Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές (2019-2020)

Επισυνάπτεται το έντυπο της αίτησης συμμετοχής καθώς και η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές" για το ακ. έτος 2019-2020.

 

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών: 

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών έχει οριστεί μεταξύ 10-25 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Ημερομηνία Συνέντευξης

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και αν κριθεί απαραίτητο και την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019, στο γραφείο 414 (4ος όροφος κτηρίου Νομικής Σχολής), και ώρα: 17:00.


Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών

α. Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου, και σε κάθε περίπτωση κατόπιν επιδείξεως αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου στο γραφείο 406 (4ος όροφος κτηρίου Νομικής Σχολής), κατά τις ώρες 09:00-16:00.

β. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: [Συμμετοχή στο ΠΜΣ «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές»]. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υποψήφιου από Δημόσια Αρχή. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση alpapazi@law.auth.gr ενημερώνοντας για την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών.

 

Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών

α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα.

β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί.

γ. Τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

δ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά: 1. βεβαίωση περάτωσης σπουδών, και 2. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

 

Συνημμένα αρχεία:


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα