Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση (2019-2020)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤMHMATA
IΑΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ :

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ:ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ»

Tα Τμήματα Ιατρικής, Νομικής, Οδοντιατρικής και το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, προκηρύσσουν είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019–2020 στο "Διατμηματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ". (ΔΠΜΣ) «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ».  Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες εισακτέων
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών/Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής και των Τμημάτων Νομικής και Θεολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων και Σχολών της αλλοδαπής, καθώς και: α) πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και β) πτυχιούχοι θετικών και τεχνολογικών επιστημών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων θετικών και τεχνολογικών επιστημών παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) κατ΄έτος, εκ των οποίων τουλάχιστον 9 πτυχιούχοι Ιατρικής και τουλάχιστον 9 πτυχιούχοι Νομικής. Οι υπόλοιπες 7 θέσεις καλύπτονται από πτυχιούχους άλλων Επιστημών. Θέσεις των προαναφερόμενων κατηγοριών που παραμένουν κενές καλύπτονται από τους υποψηφίους κατά σειρά επιτυχίας

Αιτήσεις
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ από Τετάρτη 19 Ιουνίου  2019 έως και Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 και ώρες από 10.30 π.μ. έως 13.30.

Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού)

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Υπόμνημα μέχρι 1000 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ.

στ) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης της αγγλικής γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Προϋπόθεση εγγραφής είναι επίσης η επιτυχής εξέταση σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα:

. Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

. Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας(ΦΕΚ) και

2. Ιατρικά, Ηθικά και Νομικά Ζητήματα του Τέλους της Ζωής(ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ)      

Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν  το Σεπτέμβριο (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία των εξετάσεων και της προφορικής συνέντευξης θα δοθούν κατά  την διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων και θα αναρτηθούν στις

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 1.500€ ευρώ (για όλη τη φοίτηση) και θα καταβάλλονται σε δύο δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης(750 €) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο α΄εξάμηνο και η καταβολή της δεύτερης δόσης(750 €) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο γ΄εξάμηνο.

Περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.  τηλ. : 2310 999338, και ώρες 10:30π.μ-13:00μ.μ. ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://www.med.auth.gr, bioethics@med.auth.gr, στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (bioethics.med.auth.gr) και στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Σχολών/ Τμημάτων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ               Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

  Αστέριος Καραγιάννης                                               Αλέξανδρος Γαρύφαλλος

   Καθηγητής Παθολογίας                                       Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας                  


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα