Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός (English Studies: Literature and Culture) (2023-2025)

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ) θα δεχθεί υποψήφιες και υποψήφιους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός» (“English Studies: Literature and Culture”) με ειδίκευση: «Αγγλόφωνη λογοτεχνία και πολιτισμός του 19ου και 20ου αιώνα» (“Nineteenth- and Twentieth-Century Anglophone Literature and Culture”). Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2023. Το ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα μαθήματα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα εδώ.

ΠΜΣ Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Ειδίκευση: Αγγλόφωνη λογοτεχνία και πολιτισμός του 19ου και 20ου αιώνα
Αριθμός εισακτέων: 15 (δεκαπέντε) κατ' ανώτατο όριο
Έναρξη μαθημάτων: 9 Οκτωβρίου 2023

Σημειώνεται ότι η διδασκαλία, οι εργασίες, η παρουσίαση των εργασιών, οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις των μαθημάτων αλλά και η Διπλωματική Εργασία εκπονούνται στην αγγλική γλώσσα.

Αίτηση μπορούν να κάνουν:

  • Πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και άλλων Τμημάτων με συναφές γνωστικό αντικείμενο της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν την έναρξη του προγράμματος στις αρχές Οκτωβρίου.

Εισαγωγικές εξετάσεις Για να γίνουν δεκτοί/ές οι υποψήφιοι/ες, πρέπει να επιτύχουν στις γραπτές καθώς και στις προφορικές εξετάσεις του προγράμματος. Σημειώνεται ότι τόσο οι γραπτές όσο και οι προφορικές εξετάσεις εισαγωγής διενεργούνται στην αγγλική γλώσσα. Πληροφορίες για τις εξετάσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ εδώ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω:

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ

3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

4. Aντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

5. Aντίγραφα τυχόν άλλων τίτλων σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα

6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο (αποστέλλονται απευθείας από τους/τις συστήνοντες/ουσες στη Γραμματεία)

8. Για τους υποψήφιους οι οποίοι δεν είναι απόφοιτοι Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής (επίπεδο Γ2 «άριστη γνώση»)

9. Πιστοποιητικό γνώσης άλλων γλωσσών εφόσον υπάρχουν

10. Αποδεικτικά συναφούς επιστημονικής δραστηριότητας (π.χ. δημοσιεύσεις σε επιστημονικούς τόμους ή περιοδικά, παρουσιάσεις σε συνέδρια, κοκ.), εφόσον υπάρχουν

11. Υποβάλλονται επιπλέον εργασίες με θέμα την αγγλόφωνη λογοτεχνία και τον πολιτισμό ή συναφές αντικείμενο που έχουν εκπονηθεί και βαθμολογηθεί στο πλαίσιο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών

12. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ένα ενιαίο αρχείο pdf στη Γραμματεία του Τμήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sfountas@enl.uoa.gr από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα λαμβάνουν απαντητικό μήνυμα αποδοχής με αριθμό πρωτοκόλλου.

Σημαντικές ημερομηνίες

  • 15/9/2023 Ανακοίνωση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα ονομάτων υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια υποψηφιότητας
  • 19/9/2023 Γραπτές εξετάσεις (σε ώρα και αίθουσα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
  • 27/9/2023 Προφορικές εξετάσεις (σε ώρα και αίθουσα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
  • 29/9/2023 Ανακοίνωση ονομάτων των εισακτέων στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Πληροφορίες:

Γραμματεία του ΠΜΣ, κ. Σ. Καραγιάννη
Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 709
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου Τηλ. 210 7277771

Email: skarag@enl.uoa.gr

 

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο