Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Βυζαντινή Φιλολογία (2019-2020)

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 469/19-8- 2019) αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας (Β΄ κύκλος σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με το ΦΕΚ. 2990/22-7-2019, τ.Β, ως εξής:

Στον Β΄ Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών Βυζαντινής Φιλολογίας (ΒΥΦ) του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος/η να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναγράφονται: - το Π.Μ.Σ. στο οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος - η ξένη γλώσσα στην οποία θα εξεταστεί υποχρεωτικά, και πρέπει να είναι μία από τις: αγγλική, γαλλική ή γερμανική κατά την επιλογή του/της - προαιρετικά μία ξένη γλώσσα (ή και περισσότερες), στην οποία (ή στις οποίες) επιθυμεί να εξεταστεί για να βελτιώσει τη μοριοδότησή του/της. Για αυτή την προαιρετική εξέταση μπορεί να επιλέξει από τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική (όποια δεν επέλεξε για την υποχρεωτική εξέταση), και ιταλική.

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να γίνει η αναγνώριση, σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναγράφονται και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος του Α΄ Κύκλου Σπουδών.

5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα.

6. Υποψήφιοι/ες της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσης Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 10–27 Σεπτεμβρίου 2019

Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο, τις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 995246/995260 και info@lit.auth.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΙΜ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα