Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία (2023-2024)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στο ΠΜΣ “Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία” έως 01/09/2023 (Ανακοίνωση)

To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ προκηρύσσει 30 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτoς 2023-2024 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS. Θα περιλαμβάνει δύο εξάμηνα πλήρους φοίτησης ενώ στο τρίτο εξάμηνο θα πραγματοποιείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ θα περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α’ εξάμηνο και έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα στο Β’ εξάμηνο.

Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία». Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής ή άλλων τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας και επιστήμονες συναφούς γνωστικού αντικειμένου του ευρύτερου Βιοϊατρικού χώρου της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες κατ’ έτος .

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη γραμματεία του ΠΜΣ από 01/06/2023 μέχρι 01/09/2023ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: msc-microbiology@med.auth.gr. (Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, θα πραγματοποιηθεί παράταση της πρόσκλησης έως 01/09/2023).

Για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά

α) Αίτηση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ 

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΠΜΣ.

στ) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης μιας ξένης γλώσσας (αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας επιπέδου Β2). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο του ΠΜΣ.

η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 3500 ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες:

Προσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο