Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Χειρουργική του Οφθαλμού (2022-2023)

Το Τμήμα Ιατρικής , της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή , κατ΄ ανώτατο όριο πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργική του Οφθαλμού» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ 966/Β’/03.03.2022).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Χειρουργική του Οφθαλμού" περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος με αντικείμενο την μεταπτυχιακή εκπαίδευση και την ανάπτυξη της έρευνας στη Χειρουργική του Οφθαλμού.

Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατάρτιση επιστημόνων που προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς πάνω στο αντικείμενο της Χειρουργικής του Οφθαλμού με στόχο να συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων πάνω στις τελευταίες εξελίξεις της χειρουργικής του οφθαλμού, την προ εγχειρητική και περιεγχειρητική νοσηλεία και τη μετεγχειρητική πορεία και φροντίδα καθώς και στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για την πειραματική έρευνα και την αξιολόγηση ποιότητας της κλινικής πράξης.

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η διεπιστημονική, μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η ανάπτυξη της έρευνας πάνω στο αντικείμενο της Χειρουργικής του Οφθαλμού.

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που δύναται να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι οι πτυχιούχοι του Ά κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας και συγκεκριμένα όλων των τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ ομοταγών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο υποψήφιος υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση συμμετοχής (Application form)
 • Δήλωση σκοπού παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. (Statement of purpose)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή/και πανεπιστημίων του εξωτερικού
 • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επίπεδου τουλάχιστον Β2 («καλή γνώση»). Σε περίπτωση που η αγγλική γλώσσα δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική του υποψήφιου, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (ΠΔ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές. Ο αριθμός και το είδος των συστατικών επιστολών (από μέλη ΔΕΠ, εργοδότες) θα καθορίζεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκρισή της από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος, όλα τα παραπάνω θα αναφέρονται στην προκήρυξη.
 • Βιογραφικό σημείωμα (CV), στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα και τυχόν δημοσιεύσεις του υποψηφίου.
 •  Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών και συνέντευξη από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και η σχετική στάθμιση τους είναι.:

 1. Ο βαθμός πτυχίου / διπλώματος (10%)
 2. Η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (10%)
 3. Οι δύο συστατικές επιστολές (5%)
 4. Η συνέντευξη από μέλη της ΣΕ (50%)
 5. Η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (διάρκεια και είδος) (5%)
 6. Η ερευνητική εμπειρία (10%) 
 7. Οι δημοσιεύσεις και η συγγραφική (ανακοινώσεις-δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά) δραστηριότητα (10%)

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών και συνέντευξη από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων και επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 09-01-2023 έως και 05-02-2023 εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: msc-ocularsurgery@med.auth.gr

Η συνέντευξη θα λάβει χώρα μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων (Φεβρουάριος 2023)

Περισσότερες πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής διατίθενται:

 1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος msc-ocularsurgery@med.auth.gr
 2. Στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ocularsurgery.web.auth.gr
 3. Στα τηλέφωνα:
  • Σταθερό 2310 99927
   Ώρες επικοινωνίας :Τρίτη και Παρασκευή 10:00-14:00
  • Κινητό 6931570505
   Ώρες επικοινωνίας :Δευτέρα έως Παρασκευή 10:30-13:30 και 17:30-20:00

Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη. 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο