Msc Financial Management AUEB
Msc Financial Management AUEB

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντική Αλλαγή (2020-2021)

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με έδρα τη Δράμα, οργανώνει και λειτουργεί από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020–2021, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα (Π.Μ.Σ.-Ε.Χ.) με τίτλο «Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντική Αλλαγή» (ΦΕΚ 5063/Β/17.11.2020) το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ερευνητικού χαρακτήρα (Μ.Δ.Ε.-Ε.Χ.), 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) με τίτλο «Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντική Αλλαγή- MPhil Biodiversity, Ecosystems, Environmental Change». Το Π.Μ.Σ.-Ε.Χ. παρέχεται δωρεάν, χωρίς τέλη φοίτησης.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ-ΕΧ είναι δύο έτη, δηλαδή τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, από τα οποία τα δύο πρώτα εξάμηνα διατίθενται στη διδασκαλία μαθημάτων και τα τελευταία δύο εξάμηνα στη διεξαγωγή έρευνας και τη συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021 (εαρινό εξάμηνο) θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ.-Ε.Χ. δεκατέσσερις (14) μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι, κατόπιν μοριοδότησης, θα ενταχθούν στα δώδεκα (12) ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί (Πράξη 14/16-12-2020 θ. 2 ο ).

Οι κάτοχοι υποτροφιών (όπως, π.χ., του ΙΚΥ, κ.λπ.) σε αντικείμενο σχετικό με αυτό του Π.Μ.Σ.- Ε.Χ. εγγράφονται αυτόματα στο Π.Μ.Σ.-Ε.Χ., χωρίς όμως να ξεπεραστεί ο συνολικός αριθμός των εισακτέων. Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος, εγγράφονται μετά από αίτησή τους ως υπεράριθμοι και μόνον ένας κατ’ έτος, εφόσον ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Ίδρυμα έχουν συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.-Ε.Χ.

Στο Π.Μ.Σ.-Ε.Χ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς με το Π.Μ.Σ.-Ε.Χ. γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

Εκτός των πτυχιούχων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.-Ε.Χ. και φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς όλες τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η τελετή της ορκωμοσία τους. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι φοιτητές αυτοί προσκομίζουν πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους, αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας τους. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 (παρ. 2) του ν. 4485/2017, προϋπόθεση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας ορίζεται σε επαρκή δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης επιστημονικού κειμένου. Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται, εάν ο υποψήφιος διαθέτει επίσημη πιστοποίηση επιπέδου τουλάχιστον Β2 ή έχει ζήσει, εργαστεί ή σπουδάσει σε αγγλόφωνη χώρα ή είναι κάτοχος Πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας. Το Π.Μ.Σ.-Ε.Χ. είναι πλήρους φοίτησης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται:

α) στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων,
β) σε συνεχή παρουσία στους εργαστηριακούς χώρους έρευνας και
γ) στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής ερευνητικού χαρακτήρα και τη δημόσια υποστήριξη αυτής ενώπιον ειδικής επιτροπής.

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε.-Ε.Χ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου, 30 ECTS για τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου και 60 ECTS για τη μεταπτυχιακή διατριβή ερευνητικού χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα.

Η διάρκεια ενός εξαμήνου ανέρχεται σε 15 εβδομάδες (12 εβδομάδες διαλέξεων και παρουσιάσεων εργασιών, μια (1) εβδομάδα για αναπλήρωση χαμένων διαλέξεων ή για περιληπτική ανασκόπηση της διδαχθείσης ύλης και 2 εβδομάδες για τις τελικές εξετάσεις εξαμήνου).

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στη Δράμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ.-Ε.Χ. γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από διδάσκοντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (http://www.for.ihu.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 φάκελο υποψηφιότητας αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή ταχυδρομικώς/ταχυμεταφορές στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, (Δ/νση: 1ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, ΤΚ 66100, Τηλ. 2521060402, email: info@for.ihu.gr), με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Έντυπη Αίτηση (παρέχεται από τη Γραμματεία ή τον ιστότοπο του Τμήματος). Στην αίτηση θα πρέπει οι υποψήφιοι να επιλέγουν, με σειρά προτίμησης, έως τρία (3), από τα κάθε φορά προσφερόμενα για τη διεξαγωγή έρευνας και εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής ερευνητικού χαρακτήρα εργαστήρια, του Τμήματος, τα οποία αναφέρονται στον σχετικό Οδηγό Σπουδών.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίων (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, με την προσκόμιση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις πιστοποιητικών (άρθρο 1 ΠΔ 146/2007 (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’»), όπως ισχύουν. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Πιστοποιητικό FCE Cambridge ή ECCE Michigan ή αντίστοιχο άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα (επίπεδο Β2).
  • Ελληνικό Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.
  • TOEFLPaper ≥ 513/677 ή TOEFLIBT ≥ 65/120 ή IELTSAcademic ≥ 5,0 που αποκτήθηκε εντός της προηγούμενης διετίας.
  • Απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
  • Κάθε άλλο πιστοποιητικό προβλεπόμενο από την κείμενη Νομοθεσία.

6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
7. Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (εάν υπάρχουν). 8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.-Ε.Χ. (εάν υπάρχουν).

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε υποβληθέντα δικαιολογητικά) μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνον αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα, κατά την ισχύουσα Νομοθεσία.

Κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλε, ώστε η Συντονιστική Επιτροπή να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία του υποψήφιου κατά την κρίση του. Τα ονόματα των επιτυχόντων για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.-Ε.Χ. θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία, κα Χρυσούλα Αθανασιάδου τηλ. 25210 60402, κα Πέτρα Πολίτογλου τηλ. 25210 60463, e-mail: info@for.ihu.gr και στα παρακάτω τηλέφωνα: 25210 60471, 6977731421.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο