Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Χειρουργικές Λοιμώξεις - Διάγνωση - Θεραπεία - Πρόληψη (2022-2023)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ έως 20/09.

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ' ανώτατο όριο σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη», (αριθμ. ΚΑΔ 48938).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο της " Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη ". Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων και δεν διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις, παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

Κατηγορίες εισακτέων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι: 

1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8 του Ν. 4485/2017. 
2) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
3) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής, δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
Συγκεκριμένα δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση (βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.med.auth.gr -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ
β) Σύντομο υπόμνημα για τους λόγους επιλογής και της πρόθεσης συμμετοχής του υποψήφιου στο Π.Μ.Σ.
γ) Αντίγραφο τίτλων σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ίδιου Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε) Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής του Π.Μ.Σ. απαραίτητη θεωρείται, η γνώση ξένης γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2), η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).
στ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από τον φορέα εργασίας τους.
ζ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών και συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων. 
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μοριοδοτούνται: 
α) Ο βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1, μέγιστο 10 μόρια)
β) Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακός τίτλος 3 μόρια, κατοχή διδακτορικού τίτλου 7 μόρια, μέγιστο 10 μόρια)
γ) Η προφορική συνέντευξη (μέγιστο 30 μόρια). Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων, η συναφής εξωπανεπιστημιακή  δραστηριότητα και τα συναφή επιστημονικά ενδιαφέροντα. 
δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (μέγιστο 5 μόρια, 1 μόριο/ανακοίνωση)
ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (μέγιστο 10 μόρια, 2 μόρια/ανά ανακοίνωση)
στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (5 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 15 μόρια)
ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (10 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 30 μόρια)
η) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (5 μόρια/ανά πρόγραμμα, μέγιστο 15 μόρια)
θ) Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (3 μόρια/έτος, μέγιστο 15 μόρια)
ι) Η γνώση της ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 επτά μόρια (7), επιπέδου Γ1 οκτώ μόρια (8), επιπέδου Γ2 εννέα (9) μόρια, ως μητρική ή απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο δέκα μόρια (10),  μέγιστο τα δέκα (10) μόρια.

Ο ανώτατος βαθμός μοριοδότησης που μπορεί να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι καθορίζεται από τα παραπάνω κριτήρια και είναι 90 μόρια.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν  τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα από 30/05/2022 έως και 05/09/2022 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: dimmilonas@auth.gr ή με συμβατικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία-Γραφείο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, κτίριο ΚΕΔΙΠ Ιατρικής (έναντι Νοσ. ΑΧΕΠΑ).

Τέλη φοίτησης: 
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις και σε ημερομηνίες που θα οριστούν στην αρχή του Α΄εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται: 
1) Γραμματεία του ΠΜΣ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30-13.00, Δημήτρης Μυλωνάς 
 τηλ.: 2313308241, e-mail: dimmilonas@auth.gr
2) Ο επιστημονικά υπεύθυνος Ιωάννης Κουτελιδάκης Καθηγητής Χειρουργικής 
τηλ.: 23109992532, e-mail: iokoutel@auth.gr 
3) και στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://surginfections.web.auth.gr/

Προκήρυξη / Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο