Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Χειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων (2022-2023)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ»

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

----------

To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ προκηρύσσει είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτoς 2022-2023 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ». Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες κατ’ έτος.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ από την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις: pmsi.auth@gmail.com, sakkageor@ auth.gr

Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.auth.gr -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ.

στ) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης της αγγλικής γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί παράταση της υποβολής αιτήσεων από Σεπτέμβριο.

Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 1000 ευρώ (αλλαγή τελών φοίτησης θα επέλθει μόνον υπό την προϋπόθεση έκδοσης του νέου ΦΕΚ έως την έναρξη των μαθημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες:

τηλ.: 2310 999338, και ώρες 11:30 π.μ. – 13:30 μ.μ. Στην ιστοσελίδα: https://www.med.auth.gr -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ

Προκήρυξη / Παράταση

Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο