Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διασυνδετικη Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας (2019-2020)

 

Ανακοινώνεται η παράταση
της προκήρυξης του ΠΜΣ
«Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας»
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 10 Απριλίου 2019 έως και 5 Ιουνίου 2019  στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α. (γραφείο 4 1ος όροφος) Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, τηλ. 2107462914 κα Ε. Μαρκόγλου (Δευτέρα και Τετάρτη, 09:30 – 13:00) και με ταχυαποστολή τις παραπάνω ημέρες και ώρες.

 

Πληροφορίες:

 • Noσοκομείο Αττικόν, κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α., 2107462914
  κα Ε. Μαρκόγλου και κα Β. Ευσταθίου.
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Ιατρικής Σχολής , τηλ. 210-746 2032
 • Στις ιστοσελίδες του Προγράμματος

http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes και http://liaisonpsychiatry.med.uoa.gr )

Δείτε παρακάτω την αναλυτική προκήρυξη:

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (ΜSc) (ΦΕΚ 3695 Β’/29/08/2018). Το παρόν Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του Νόμου Πλαισίου 3685/2008, την 11-06-2008 απόφαση της Γεν. Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την από 3-3-2009 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών και την υπ’ αρ. 8 32887/Β7 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθμός φύλλου 1914, τεύχος Β’, 8 Σεπτεμβρίου 2009.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων (από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (Ν. 3685/2008, ΦΕΚ 148 Α’, άρθρο 4 παρ.1 α ).

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε σαράντα (40). Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 (χίλια) ευρώ ανά εξάμηνο.

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια 4 εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη), υποχρεωτική παρακολούθηση απογευματινών μαθημάτων και πρωινή πρακτική άσκηση (διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου). Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Α.Μ.Φ.) με βάση τα δικαιολογητικά 2 που ακολουθούν και την συνέντευξη, όπου θα εκτιμηθούν μεταξύ άλλων η δυνατότητα και το κίνητρο (motivation) των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ., και η πρόθεσή τους να απασχοληθούν σε αντικείμενα σχετικά με το Π.Μ.Σ. (βλ. κριτήρια επιλογής υποψηφίων στο παράρτημα).

Ανακοίνωση για τον τόπο και χρόνο των συνεντεύξεων, θα υπάρξει στις ιστοσελίδες του ΠΜΣ http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes και http://liaisonpsychiatry.med.uoa.gr με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου, που θα δοθεί με την κατάθεση των αιτήσεων. Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών είναι δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 4 Μαρτίου 2019 έως και 8 Απριλίου 2019  εώς 5 Ιουνίου  στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α. (γραφείο 4 1ος όροφος) Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, τηλ. 2107462914 κα Ε. Μαρκόγλου (Δευτέρα και Τετάρτη, 09:30 – 13:00) και με ταχυαποστολή τις παραπάνω ημέρες και ώρες.

 

Πληροφορίες:

 • Noσοκομείο Αττικόν, κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α., 2107462914
  κα Ε. Μαρκόγλου και κα Β. Ευσταθίου.
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Ιατρικής Σχολής , τηλ. 210-746 2032
 • Στις ιστοσελίδες του Προγράμματος

http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes και http://liaisonpsychiatry.med.uoa.gr )

 

Τα μαθήματα του νέου κύκλου του ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2019, στο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α..

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο στην οποία να επισυνάπτονται με αριθμητική σειρά όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κ.λ.π., τα οποία θα πιστοποιούν κάθε στοιχείο που αναφέρεται σε αυτήν (αναρτάται μαζί με την προκήρυξη του ΠΜΣ στις ιστοσελίδες http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes και http://liaisonpsychiatry.med.uoa.gr )

2. Βιογραφικό Σημείωμα Προσοχή: Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Α.Μ.Φ.) θα αξιολογήσει μόνο τα στοιχεία της Αίτησης και του Βιογραφικού Σημειώματος, τα οποία αποδεικνύονται με αντίστοιχα πιστοποιητικά.

3. Αντίγραφο πτυχίου με σαφή τον βαθμό πτυχίου και τον χαρακτηρισμό του («Καλώς», «Λίαν καλώς», «Άριστα»). Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού απαραίτητη και η κατάθεση βεβαίωσης ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

4. Αντίγραφο άλλου πτυχίου ή πτυχίων (εάν υπάρχουν), ή άλλων τίτλων σπουδών (εάν υπάρχουν).

5. Δύο Συστατικές Επιστολές, σε χωριστούς κλειστούς φακέλους.

6. Σύντομο Σημείωμα στο οποίο οι υποψήφιοι αναφέρουν τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξαν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (βρίσκεται στην Αίτηση).

7. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).

8. Πιστοποιητικό χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (εάν υπάρχει).

9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται: «Δηλώνω ότι στην αίτησή μου για υποψηφιότητα συμμετοχής στο ΠΜΣ “Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας” του ακαδημαϊκού έτους (συμπληρώνεται ανάλογα) έχω επισυνάψει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά. Δηλώνω, επίσης, ότι όσα πιστοποιητικά έχω καταθέσει έχουν αληθές περιεχόμενο».

10. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται (μόνο για τους κατόχους άνω του ενός πτυχίου), σύμφωνα με ποια κριτήρια επιλογής που περιλαμβάνονται στους πίνακες του Παραρτήματος (σελ. 4-8), θα αξιολογηθούν. Προσοχή: Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων εσωκλείονται σε ένα «φάκελο με λάστιχο».

Πληροφορίες:

 • Noσοκομείο Αττικόν, κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α., 2107462914 κα Ε. Μαρκόγλου και κα Β. Ευσταθίου.
 •  Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Ιατρικής Σχολής , τηλ. 210-746 2032  Στις ιστοσελίδες του Προγράμματος http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes και http://liaisonpsychiatry.med.uoa.gr).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Ρ. ΓΟΥΡΝΕΛΛΗΣ


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα