Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διασυνδετικη Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και 18 Ιουνίου 2023.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (ΜSc) (ΦΕΚ 3695 Β’/29/08/2018).

Το παρόν Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του Νόμου Πλαισίου 3685/2008, την 11-06-2008 απόφαση της Γεν. Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την από 3-3-2009 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών και την υπ’ αρ. 8 32887/Β7 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθμός φύλλου 1914, τεύχος Β’, 8 Σεπτεμβρίου 2009.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Σχολών/των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και άλλων Σχολών/Τμημάτων συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή Σχολών/Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 (χίλια) ευρώ ανά εξάμηνο.
Το ΠΜΣ έχει διάρκεια 4 εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη), υποχρεωτική παρακολούθηση απογευματινών μαθημάτων και πρωινή πρακτική άσκηση (διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου).

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή με βάση τα δικαιολογητικά που ακολουθούν και την συνέντευξη, όπου θα εκτιμηθούν μεταξύ άλλων η δυνατότητα και το κίνητρο (motivation) των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ., και η πρόθεσή τους να απασχοληθούν σε αντικείμενα σχετικά με το Π.Μ.Σ.

Ανακοίνωση για τον τόπο και χρόνο των συνεντεύξεων, θα υπάρξει στις ιστοσελίδες του ΠΜΣ εδώ, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου, που θα δοθεί με την κατάθεση των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως και 18 Ιουνίου 2023.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: liaisonpsychiatry2021@gmail.com
Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα και σε ένα ενιαίο έγγραφο pdf.
Μετά την αποστολή των δικαιολογητικών και εντός 3 εργάσιμων ημερών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν email με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής τους.
Οι υποψήφιοι κατά την ημέρα της συνέντευξης θα πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα που απέστειλαν και σε έντυπη μορφή μέσα σε «φάκελο με λάστιχο» στην Συντονιστική Επιτροπή.
Τα μαθήματα του νέου κύκλου του ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2023, στο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, το οποίο αναρτάται μαζί με την προκήρυξη του ΠΜΣ στην ιστοσελίδα της Σχολής, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στο οποίο να επισυνάπτονται με αριθμητική σειρά όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κ.λ.π., τα οποία θα πιστοποιούν κάθε στοιχείο που αναφέρεται στην Αίτηση και στο Βιογραφικό Σημείωμα
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα. Η Σ.Ε. αξιολογεί μόνο τα στοιχεία της Αίτησης και του Βιογραφικού Σημειώματος, τα οποία αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
4. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών με σαφή τον βαθμό πτυχίου και τον χαρακτηρισμό του («Καλώς», «Λίαν καλώς», «Άριστα»).
Για τους/τις υποψήφιους/φιες με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής, απαραίτητη είναι η κατάθεση βεβαίωσης ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αποδεικτικό έναρξης της διαδικασίας αναγνώρισης του. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να κατατεθεί η βεβαίωση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας(επιπέδου Β2 ή ανωτέρου).
7. Πιστοποιητικό χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή επικυρωμένη
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι έχει γνώσεις χειρισμού των βασικών προγραμμάτων των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word, Excel, Internet, Windows, Powerpoint). (Η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει είτε να είναι σε ηλεκτρονική μορφή από το .gov.gr, ή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.)
8. Δύο Συστατικές επιστολές
9. Σύντομο Σημείωμα στο οποίο οι υποψήφιοι αναφέρουν τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξαν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (βρίσκεται στην Αίτηση).
10.Αντίγραφο δεύτερου πτυχίου σε συναφές αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ (εάν υπάρχει)
11. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών ή/και διδακτορικού διπλώματος σε συναφές αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν)
12. Αποδεικτικά παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων/ επιμορφώσεων/ σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν)
13. Αποδεικτικά παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (εάν υπάρχουν)
14.Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει την ερευνητική εμπειρία, την παρακολούθηση συνεδρίων και ημερίδων, καθώς και τις επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις) (εάν υπάρχουν)
15.Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, εθελοντικής εργασίας και κλινικής άσκησης, σε οργανισμούς ή υπηρεσίες υγείας σχετικές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ (εάν υπάρχουν)
16.Πιστοποιητικό ελληνομάθειας για αλλοδαπούς υποψήφιους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο ΠΜΣ που διοργανώνεται στην ελληνική γλώσσα.
17. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται: «Δηλώνω ότι στην αίτησή μου για υποψηφιότητα συμμετοχής στο ΠΜΣ “Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας” του ακαδημαϊκού έτους (συμπληρώνεται ανάλογα) έχω επισυνάψει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά. Δηλώνω, επίσης, ότι όσα πιστοποιητικά έχω καταθέσει έχουν αληθές περιεχόμενο». (Η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει είτε να είναι σε ηλεκτρονική μορφή από το gov.gr, ή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
18. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται (μόνο για τους κατόχους άνω του ενός πτυχίου), σύμφωνα με ποια κριτήρια επιλογής που περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους «Πίνακες Κριτηρίων Επιλογής» (του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού), θα αξιολογηθούν (θα βρίσκονται στο Παράρτημα της προκήρυξης). (Η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει είτε να είναι σε ηλεκτρονική μορφή από το gov.gr, ή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

Πληροφορίες:
Στο email: liaisonpsychiatry2021@gmail.com  και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Προκήρυξη

Αίτηση υποψηφιότητας 2023-2024

Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται από όλους)

Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται μόνο από κατόχους άνω του ενός πτυχίου)


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο