Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Σύγχρονη φυτοπροστασία και Βιοτεχνολογικές εφαρμογές (2022-2023)

Το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. προτίθεται να οργανώσει και να λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων.

Επισημαίνεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι, η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ ίδρυσης ή τροποποίησης του μεταπτυχιακού προγράμματος, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προκήρυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος. Συγκεκριμένα, μετά τη δημοσίευση ίδρυσης ή τροποποίησης του Προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα υπάρξει προκήρυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος και πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για την κατάθεση αιτήσεων.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να συμβάλλει αφενός στην διεύρυνση των γνώσεων στον Τομέα της Φυτοπροστασίας και αφετέρου στη δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους πτυχιούχους του Τμήματος Γεωπονίας και άλλων συναφών Τμημάτων. Επιπλέον στόχος είναι, η παροχή χρήσιμων και σύγχρονων γνώσεων σε πτυχιούχους που απασχολούνται ήδη επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες στο χώρο της φυτοπροστασίας, ώστε να διευρύνουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους. Ειδικότερα στόχος του εν λόγω ΠΜΣ είναι η παροχή γνώσεων που σχετίζονται με την αναγνώριση εντόμων και τη διάγνωση/ταυτοποίηση φυτοπαθογόνων, των ζημιών που προκαλούν και την αντιμετώπισή τους. Με τις γνώσεις αυτές οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα είναι σε θέση να διαγνώσουν με επιτυχία προβλήματα των καλλιεργειών και να συστήνουν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισής τους, ώστε να μπορούν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σε εταιρίες, σε υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου (ΥΠΑΑΤ ή Περιφέρειες) αλλά και σε άλλους εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που ασχολούνται με τη φυτοπροστασία. Επιπλέον το προτεινόμενο πρόγραμμα θα προετοιμάσει τους/τις αποφοίτους του για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών, δίνοντας τη δυνατότητα να κατευθυνθούν σε μία ευρεία θεματολογία έρευνας.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση έξι (6) μαθημάτων, η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

H γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 1.500 €. Τα τέλη φοίτησης θα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη των εξαμήνων φοίτησης.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι/διπλωματούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (ήτοι Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση αναγνώρισης του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄80).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον, μετά από την έκδοση της προκήρυξης είναι:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή διάδοχου κατά νόμο Οργανισμού (όπου απαιτείται).
 • Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας, και άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν) κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β2, όπως αυτό πιστοποιείται με:
  • i. Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,
  • ii. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
  • iii. Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
  • iv. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων ή διακρίσεων (αν υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
 • Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Δύο (2) φωτογραφίες.
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων.

Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών, που δεν θα προσκομίσουν πτυχίο, στη διαδικασία επιλογής, αντί του αντίγραφου πτυχίου πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση επιλογής, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντιγράφου του πτυχίου.

Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, τα οποία αποτιμώνται σε μόρια (με συνολικό άθροισμα 100), περιλαμβάνονται : α) ο βαθμός πτυχίου, β) ο βαθμός εξέτασης σε 3 βασικά μαθήματα του γνωστικού πεδίου της Φυτοπροστασίας (Εντομολογία, Φυτοπαθολογία και Γεωργικά Φάρμακα), γ) πρόσθετα προσόντα και δ) συνέντευξη των υποψηφίων όπως αναλυτικά περιγράφονται στον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να κατατεθεί:

α. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Γραμματεία Τομέα Φυτοπροστασίας, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης στη Γεωργία Ζωολογίας και Παρασιτολογίας , Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ με τίτλο: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».
β. Με ηλεκτρονική αποστολή στη διεύθυνση: mbakirtzi@agro.auth.gr με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ με τίτλο: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία του Προγράμματος (Υπεύθυνη Γραμματείας κ. Μπακιρτζή Μαρία, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης στη Γεωργία Ζωολογίας και Παρασιτολογίας, τηλ. 2310 998837, e-mail: mbakirtzi@agro.auth.gr μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο