Economic Strategy
Food Law - Auth
Analytics Pedis
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: MSc in Space Technologies, Applications and Services - Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες (2020-2021)

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Space Technologies, Applications and seRvices - STAR) στις εξής ειδικεύσεις:

1. Διαστημική Τεχνολογία – Space Upstream
2. Διαστημικές Εφαρμογές και Υπηρεσίες – Space Downstream

Το ΔΠΜΣ “STAR” λειτουργεί με συνεργασία των παρακάτω Ιδρυμάτων, Σχολών και Τμημάτων:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών:

 • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Τμήμα Φυσικής

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή:

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Τμήμα Μηχανολόγων& Αεροναυπηγών Μηχανικών

Σκοπός του ΔΠΜΣ “STAR” είναι η ουσιαστική και στοχευμένη προσφορά από κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στη διαστημική τεχνολογία, ενός καινοτόμου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στις Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες, που να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε οι απόφοιτοι επιστήμονες και μηχανικοί να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αξιώσεις στις νέες επιστημονικές προκλήσεις και τεχνολογικές απαιτήσεις της διαστημικής τεχνολογίας.

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αίτηση του φοιτητή και απόφαση της ΕΔΕ.

Το ΔΠΜΣ “STAR” δεν έχει δίδακτρα ή τέλη εγγραφής λόγω ευγενούς χορηγίας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα με γνωστικά αντικείμενα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των ανωτέρω Τμημάτων που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ καθώς και σε υποψηφίους προερχόμενους εν γένει από Σχολές Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικές Σχολές. Υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα, λιγότερο συναφή, Τμήματα ή Σχολές θα εξετασθούν κατά περίπτωση.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30). Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών δίνονται στην ιστοσελίδα: star.uoa.gr

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (κα. Παλάσκα, τηλ. 210- 7275192 ή κα. Μπουρογιάννη, τηλ. 210-7275173).

Προθεσμία Αιτήσεων 9 Ιουνίου 2020 – 5 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 17 Ιουλίου 2020
Έναρξη Μαθημάτων 1 Οκτωβρίου 2020

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 9/6/20 έως 5/7/20 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

Δικαιολογητικά: (όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα πρωτότυπά τους θα κατατεθούν στην Γραμματεία κατά την εγγραφή όσων επιλεγούν)

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

 • Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται on line σύμφωνα με το https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/documents/grad/Ypodeigma_Aitisis_STA R_2020.docx και ΔΕΝ υποβάλλεται ως PDF)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αρχείο PDF)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους (αρχείο PDF). Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17
 • Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αρχείο PDF)
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο (αρχείο PDF). Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση όσα ορίζει η σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚΤεύχοςΑΣΕΠ26/14-09-2018, Παράρτημα Β)
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αρχείο jpg)

Προαιρετικά δικαιολογητικά

 • Έως 2 συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές ή στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική πορεία του υποψηφίου (αρχείο PDF).
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση, εάν υπάρχουν (αρχείο PDF)
 • Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ (αρχείο PDF)

Οι επιλεγέντες φοιτητές οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο Α ́κύκλου σπουδών πριν το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, εάν υπάρχουν. Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα.

Οι εγγραφές στο ΔΠΜΣ “STAR” πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα