eLearning EKPA
ΠΜΣ Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας & Διεθνούς Ασφάλειας
eLearning EKPA
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Δίκαιο της Επιχείρησης (2021-2022)

Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στις με αριθ. 283/8.7.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. «Δίκαιο της Επιχείρησης» του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Α. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου ή του δεύτερου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Νομικής των Νομικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Β. Όρισε ως εξής τον αριθμό εισακτέων, τα μαθήματα εξέτασης καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Ι. Αριθμός εισακτέων: 30 κατ’ ανώτατο όριο με εξετάσεις και έως 9 δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί, χωρίς εξετάσεις.

ΙI. Για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ. οι υποψήφιοι θα εξετασθούν σε δύο μαθήματα τα οποία θα πρέπει να επιλεγούν υποχρεωτικά από τα ακόλουθα τέσσερα (4):

1) Εταιρικό Δίκαιο.
2) Δίκαιο Αφερεγγυότητας.
3) Δίκαιο του Ανταγωνισμού
4) Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

ΙΙΙ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική). Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από την υποβολή οικείου κατά περίπτωση τίτλου σπουδών της γλώσσας ή από γραπτή εξέταση, ή από την προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για τη χορήγηση του οποίου προϋποτίθεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε μία από τις ανωτέρω ξένες γλώσσες. Η επάρκεια του τυχόν υποβαλλόμενου τίτλου σπουδών κρίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

IV. Tα κριτήρια επιλογής που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. είναι τα εξής:

1. Η επιτυχής εξέταση σε δύο (2) από τα ανωτέρω οριζόμενα μαθήματα με ποσοστό αξιολόγησης 50% (στο μέσο όρο της βαθμολογίας αυτών) στον συνολικό βαθμό αξιολόγησης. Θεωρείται ότι πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ο υποψήφιος, όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών στο κάθε μάθημα που εξετάστηκε είναι τουλάχιστον 10, στη βαθμολογική κλίμακα από ένα έως δέκα (1-10).
2. Ο βαθμός πτυχίου με ποσοστό αξιολόγησης 20%.
3. Ο μέσος όρος των βαθμών που έλαβε ο υποψήφιος στα μαθήματα του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου ή άλλως σε μαθήματα που κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής είναι συναφή με το πρόγραμμα των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών, με ποσοστό αξιολόγησης 30%.

Οι υποψήφιοι, πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σε μορφή PDF αποκλειστικά (αποστέλλεται ένα μήνυμα με συνημμένα: ένα αρχείο με την αίτηση και ένα αρχείο με τα λοιπά δικαιολογητικά), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@law.duth.gr, της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως 15 Σεπτεμβρίου 2021, τον οποίο, όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Αίτηση (χορηγείται από την Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την αναρτημένη ιστοσελίδα του Τμήματος: www.law.duth.gr),
ii) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
iii) Αντίγραφο πτυχίου,
iv) Αναλυτική Βαθμολογία,
ν) Τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής), επικυρωμένο αντίγραφο και
vi) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν γραπτά εξ αποστάσεως στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2021. Εξεταστέα ύλη είναι όλη η ύλη η οποία αποτελεί περιεχόμενο του κάθε εξεταστέου μαθήματος.

Γ. Όρισε ότι οι υποψήφιοι δικαστικοί λειτουργοί, ή εισαγγελικοί λειτουργοί, θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, όπως περιγράφεται ανωτέρω από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2021, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
ii) Βεβαίωση της υπηρεσιακής τους καταστάσεως από την αρμόδια υπηρεσία,
iii) Αποδεικτικό επαρκούς γνώσεως μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, ή δήλωση για την γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν,
iv) Τις τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και
v) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Δ. Όρισε ότι παρέχεται η δυνατότητα (-σε 2 κατ΄ ανώτατο όριο-) κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος πανεπιστημιακής σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, να αιτούνται την εισαγωγή τους άνευ εξετάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος τους είναι συναφούς αντικειμένου με το «Δίκαιο της Επιχείρησης», ο δε υποψήφιος αποδεικνύει ιδιαιτέρως επιτυχή επίδοση κατά τη λήψη του. Η ως άνω αίτηση για επιλογή άνευ εξετάσεων θα πρέπει να υποβάλλεται εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας και όπως περιγράφεται ανωτέρω, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
ii) Αντίγραφο πτυχίου,
iii) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος,
iv) Αναλυτική Βαθμολογία,
v) Τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής) (επικυρωμένο αντίγραφο) και
vi) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. Η επιλογή εισακτέων από την εν λόγω κατηγορία, είναι δυνητική

Γενικές επισημάνσεις:
-
Οι τίτλοι σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα και να συνοδεύονται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, εφόσον πρόκειται για τίτλο πρώτου επιπέδου και περί αναγνωρίσεως ισοτιμίας για τους τίτλους των λοιπών επιπέδων σπουδών.
- Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής (τηλ. 25310-39847) και στη Γραμματεία του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου(τηλ. 25310- 39862).

Προκήρυξη

Αίτηση


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο