Neapolis University
Neapolis University
International Hellenic University

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διασυνδετικη Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 «ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) (ΦΕΚ 1414 Β’/08/07/2015).

Το παρόν Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του Νόμου Πλαισίου 3685/2008, την 11-06-2008 απόφαση της Γεν. Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την από 3-3-2009 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών και την υπ’ αρ. 8 32887/Β7 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθμός φύλλου 1914, τεύχος Β’, 8 Σεπτεμβρίου 2009.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφ’ όσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και άλλων συναφούς αντικειμένου τμημάτων των Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (Ν. 3685/2008, ΦΕΚ 148 Α’, άρθρο 4 παρ. 1α).

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 850 (oκτακόσια πενήντα) Ευρώ ανά εξάμηνο.

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια 4 εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη), υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων (Τρίτη και Πέμπτη 3-7μμ) και πρωινή πρακτική άσκηση (διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου).

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Α.Μ.Φ.) με βάση τα δικαιολογητικά που ακολουθούν και την συνέντευξη, όπου θα εκτιμηθούν μεταξύ άλλων η δυνατότητα και το κίνητρο (motivation) των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ., και η πρόθεσή τους να απασχοληθούν σε αντικείμενα σχετικά με το Π.Μ.Σ. (βλ. κριτήρια επιλογής υποψηφίων στο παράρτημα).

Ανακοίνωση για τον τόπο και χρόνο των συνεντεύξεων, θα υπάρξει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.grammteia.med.uoa.gr με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου, που θα δοθεί με την κατάθεση των αιτήσεων.

Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών είναι δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 15 Μαίου 2017 έως και 14 Ιουνίου 2017 στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», στην Ψυχιατρική Κλινική (γραφείο Μεταπτυχιακού «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας») ισόγειο, Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, τηλ. 2105832431 – 6936739515 κα Ε. Μαρκόγλου (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 09:30 – 13:00) και με ταχυαποστολή τις παραπάνω μέρες και ώρες.

Τα μαθήματα του νέου κύκλου του ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2017, στο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο στην οποία να επισυνάπτονται με αριθμητική σειρά όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κ.λ.π., τα οποία θα πιστοποιούν κάθε στοιχείο που αναφέρεται σε αυτήν (αναρτάται μαζί με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα www.grammateia.med.uoa.gr )

2. Βιογραφικό Σημείωμα

Προσοχή: Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Α.Μ.Φ.) θα αξιολογήσει μόνο τα στοιχεία της Αίτησης και του Βιογραφικού Σημειώματος, τα οποία αποδεικνύονται με αντίστοιχα πιστοποιητικά.

3. Αντίγραφο πτυχίου με σαφή τον βαθμό πτυχίου και τον χαρακτηρισμό του («Καλώς», «Λίαν καλώς», «Άριστα»). Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού απαραίτητη και η κατάθεση βεβαίωσης ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

4. Αντίγραφο άλλου πτυχίου ή πτυχίων (εάν υπάρχουν), ή άλλων τίτλων σπουδών (εάν υπάρχουν).

5. Δύο Συστατικές Επιστολές, σε χωριστούς κλειστούς φακέλους.

6. Σύντομο Σημείωμα στο οποίο οι υποψήφιοι αναφέρουν τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξαν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (βρίσκεται στην Αίτηση).

7. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

8. Πιστοποιητικό χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (εάν υπάρχει).

9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται: «Δηλώνω ότι στην αίτησή μου για υποψηφιότητα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. “Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας” του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 έχω επισυνάψει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά. Δηλώνω, επίσης, ότι όσα πιστοποιητικά έχω καταθέσει έχουν αληθές περιεχόμενο».

10. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται (μόνο για τους κατόχους άνω του ενός πτυχίου), σύμφωνα με ποια κριτήρια επιλογής που περιλαμβάνονται στους πίνακες του Παραρτήματος (σελ. 4-9), θα αξιολογηθούν.

Προσοχή:

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων εσωκλείονται σε ένα «φάκελο με λάστιχο».

Πληροφορίες:

  • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Ιατρικής Σχολής , τηλ. 210-746 2032/35
  • Noσοκομείο Αττικόν, Ψυχιατρική Κλινική, 2105832431 – 6984870484 κα Ε. Μαρκόγλου.
  • Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.grammateia.med.uoa.gr  

   Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Χ. Παπαγεωργίοu

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής παρακαλούμε δείτε την αναλυτική προκήρυξη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018.pdf

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://grammateia.med.uoa.gr/


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα