αυτό µπορεί να καταβάλλεται σε εξαµηνιαίες δόσεις (δηλαδή 900 ευρώ ανά εξάµηνο). Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται µε την αρχική εγγραφή και των υπολοίπων µε την έναρξη κάθε εξαµήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατοµικό εισόδηµα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδηµα, και το οικογενειακό διαθέσιµο ισοδύναµο εισόδηµα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το µεν ατοµικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δηµοσιευµένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συµµετοχή σε ένα µόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόµενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθµού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου, επιλέγονται µε σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το µικρότερο εισόδηµα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Έναρξη ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019: Οκτώβριος 2018

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-3689311, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Υποστήριξης του ΠΜΣ (e-mail): pmsea@ecd.uoa.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος: www.ecd.uoa.gr

 

Η Πρόεδρος του Τµήµατος

∆ήµητρα Μακρυνιώτη, Καθηγήτρια Τ.Ε.Α.Π.Η.

[Δείτε το αρχείο σε μορφή pdf]

[Αίτηση]


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα