Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διασυνδετικη Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας (2021-2022)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (ΜSc) (ΦΕΚ 3695 Β’/29/08/2018).

Το παρόν Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του Νόμου Πλαισίου 3685/2008, την 11-06-2008 απόφαση της Γεν. Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την από 3-3-2009 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών και την υπ’ αρ. 8 32887/Β7 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθμός φύλλου 1914, τεύχος Β’, 8 Σεπτεμβρίου 2009.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (Ν. 3685/2008, ΦΕΚ 148 Α’, άρθρο 4 παρ.1 α ).

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε σαράντα (40).

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 (χίλια) ευρώ ανά εξάμηνο.

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια 4 εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη), υποχρεωτική παρακολούθηση απογευματινών μαθημάτων και πρωινή πρακτική άσκηση (διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου).

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Α.Μ.Φ.) με βάση τα δικαιολογητικά που ακολουθούν και την συνέντευξή, όπου θα εκτιμηθούν μεταξύ άλλων η δυνατότητα και το κίνητρο (motivation) των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ., και η πρόθεσή τους να απασχοληθούν σε αντικείμενα σχετικά με το Π.Μ.Σ. (βλ. κριτήρια επιλογής υποψηφίων στο παράρτημα).

Ανακοίνωση για τον τόπο και χρόνο των συνεντεύξεων, θα υπάρξει στις ιστοσελίδες του ΠΜΣ εδώ και εδώ με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου, που θα δοθεί με την κατάθεση των αιτήσεων.

Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών είναι δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 7 Ιουνίου 2021 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2021. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: liaisonpsychiatry2021@gmail.com

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα και σε ένα ενιαίο έγγραφο pdf.

Μετά την αποστολή των δικαιολογητικών και εντός 3 εργάσιμων ημερών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν e-mail με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής τους. 

Οι υποψήφιοι κατά την ημέρα της συνέντευξης θα πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα που απέστειλαν και σε έντυπη μορφή μέσα σε "φάκελο με λάστιχο" στην Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών. 

Τα μαθήματα του νέου κύκλου του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2021, στο νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ", στο κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο στην οποία να επισυνάπτονται με αριθμητική σειρά όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κ.λ.π., τα οποία θα πιστοποιούν κάθε στοιχείο που αναφέρεται σε αυτήν (αναρτάται μαζί με την προκήρυξη του ΠΜΣ στις ιστοσελίδες εδώ και εδώ)

2. Βιογραφικό Σημείωμα
Προσοχή: Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Α.Μ.Φ.) θα αξιολογήσει μόνο τα στοιχεία της Αίτησης και του Βιογραφικού Σημειώματος, τα οποία αποδεικνύονται με αντίστοιχα πιστοποιητικά.

3. Αντίγραφο πτυχίου με σαφή τον βαθμό πτυχίου και τον χαρακτηρισμό του («Καλώς», «Λίαν καλώς», «Άριστα»). Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού απαραίτητη και η κατάθεση βεβαίωσης ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

4. Αντίγραφο άλλου πτυχίου ή πτυχίων (εάν υπάρχουν), ή άλλων τίτλων σπουδών (εάν υπάρχουν).

5. Δύο Συστατικές Επιστολές

6. Σύντομο Σημείωμα στο οποίο οι υποψήφιοι αναφέρουν τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξαν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (βρίσκεται στην Αίτηση).

7. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).

8. Πιστοποιητικό χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (εάν υπάρχει).

9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται: «Δηλώνω ότι στην αίτησή μου για υποψηφιότητα συμμετοχής στο ΠΜΣ “Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας” του ακαδημαϊκού έτους (συμπληρώνεται ανάλογα) έχω επισυνάψει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά. Δηλώνω, επίσης, ότι όσα πιστοποιητικά έχω καταθέσει έχουν αληθές περιεχόμενο». Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει είτε να είναι σε ηλεκτρονική μορφή από το .gov.gr, ή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. 

10. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται (μόνο για τους κατόχους άνω του ενός πτυχίου), σύμφωνα με ποια κριτήρια επιλογής που περιλαμβάνονται στους πίνακες του Παραρτήματος (σελ. 4-8), θα αξιολογηθούν. Προσοχή: Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων εσωκλείονται σε ένα «φάκελο με λάστιχο».
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει είτε να είναι σε ηλεκτρονική μορφή από το .gov.gr, ή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. 

Πληροφορίες:

Προκήρυξη

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο