Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική (2019-2020)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική». Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι ΑΕΙ των Σχολών Επιστημών Υγείας και  Επιστημών του Μηχανικού ΑΕΙ και ΤΕΙ και συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι., καθώς και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και 30 φοιτητές. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 4000 €. Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη κατά την προφορική εξέταση, ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις/επιστημονικές ανακοινώσεις, τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του/της υποψηφίου, η εντοπιότητα για την πραγματοποίηση της διπλωματικής εργασίας (τέταρτο εξάμηνο), η προσωπική συνέντευξη, και οι συστατικές επιστολές.

 Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

1) Έντυπη αίτηση που βρίσκεται στο site της Ιατρικής Σχολής (http://school.med.uoa.gr)

2) Βιογραφικό σημείωμα

3) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

4) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

5) Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

6) Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

7) Δύο συστατικές επιστολές

8) Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

9) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης

10) Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17  ή εναλλακτικά πρωτοκολλημένη αίτηση προς το ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση του πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας σπουδών στο ΠΜΣ και αφού εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα παράτασής της.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΕΚΠΑ, 1ος όροφος , Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ρίμινι 1, Χαιδάρι, Τ.Κ 12462 Αθήνα, (υπ’ όψιν κας  Ελένης Ζιάβρου τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5832399 και στο κινητό 6983067771) από τις 2/5/2019 έως 30/8/2019 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο masterbiomechanics.uoa@gmail.com.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορεί να απευθύνονται στην γραμματεία της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΕΚΠΑ, κατά τις πρωινές εργάσιμες ώρες.

 

Η Διεθύντρια του ΠΜΣ

Αναπλ. Καθηγήτρια Ο. Σαββίδου


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα